ࡱ> ]_\4bjbjJJ4F((3 N^nnn8<<822(ZZZ555L7N7N7N7N7N7N7$:M=r7]n55555r7nnZZ75nZnZL75L72D5ZpUۮ3877083\==0D5=nD55555555r7r7qx55585555=555555555 : WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Inwestor: (imi i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) (telefon kontaktowy) (adres e-mail) Na podstawie art. 50 ust. 1 i 52 ustawy z dnia 27 marca 2003r. "o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" (t.j. Dz. U. z 2016., poz. 778). Prosz o wydanie decyzji ustalajcej warunki zabudowy na: (okre[li rodzaj inwestycji) na dziaBce (dziaBkach) nr: poBo|onej (poBo|onych) w w granicach oznaczonych kolorem: (w przypadku inwestycji liniowej, sieciowej lub drogowej narysowa proponowany przebieg) wraz z elementami infrastruktury technicznej: (wpisa nr ewidencyjny dziaBki lub dziaBek) przyBcz wodocigowy na dz. nr II etap przyBcz kanalizacyjny na dz. nr II etap wybieralny osadnik na [cieki na dz. nr II etap przyBcz energii elektrycznej na dz. nr II etap przyBcz gazowy na dz. nr II etap - inne na dz. nr II etap Istniejce zagospodarowanie terenu (zabudowa, zieleD itp.): Funkcja i sposb zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy: Nazwa rodzaj projektowanej inwestycji (okre[lenie funkcji, bran|y obiektu, np. zabudowa mieszkaniowa, usBugowa, handlowa, produkcyjna, magazynowa, gospodarcza, gara|, inna z podaniem rodzaju usBug, produkcji itp.) Charakterystyka projektowanej zabudowy (np.: budynek wolno stojcy, podpiwniczony, zabudowa blizniacza, szeregowa, forma dachu, poddasze u|ytkowe itp.) budynek wolnostojcy a) szeroko[ ( elewacja frontowa) b) dBugo[ c) wysoko[ d) orientacyjna pow. zabudowy e) planowana pow. u|ytkowa f) planowana pow. sprzeda|y g) ilo[ kondygnacji h) przewidywany sposb wykonania (rodzaj konstrukcji, materiaBy itp.) i) krtka charakterystyka zabudowy na dziaBkach ssiednich - Przewidywane rozwizania komunikacyjne: a) Dojazd do planowanej inwestycji - dostp do drogi publicznej: - bezpo[redni z drogi ................................................................................................... - za po[rednictwem ..................................................................................................... - istniejcy - projektowany .............................................................................................................. @$ & p r ¸vvi\M@hShSOJQJ^JhShNdCJOJQJ^JhShNdOJQJ^JhSh0`OJQJ^Jh CJOJQJaJh0`CJOJQJaJhTHhNdCJ hTHhWhTHhNdCJhTHhm5\ hW5\hTHh=\@5\hTHhNd5\h~5 hNd5OJQJ\^Jh~5 h~5 OJQJ^Jh~5 hNdOJQJ^Jh~5 OJQJ^J$ & p r  D T $ " <a$gdNdO^OgdNd $ " xa$gdNd$ " <a$gd{V $ a$gd2 $ a$gdNd$a$gdNd $<<a$gdWgd~5   T V D P R T :<J<>Lx¹{sssssskhTHhNd;hTHh=\@5jhTHhNd0JUhTHhNdCJNHhTHh{V5 hTHh=\@ hTHh{V