ࡱ> <>9:;_ibjbj8jA\jA\ &&&8^D&v$jnnnnnIII#######$%(F#iII#nn0$"""nn#"#"""ne@@Bu""#F$0v$"((""("I]"k wzIII##K!IIIv$(IIIIIIIIIR :1. Identyfikator podatkowy 1) .......................................................................................................... ZaBcznik Nr 1 do UchwaBy Nr X/96/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 grudnia 2015 r. DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na2. Rok ...................................... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z pzn. zm.). SkBadajcy: Formularz przeznaczony dla osb prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spBek niemajcych osobowo[ci prawnej bdcych wBa[cicielami gruntw, posiadaczami samoistnymi gruntw, u|ytkownikami wieczystymi gruntw, posiadaczami gruntw stanowicych wBasno[ Skarbu PaDstwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz dla osb fizycznych bdcych wspBwBa[cicielami lub wspBposiadaczami z osobami prawnymi, bdz z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajcymi osobowo[ci prawnej lub ze spBkami nieposiadajcymi osobowo[ci prawnej. Termin skBadania: Do dnia 15 stycznia ka|dego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno[ci majcych wpByw na powstanie, bdz wyga[nicie obowizku podatkowego lub zaistnienia zdarzeD majcych wpByw na wysoko[ podatku. Miejsce skBadania: Wjt Gminy Olesno wBa[ciwy ze wzgldu na miejsce poBo|enia gruntw.A. MIEJSCE SKAADANIA DEKLARACJI3. Wjt Gminy Olesno Adres 33-210 Olesno, ul. WB. JagieBBy 1B. DANE SKAADAJCEGO DEKLARACJ (niepotrzebne skre[li) * dotyczy skBadajcego deklaracj nie bdcego osob fizyczn ** -dotyczy skBadajcego deklaracj bdcego osob fizycznB.1 DANE IDENTYFIKACYJNE4. Rodzaj skBadajcego deklaracj (zaznaczy wBa[ciw kratk) ( 1. osoba fizyczna ( 2. osoba prawna ( 3. jednostka organizacyjna ( 4. spBka niemajca osobowo[ci prawnej5. Rodzaj wBasno[ci, posiadania (zaznaczy wBa[ciw kratk) ( 1. wBa[ciciel ( 2. wspBwBa[ciciel ( 3. posiadacz samoistny ( 4. wspBposiadacz samoistny ( 5. u|ytkownik wieczysty ( 6. wspBu|ytkownik wieczysty ( 7. posiadacz zale|ny (np. dzier|awca) ( 8. wspBposiadacz zale|ny (np. dzier|awca) 6. Miejsce/a (adres/y) poBo|enia przedmiotw opodatkowania oraz identyfikator/y dziaBek (Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla ka|dej nieruchomo[ci 7. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/w dokumentw oraz nazwa sdu, w ktrym prowadzona jest ksiga wieczysta lub zbir dokumentw (Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla ka|dej nieruchomo[ci) 8. Nazwa peBna* / Nazwisko, pierwsze imi, drugie imi** 9. Nazwa skrcona* / imi ojca, imi matki ,data urodzenia (Uwaga! Dat urodzenia wykazuje si tylko wwczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)** 10. Identyfikator REGON B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**11. Kraj 12. Wojewdztwo13. Powiat14. Gmina 15. Ulica16. Numer domu / Numer lokalu17. Miejscowo[ 18. Kod pocztowy19. PocztaC. OKOLICZNOZCI POWODUJCE KONIECZNOZ ZAO{ENIA DEKLARACJI20. Okoliczno[ci (zaznaczy wBa[ciw kratk) ( 1. deklaracja roczna 6:< N T V b j r v x z | ~ > B D R X Z \ ^ d h  b l $ ( , . 0 6 > H X b d b޺޺޶޶䥝䝥䶭ޕh'`iCJaJhn[CJaJh aCJaJh-5CJaJh- h)CJ h=jCJ h-VCJ hn[CJ h:+CJ h2CJ h-CJh-CJaJh2h2CJH*aJh2CJaJ9<> ~ d f Qykd$$IfF0*%$ t0(44 FaL $Ifgdn[ ($If^ `(gd:+ $If^ ` gd)$Iff h  b d f h j ivkd$$IfF0J t044 Fa $VC&If$VC&#$/Ifgd- j l f tfkdr$$IfF &t) t0)44 Fayt3$If^`$Ifgd-  d$Ifvkd $$IfF &t) t 0)44 Fap yt3bdf$&( NP(*TVBJLVX\  < ! ! !ۻ۵ӭh2CJaJ h E*CJ hn[CJ jqh- jqh-CJaJh-CJaJ h-CJ h-5h-5CJaJh-h-B*CJaJphDdf$Ifykd$$IfF0B && t0)44 Fayt3$$Ifvkd$$IfF &t) t 0)44 Fap yt3$&(zn dh$Ifgdn[ dh$If$Ifvkdd$$IfF &t) t 0)44 Fap yt3 BTVvvvv dh$If$Ifykd)$$IfF0B && t0)44 Fayt3VXZ\|~$Ifykd$$IfF0B && t0)44 Fayt3$Ifykd$$IfF0B && t0)44 Fayt3$Ifykd$$IfF0B && t0)44 Fayt3 $Ifykdi$$IfF0B && t0)44 Fayt3 ! !$Ifykd9 $$IfF0B && t0)44 Fayt3 !!d!| dh$Ifykd $$IfF0B && t0)44 Fayt3 !!d!f!h!!!!"" "z"|""""##$PPPNPpPrPtPQRRdRfRhRjRlRnRpRRRRRRNTfTFUPUBVbVpVrVWPW`WdWtWzWW h ah- h35 h-5 hacpCJ hA:7CJ h-CJh ah aH*hmhmH*h a h-H*h-CJaJhH(hCJaJU jqh-CJaJh-CJaJ h-CJh-5CJaJh-7d!f!h!z!