OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OLESNO

Ogłoszenia i komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OLESNO

 

 

 

 

 

 

 

 

Olesno, dnia 12.09.2023r.

OBWIESZCZENIE  

WÓJTA   GMINY   OLESNO

 o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych w Gminie Olesno.

 Na podstawie art. 21 ust 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U.   z 2023 r. poz. 1356) w związku z art 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych w Gminie Olesno.

To jest  od 12.09.2023 r. do 12.11.2023 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Olesno, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

 Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

 W terminie 30 dni od daty wyłożenia Projektu Planu Urządzenia Lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta Powiatu wydaje decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków.

 Zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu należy składać na piśmie z podaniem imienia              i nazwiska właściciela działki, adresu zamieszkania, nazwy obrębu ewidencyjnego, numeru działki do dnia 11.10.2023 r. Wzór formularza do składania zastrzeżeń i wniosków jest dostępny Urzędzie Gminy Olesno.

 Ponadto informuję, że wszelkie zmiany i uwagi do w/w planu można zgłaszać bezpośrednio projektantom w dniu 03.10.2023 r. w Urzędzie Gminy  Olesno pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                                       Wójt Gminy Olesno

                                                                                                         Witold Morawiec

 

Wróć