Dokumenty do pobrania

Wniosek o dodatek węglowy

Wniosek o dodatek węglowy

Deklaracje podatkowe - aktualne od 1 lipca 2019 r.

Uchwała Rady Gminy Olesno w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2023

Uchwała Rady Gminy Olesno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2023

Uchwała Rady Gminy Olesno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Gminy Olesno w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2022

Informacja o lasach

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Deklaracja na podatek leśny

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Informacja o gruntach

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Deklaracja na podatek rolny

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

Deklaracje podatkowe - aktualne do 30 czerwca 2019 r.

Stawki Podatku - aktualne

Podatek od nieruchomośći - stawki na 2016 r.

Stawki Podatku - nieaktualne

Deklaracja na podatek leśny (format .doc)

Deklaracja na podatek leśny (format .pdf)

Deklaracja na podatek od nieruchomości (format .doc)

Deklaracja na podatek od nieruchomości (format .pdf)

Deklaracja na podatek rolny (format .doc)

Deklaracja na podatek rolny (format .pdf)

Informacja w sprawie podatku rolnego (format .doc)

Informacja w sprawie podatku rolnego (format .pdf)

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (format .doc)

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (format .pdf)

Informacja w sprawie podatku leśnego (format .doc)

Informacja w sprawie podatku leśnego (format .pdf)

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych - stawki na 2023 r.

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 (DT-1/A) - 2023 r.

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 - 2023 r.

Ewidencja ludności i dowodów osobistych

Wniosek o nadanie numeru budynku mieszkalnego

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo dot. zameldowania/wymeldowania

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Akcyza

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie użytkownika gruntu

Zestawienie faktur VAT

Oświadczenie RODO

Oświadczenie rolnika do akcyzy

Klauzula informacyjna dla rolników

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie odpisów

Zezwolenia alkoholowe

Oświadczenie

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Wniosek rolnika

Załącznik I.1A i B

Załącznik I. 2

Klauzula informacyjna

LOKALIZACJA URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM

Wniosek na wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej - edytowalny

Wniosek na lokalizację zjazdu z drogi gminnej

Planowanie przestrzenne

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Klauzula Informacyjna Urzędu Gminy w Oleśnie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki

CZYSTE POWIETRZE - wniosek o wydanie zaświadczenia

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw - CEEB

Wniosek w sprawie usunięcia drzew i krzewów

Demontaż i bezpieczne składowanie azbestu - wniosek wraz z załącznikami

Wniosek o wydania zaświadczenia w sprawach podatkowych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wnioski klęskowe 2021

Wniosek

Załącznik 1A,1B

Załączniki 1.2-1.9

Wróć