hTHhNdhTHhNdCJhTHhWCJ hZ*0CJhTHhW5hShW5CJOJQJ^J hSh0`CJOJQJ^JaJhShSCJOJQJ^J(T L NHJ$ e" e<^ea$gd0`$ & F e" e<^e`a$gdNd$ & F 8" <^`a$gdNd $ " <a$gdNd$ & F e" e<^e`a$gdNdgdNd FHJ"$xz<X&2''x(z(*),)l),´­´œ{thhTHhNd5NH\ hTH5\hTHhNdCJU hTHh7hTHh25 hTHh{VhTHh=\@>*h0`6CJ] h0`h2hTHhNd6CJNH]hTHhNd6CJ]hTHhNd>*hTHhNd5\ hTHhNdhTHhNd6CJ]aJhTHhNdCJaJ(Jz\Xj&&2'$ B" xa$gdNd $ " xa$gd2 $ " xa$gdNd$ +" xa$gdNd$ & F e" e<^e`a$gd=\@b) przewidywana niezbdna ilo[ miejsc parkingowych: dla samochodw osobowych szt. na dz. nr dla samochodw ci|arowych (autobusw) szt. na dz. nr Zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej: energia elektryczna gaz ciepBo woda kanalizacja opadowa kanalizacja sanitarna usuwanie odpadw inne Charakterystyczne parametry inwestycji oraz dane charakteryzujce wpByw inwestycji na [rodowisko lub jego wykorzystanie: Rodzaj i wielko[ przewidywanej produkcji/usBug: Oglna charakterystyka przewidywanych procesw technologicznych: Przewidywana ilo[ miejsc pracy: Przewidywana wycinka drzew i krzeww: Rodzaj odpadw, sposb ich skBadowania i wywozu, sposb ich unieszkodliwiania: Przewidywane oddziaBywanie na [rodowisko: Inne zagro|enia: ZaBczniki: Kopia aktualnej mapy zasadniczej do celw opiniodawczych (w przypadku jej braku kopii mapy katastralne) wskali 1:1000 lub 1:500, w przypadku inwestycji liniowych 1:2000 1 egzemplarz. Kopia mapy jak wy|ej z graficznym naniesieniem wstpnego zagospodarowania terenu 1 egzemplarz. Kopia mapy ewidencji gruntw 1 egzemplarz. Wypis z ewidencji gruntw dziaBki przedmiotowej i dziaBek ssiednich. Umowy na dostawy lub zapewnienie dostawy mediw. W razie potrzeby: PeBnomocnictwo udzielone osobie dziaBajcej w imieniu inwestora. ..............................................................(podpis inwestora lub peBnomocnika) Niepotrzebne skre[li. Niepotrzebne skre[li.   WJT GMINY OLESNO wojewdztwo maBopolskie ul. WB. JagieBBy 1 tel: 14 64 12 431 fax: 14 64 12 439 e-mail: HYPERLINK "mailto:UGOLESNO@POCZTA.FM" sekretariat@gminaolesno.pl 33 210 Olesno 14 64 12 436 14 64 22 971 HYPERLINK "http://www.olesno.intarnet.pl" www.gminaolesno.pl 2'''H(x(l))))\*`*d***++++ $ " <a$gdNd$ & F e" e<^e`a$gdNd$ F" xa$gdNd$ &" xa$gdNd$ & F 8" <^`a$gdNd++,8,-n..T///\0^0l02141f111gdNdgdNd gdNdgdNd gdNd$ & F $ " d^a$gdNd$ & F e" e<^e`a$gdNd $ " <a$gdNd,2,4,8,B.D.^0j0001214161f1h11111111111112Ļ||||obSh 5CJOJQJ\^Jh 5CJ$OJQJ\h+W5CJ$OJQJ\jhUhhNdOJQJ^JjhNd0JOJQJU^J hTHhy/+hhNdCJhTHhNdCJhTHhNdCJ h\UCJhTHhNdCJNHaJhTHhNdCJaJ#jhTHhNd0J5CJU\hTHhNd5CJ\11111111112T3444]kd$$IfFd##0#64 FaF $$Ifa$ p#$]$xa$$a$222.2D2L2T2b2|22222222222333P3R3T3ʹ졉nV/hXi0J5>*CJOJQJ\^JaJmHsH5jhVh 5CJOJQJU\^JaJ/jhVh 5CJOJQJU\^JaJ.hVh 5CJOJQJ\^JaJmHsH h 5CJOJQJ\^JaJ hXi5CJOJQJ\^JaJ h0`5CJOJQJ\^JaJ&hVh 5CJOJQJ\^JaJT3f33333333$444644444ӾӾ詍uV;5hVh 0J5>*CJOJQJ\^JaJmHsH=jhVh 5CJOJQJU\^JaJmHsH.hVh 5CJOJQJ\^JaJmHsH7jhVh 5CJOJQJU\^JaJmHsH(h 5CJOJQJ\^JaJmH sH (h0`5CJOJQJ\^JaJmH sH (hXi5CJOJQJ\^JaJmH sH .hVh 5CJOJQJ\^JaJmH sH 4444444444̰zvrk hTHhy/+hh h mHsH*hVh 5CJOJQJ\^JmH sH .hVh 5CJOJQJ\^JaJmH sH 7jhVh 5CJOJQJU\^JaJmHsH5hVh 0J5>*CJOJQJ\^JaJmHsH/hXi0J5>*CJOJQJ\^JaJmHsH 44444gdNd$a$21h:pTH. A!"