Kontakt

Urząd Gminy w Oleśnie

33-210 Olesno, ul. Wł. Jagiełły 1

NIP GMINY OLESNO: 871-17-71-227

Telefon:

  • 14 641 24 31
  • 14 641 10 70
  • 14 642 29 71


Fax:

  • 14 641 24 39
  • 14 642 29 71 wew. 39

e-mail: sekretariat@gminaolesno.pl

Adres skrytki ePUAP: /4y014dlxak/skrytka

Numer konta bankowego - dochody:  73 9462 1026 2003 3000 0039 0026

 

 

Stanowisko

Adres e-mail

Telefon

Wójt Gminy – Witold Morawiec

sekretariat@gminaolesno.pl

14 641 24 32

Sekretarz Gminy – Janusz Plata

sekretarz@gminaolesno.pl

14 641 24 33

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

usc@gminaolesno.pl

14 641 24 40

Zastępca kierownika USC

sekretarz@gminaolesno.pl

14 641 24 33

Księgowość budżetowa

Skarbnik Gminy – Agnieszka Sarat

księgowosc@gminaolesno.pl

14 641 24 46

Stanowisko ds. kadrowych

kadry@gminaolesno.pl

14 641 24 35

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego

kkowal@gminaolesno.pl

14 641 24 36

Stanowisko ds. inwestycji i ochrony środowiska

am@gminaolesno.pl

14 641 24 41

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

lb@gminaolesno.pl

14 641 24 45

Stanowisko ds. wojskowo – obronnych i bhp

ek@gminaolesno.pl

14 641 24 45

Stanowisko ds. obrony cywilnej

zryczek@gminaolesno.pl

14 641 24 34

Stanowisko ds. rolnych i gospodarki gruntami

jp@gminaolesno.pl

14 641 24 43

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

wn@gminaolesno.pl

14 641 24 42

Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

eb@gminaolesno.pl

14 641 24 42

Stanowisko ds. organizacyjnych

sekretariat@gminaolesno.pl

14 641 24 31

Stanowisko ds. Rady Gminy

ms@gminaolesno.pl

14 641 24 38

Stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy

rs@gminaolesno.pl

14 641 24 41

Stanowisko ds. obsługi informatycznej – Paweł Sarat

pawelsarat@gminaolesno.pl

14 641 24 44

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

sekretarz@gminaolesno.pl

14 641 24 33

 

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Olesno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Olesno.

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

-Część załączonych dokumentów może nie posiadać warstwy tekstowej - są skanami dokumentów - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

-Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

-Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR

-Część załączonych plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych.

-Część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.

-Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co   uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 02-10-2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Kiwior, e-mail: dkiwior@gminaolesno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 641 24 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Olesno, ul. Wł. Jagiełły 1, 33-210 Olesno

Do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami ogólnodostępne dla petentów oraz pracowników urzędu. Znajduje sie od strony ul. Wł. Jagiełły. Urząd oznaczony tablicami informacyjnymi umieszczonymi na elewacji budynku. Do wejścia prowadzą schody z balustradami. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). W budynku nie ma wind. Przed głównym wejściem do urzędu umieszczono dzwonek na który reagują pracownicy wezwani przez osobę mającą trudności w dostaniu się do urzędu. Przejście do urzędu prowadzi przez wiatrołap. Pomieszczenia biurowe znajdują się na I piętrze do których prowadzą schody wyposażone w balustrady. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – petentom mającym trudności w załatwieniu sprawy pomaga wyznaczony pracownik. W bezpośrednim sąsiedztwie  budynku znajduje się ogólnodostępny parking ze stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są w trybie indywidualnym przez pracowników urzędu.

Położenie

Formularz kontaktowy
Prosimy dodać 3 i 2.