ࡱ> \^[3bjbj2s2s4DPP3 N^nnn8<<822(ZZZ55548686868686868$o;>Z89n55555Z8nnZZ85nZnZ4854836ZR4 88084\>>06>n65555555Z8Z855585555>555555555 : WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Inwestor: (imi i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) (telefon kontaktowy) (adres e-mail) Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1945)prosz o wydanie warunkw zabudowy na: (okre[li rodzaj inwestycji) na dziaBce (dziaBkach) nr: poBo|onej (poBo|onych) w w granicach oznaczonych kolorem: (w przypadku inwestycji liniowej, sieciowej lub drogowej narysowa proponowany przebieg) wraz z elementami infrastruktury technicznej: (wpisa nr ewidencyjny dziaBki lub dziaBek) przyBcz wodocigowy na dz. nr przyBcz kanalizacyjny na dz. nr wybieralny osadnik na [cieki na dz. nr przyBcz energii elektrycznej na dz. nr przyBcz gazowy na dz. nr - inne na dz. nr Istniejce zagospodarowanie terenu (zabudowa, zieleD itp.): Funkcja i sposb zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy: Nazwa rodzaj projektowanej inwestycji (okre[lenie funkcji, bran|y obiektu, np. zabudowa mieszkaniowa, usBugowa, handlowa, produkcyjna, magazynowa, gospodarcza, gara|, inna z podaniem rodzaju usBug, produkcji itp.) Charakterystyka projektowanej zabudowy (np.: budynek wolno stojcy, podpiwniczony, zabudowa blizniacza, szeregowa, forma dachu, poddasze u|ytkowe itp.) budynek wolnostojcy a) szeroko[ ( elewacja frontowa) b) dBugo[ c) wysoko[ d) orientacyjna pow. zabudowy e) planowana pow. u|ytkowa f) planowana pow. sprzeda|y g) ilo[ kondygnacji h) przewidywany sposb wykonania (rodzaj konstrukcji, materiaBy itp.) i) krtka charakterystyka zabudowy na dziaBkach ssiednich - Przewidywane rozwizania komunikacyjne: a) Dojazd do planowanej inwestycji - dostp do drogi publicznej: - bezpo[redni z drogi ................................................................................................... - za po[rednictwem ..................................................................................................... - istniejcy - @$ & p r , . 8 @ L X Z ^ ` l v 8 ¸~zzvzrvkd\ShTHhWCJhTHhW5 hTHh2 hTHh=\@h6h7$hx1hTHhNdNH hTHhNdhTHhNdCJ hTHhWhTHhNdCJhTHhm5\ hW5\hTHh=\@5\hTHhNd5\h~5 hNd5OJQJ\^Jh~5 h~5 OJQJ^Jh~5 hNdOJQJ^Jh~5 OJQJ^J$ & p r @ t j $ " <a$gdNdO^OgdNd $ " xa$gdNd$ " <a$gd{V $ a$gd2 $ a$gdNd$a$gdNd $<<a$gdWgd~5 8 : > @ p r \ ^ j \ ^ BDxz$&*,dfh㺯㗏uneh66CJ] h6h2hTHhNd6CJNH]hTHhNd6CJ]hTHhNd>*hTHhNd5\hTHhNd6CJ]aJhTHhNdCJaJhTHhNd;jhTHhNd0JUhTHhNdCJNHhTHhNdCJ hTHhNdhTHh{V5 hTHh=\@ hTHh{V% ` F|"&fhj$ e" e<^ea$gd6$ & F e" e<^e`a$gdNd$ & F 8" <^`a$gdNd $ " <a$gdNd$ & F e" e<^e`a$gdNdgdNd hjBD\ &(x$$$*&&p'r'"($(d(+*+,+0+:-ꦝ~l~ahTHhNdCJaJ#jhTHhNd0J5CJU\hTHhNd5CJ\hTHhNd5NH\ hTH5\hTHhNdCJhTHhNd5\U hTHh7hTHh25 hTHh{VhTHh=\@>*hTHhNd6CJNH]hTHhNd6CJ] hTHhNdhTHhNd>* hTHh6!j$|(x$b%%*&$ B" xa$gdNd $ " xa$gd2 $ " xa$gdNd$ +" xa$gdNd$ & F e" e<^e`a$gd=\@projektowany .............................................................................................................. b) przewidywana niezbdna ilo[ miejsc parkingowych: dla samochodw osobowych szt. na dz. nr dla samochodw ci|arowych (autobusw) szt. na dz. nr Zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej: energia elektryczna gaz ciepBo woda kanalizacja opadowa kanalizacja sanitarna usuwanie odpadw inne Charakterystyczne parametry inwestycji oraz dane charakteryzujce wpByw inwestycji na [rodowisko lub jego wykorzystanie: Rodzaj i wielko[ przewidywanej produkcji/usBug: Oglna charakterystyka przewidywanych procesw technologicznych: Przewidywana ilo[ miejsc pracy: Przewidywana wycinka drzew i krzeww: Rodzaj odpadw, sposb ich skBadowania i wywozu, sposb ich unieszkodliwiania: Przewidywane oddziaBywanie na [rodowisko: Inne zagro|enia: ZaBczniki: Kopia aktualnej mapy zasadniczej do celw opiniodawczych (w przypadku jej braku kopii mapy katastralne) wskali 1:1000 lub 1:500, w przypadku inwestycji liniowych 1:2000 1 egzemplarz. Kopia mapy jak wy|ej z graficznym naniesieniem wstpnego zagospodarowania terenu 1 egzemplarz. Kopia mapy ewidencji gruntw 1 egzemplarz. Wypis z ewidencji gruntw dziaBki przedmiotowej i dziaBek ssiednich. Umowy na dostawy lub zapewnienie dostawy mediw. W razie potrzeby: PeBnomocnictwo udzielone osobie dziaBajcej w imieniu inwestora. ..............................................................(podpis inwestora lub peBnomocnika) Niepotrzebne skre[li. Niepotrzebne skre[li.   WJT GMINY OLESNO wojewdztwo maBopolskie ul. WBadysBawa JagieBBy 1 tel: 014 64 12 431 fax: 014 64 12 439 e-mail: HYPERLINK "mailto:UGOLESNO@POCZTA.FM" sekretariat@gminaolesno.pl 33 210 Olesno 014 64 12 436 014 64 22 971 HYPERLINK "http://www.olesno.intarnet.pl" www.gminaolesno.pl *&&&@'p'd((((T)X)\)))**** $ " <a$gdNd$ & F e" e<^e`a$gdNd$ F" xa$gdNd$ &" xa$gdNd$ & F 8" <^`a$gdNd**+0+,f--L...T/b/(0Z000000gdNd gdT gdNd gdNd$ & F $ " d^a$gdNd$ & F e" e<^e`a$gdNd $ " <a$gdNd:-<-T/`//&0(0*0Z0\0000000000000081@1j1t1ɹzfUfD h 5CJOJQJ\^JaJ hXi5CJOJQJ\^JaJ&hVh 5CJOJQJ\^JaJh 5CJOJQJ\^Jh 5CJ$OJQJ\h+W5CJ$OJQJ\jh_Uh_hNdOJQJ^JjhNd0JOJQJU^J hTHhy/+hTHhNdCJhTHhNdCJ h\UCJhTHhNdCJaJhTHhNdCJNHaJ00000000D2333333{$a$]kd$$IfFd##0#64 FaF $$Ifa$ p#$]$xa$$a$t1v1z1111112 2 2@2B2D2V2222223첚gO:O:O:O(hXi5CJOJQJ\^JaJmH sH .hVh 5CJOJQJ\^JaJmH sH /hXi0J5>*CJOJQJ\^JaJmHsH5jhVh 5CJOJQJU\^JaJ/jhVh 5CJOJQJU\^JaJ.hVh 5CJOJQJ\^JaJmHsH hXi5CJOJQJ\^JaJ h 5CJOJQJ\^JaJ&hVh 5CJOJQJ\^JaJ3(3*3333333333333Ϸ}e}M7/+'h_h h mHsH*hVh 5CJOJQJ\^JmH sH .hVh 5CJOJQJ\^JaJmH sH /hXi0J5>*CJOJQJ\^JaJmHsH5hVh 0J5>*CJOJQJ\^JaJmHsH=jhVh 5CJOJQJU\^JaJmHsH.hVh 5CJOJQJ\^JaJmHsH7jhVh 5CJOJQJU\^JaJmHsH(h 5CJOJQJ\^JaJmH sH 33 gdT 33 hTHhy/+21h:pTH. A!"