Podpisanie umowy na współfinansowanie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2020

Rewitalizacja

18 października 2016 roku Gmina Olesno podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2020. Dotacja w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych zadania pochodzi w 85% z Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa. 

Przedmiotem konkursu, w ramach którego Gmina Olesno uzyskała dotację, jest wsparcie samorządów w procesie opracowania programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów rewitalizacyjnych z funduszy UE, głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO), 11 Osi Priorytetowej - Rewitalizacja Przestrzeni regionalnej.

CELE PROJEKTU:

 • Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako potencjału do rozwoju kreatywnego,
 • Podniesienie standardu życia mieszkańców,
 • Stworzenie dogodnych warunków życia dla mieszkańców gminy, rozwoju i wzrostu konkurencyjności rolnictwa indywidualnego,
 • Kreowanie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki.

PLANOWANE EFEKTY:

 • Ograniczenie bezrobocia,
 • Rozwój infrastruktury społecznej,
 • Rozwój infrastruktury przestrzennej,
 • Rozwój transportu i środowiska,
 • Poprawa wizerunku Gminy Olesno,
 • Rozwój sportu i rekreacji,
 • Wzrost aktywności kulturalnej.

WARTOŚC PROJEKTU:

 • 34 615, 38 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

 • 31 153, 84 zł

 

Wróć