Komisja ds. Profilaktyki

Gminna Komisja Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych:

Na mocy zarządzenia Wójta Gminy Olesno Nr 6/18 z dnia 27 grudnia 2018r. w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą:

 1. Ryszard Dorosz    Przewodniczący Komisji
 2. Barbara Szado
 3. Janina Niemiec     Koordynator –Pełnomocnik ds. profilaktyki Gminy Olesno
 4. Marta Żołądź
 5. Marek Sołtys
 6. Janina Kopyto
 7. Teresa Ryczek
 8. Ryszard Pikul

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olesno należy:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego,
 • kierowanie osób uzależnionych do biegłych ds. uzależnień,
 • kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej o zastosowanie wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym,
 • prowadzenia rozmów, motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego,
 • podejmowanie działań mających na celu zapobieganie przemocy w rodzinie,
 • obsługa Punktu Konsultacyjnym – pomoc członków Komisji i psychologów dla rodzin osób uzależnionych oraz osób mających problem z nadużywaniem alkoholu lub osób uzależnionych od narkotyków,
 • udzielanie pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych problemami przemocy oraz nadużywania alkoholu lub uzależnienia od narkotyków,
 • prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży we współpracy z szkołami,
 • organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych,
 • wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałami Rady Gminy Olesno.

 

Dyżury prowadzone przez członków Komisji:

 • W każdy poniedziałek w godz. od 10.30 do 12.00 w Urzędzie Gminy Olesno w pok. 7 pełni dyżur Pani Janina Niemiec koordynator ds. profilaktyki.

 

 • W trzy pierwsze soboty każdego miesiąca członkowie komisji oraz psycholog pełnią dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
  w Oleśnie w godz. od 8.00 do 11.00 (możliwość skorzystania z pomocy jest bezpłatnie).