#6$% DyK UGOLESNO@POCZTA.FMyK 4mailto:UGOLESNO@POCZTA.FMDyK www.olesno.intarnet.plyK >http://www.olesno.intarnet.pl/$$IfF!vh5##v#:V Fd0#65#44 FaF^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtHBB NagBwek 1$$@&a$5\VV NagBwek 2$$@&a$5CJOJPJQJ\^JV@V NagBwek 3$$@&a$5CJOJPJQJ\^JJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy 8@8 NagBwek p#4 4 Stopka p#8U`8 HiperBcze >*B*phBV !B U|yteHiperBcze >*B* phNB 2N Tekst podstawowy$a$ mHsHtHbCBb Tekst podstawowy wcity$dh`a$CJdRRd Tekst podstawowy wcity 2 ^ 5OJQJ\FbF bu Tekst dymkaCJOJQJ^JaJJ/qJ bTekst podstawowy ZnakCJaJX X - Bez odstpw$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH JP@J NdTekst podstawowy 2 dxNN NdTekst podstawowy 2 ZnakCJaJP@P NdTekst przypisu dolnegoCJaJNN NdTekst przypisu dolnego ZnakP&`P NdOdwoBanie przypisu dolnegoH*PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] b 25D 8 h:-t1333 ! j*&*033 MzXX8@0( B S ?6ABT""==SSFGIJLMOPRS)/ R]^ &0116;be""==SS ,-EGGIJJLMOPRSe "HH\]^a R]^ &0116;be""==SS GGIJJLMOPRSd HH\]^a Iyj) Vt~v/(h g5TWO7֋@B2RBƅ3S"3g {r ^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.!^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJ QJ o(808^8`0o(.^`o()$ $ ^$ `o(.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJ QJ o(^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`OJPJQJ^Jo( ^`OJQJo(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJ QJ o(^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. O7@B g5I3Sg {) 2RB~v/~v/ U5P AK~00-R£~}J#lQ Lx j ~5 l /NV.mafT #7$F$y/+5b+!c,x1uj267L9j8: b>U?T9@=\@RBNCUDY`D2E7FhFGcv- V]WivXAdfc2VQ=[^s9i,-2aNp|*]Bc.#CSt & !D-IJ RTH)7#z_4<fFWF]bF"> @SSSS4xx xx$Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial?. Arial Black5. .[`)Tahoma;|i0Batang7. [ @Verdana7.@Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math#1EsgEsgyjG !6x4 3QHX?5b+2! xx Olesno , dnia 27 kwietnia 2005 r Fido JerzyLen0     Oh+'0`  ( 4@HPX$Olesno , dnia 27 kwietnia 2005 r Fido JerzyNormalLen2Microsoft Office Word@F#@6j@>`M@>`M ՜.+,D՜.+,T hp  UG Olesno !Olesno , dnia 27 kwietnia 2005 r Tytu( 8@ _PID_HLINKSA h+http://www.olesno.intarnet.pl/!mailto:UGOLESNO@POCZTA.FM !"$%&'()*,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ]Root Entry F:S_Data #1Table+>WordDocument4DSummaryInformation(KDocumentSummaryInformation8SCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q