#6$% DyK UGOLESNO@POCZTA.FMyK 4mailto:UGOLESNO@POCZTA.FMDyK www.olesno.intarnet.plyK >http://www.olesno.intarnet.pl/$$IfF!vh5##v#:V Fd0#65#44 FaF^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtHBB NagBwek 1$$@&a$5\VV NagBwek 2$$@&a$5CJOJPJQJ\^JV@V NagBwek 3$$@&a$5CJOJPJQJ\^JJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy 8@8 NagBwek p#4 4 Stopka p#8U`8 HiperBcze >*B*phBV !B U|yteHiperBcze >*B* phNB 2N Tekst podstawowy$a$ mHsHtHbCBb Tekst podstawowy wcity$dh`a$CJdRRd Tekst podstawowy wcity 2 ^ 5OJQJ\FbF bu Tekst dymkaCJOJQJ^JaJJ/qJ bTekst podstawowy ZnakCJaJX X - Bez odstpw$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH JP@J NdTekst podstawowy 2 dxNN NdTekst podstawowy 2 ZnakCJaJP@P NdTekst przypisu dolnegoCJaJNN NdTekst przypisu dolnego ZnakP&`P NdOdwoBanie przypisu dolnegoH*PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] N25NF ,2T344 !T J2'+144"MzXX8@0( B S ?),36JNLO R]^JP#%mm( ) !aa88EEz8CJLO R]^JP#%mm( ) !aa88EEz8CLO Iyj) Vt~v/(h g5TWO7֋@B2RBƅ3S"3g {r ^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.!^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJ QJ o(808^8`0o(.^`o()$ $ ^$ `o(.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJ QJ o(^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`OJPJQJ^Jo( ^`OJQJo(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJ QJ o(^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. O7@B g5I3Sg {) 2RB~v/~v/ߠ U5P AK~00-R£wvJ# lQ Lx j ~5 l /NV.maf#y/+5b+!c,Z*0x17L9j8: b>U?T9@=\@RBNCUDY`D2E7FhFGcv- V]WivXAdfc2VQ=[^s9i,-2aNp|*]B c.#CSt & !DJ R0`TH)7#z4<WF]SbF"> @-XN &Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial?. Arial Black5. .[`)Tahoma;|i0Batang7. [ @Verdana7.@Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math#qSGUGSGs s !6x43QHX?5b+2! xx Olesno , dnia 27 kwietnia 2005 r Fido JerzyLen0     Oh+'0 8 D P \hpx$Olesno , dnia 27 kwietnia 2005 r Fido JerzyNormalLen4Microsoft Office Word@G@8Q@8Q@s ՜.+,D՜.+,T hp  UG Olesno !Olesno , dnia 27 kwietnia 2005 r Tytu( 8@ _PID_HLINKSA h+http://www.olesno.intarnet.pl/n !mailto:UGOLESNO@POCZTA.FMn  !"#%&'()*+-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSUVWXYZ[^Root Entry F``Data $1Table,>WordDocument4FSummaryInformation(LDocumentSummaryInformation8TCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q