|!!!$Ifvkd $$IfF &t) t 0)44 Fap yt3!!!!!!"_YYYYY$Ifkd $$IfF\B &g g t0)44 Fayt3"" "@"B"d"z"_YYYYY$Ifkd $$IfF\B &g g t0)44 Fayt3z"|""_Y$Ifkdh $$IfF\B &g g t0)44 Fayt3"""P#rPzz dh$If$IfvkdT$$IfF &t) t 0)44 Fap yt3 ( 2. korekta deklaracji rocznej (miesic rok )D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTW OPODATKOWANIA (wBcznie ze zwolnionymi) Klasy u|ytkw wynikajce z ewidencji gruntw i budynkwPowierzchnia gruntu w hektarach fizycznych Uwaga! Wykazujemy z dokBadno[ci do 1 m2 Liczba hektarw przeliczeniowych 2) Stawka z 1ha (przeliczenio-wego lub fizycznego) w zB, gr. Wymiar podatku rolnego w zB, gr. OgBem Nie podlegajce przeliczeniu na ha przeliczeniowe Podlegajce przeliczeniu na hektary przeliczenioweGrunty orneIIIIIIaIIIbIVaIVbVVIVIzSadyIIIIII, IIIaIIIbIV, IVaIVbVVIVIzAki i pastwiska trwaBeIIIIIIIVVVIVIzGrunty rolne zabudowane IIIIIIIIIaIIIbIVIVaIVbVVIVIzGrunty pod stawamia) zarybione Bososiem, troci, gBowacic, pali i pstrgiemb) zarybione innymi gatunkami ryb ni| w poz. a) oraz grunty pod stawami niezarybionymiGrunty pod rowamiIIIIIIIIIaIIIbIVIVaIVbVVIVIzRowy bez oznaczenia klasy gleboznawczejGrunty zadrzewione i zakrzewione na u|ytkach rolnych IIIIIIIIIaIIIbIVIVaIVbVVIVIzGrunty rolne dla ktrych nie mo|na ustali przelicznika Razem ( bez zwolnieD) E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (poda rodzaj, klas i powierzchni gruntw zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytuBu wystpuje zwolnienie) F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTW1. z tytuBu nabycia lub objcia w zagospodarowanie gruntw2. inwestycyjne3. grskie4. inneRazemG. ACZNA KWOTA PODATKUKwota podatku R|nica kwot z D F (w peBnych zBotych ) ***) H. OZWIADCZENIE I PODPIS SKAADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKAADAJCEGO O[wiadczam, |e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd. 21. Imi 22. Nazwisko23. Data wypeBnienia (dzieD - miesic - rok) 24. Podpis (piecz) skBadajcego / osoby reprezentujcej skBadajcego 3) I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO25. Uwagi organu podatkowego 26. Identyfikator przyjmujcego formularz 27.Data i podpis przyjmujcego formularz ***) Pouczenie Niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytuBu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z pzn. zm.) 1) Identyfikator podatkowy w pozycji tej nale|y wpisa: - numer PESEL w przypadku podatnikw bdcych osobami fizycznymi objtymi rejestrem PESEL, nieprowadzcych dziaBalno[ci gospodarczej lub niebdcych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarw i usBug, - numer NIP w przypadku pozostaBych podmiotw podlegajcych obowizkowi ewidencyjnemu. 2) Nale|y poda z dokBadno[ci do czterech miejsc po przecinku. 3) Niepotrzebne skre[li.   rPtPQ$Ifykd$$IfF0B && t0)44 Fayt3QQQQQ:QbQxQQ R"R$RlRwwwwww $$Ifa$$Ifxkd$$IfF4&) t 0)44 Fap yt3 lRnRpRRRRR:S $$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$$If $Ifgd a:SS@SBS4..% $$Ifa$$Ifkd$$IfF4ֈn|lX 4&``q``` t0)44 Faf4yt3BSDSRSTSSSS T"T$T&T$If $$Ifa$ &T(T kd$$IfF4mִni |lX 4&q``` t0)  44 Faf4yt3(T*T,T.T0T2T4T6T8T$If8T:T kd$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3:TT@TBTDTFTHTJT$IfJTLT kdG$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3LTNTfThTjTlTnTpTrT $$Ifa$$IfrTtTkdt$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3tTvTzT|T~TTTTT $$Ifa$$IfTTkdo$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3TTTTTTTTT $$Ifa$$IfTTkdj$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3TTTTTTTTT $$Ifa$$IfTTkde$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3TTTTTTTTT $$Ifa$$IfTTkd`$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3TTTTTTTTT $$Ifa$$IfTTkd[$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3TTTTTTTTU $$Ifa$$IfUUkdV$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3UUU U UUUUU $$Ifa$$IfUUkdQ$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3UUU U"U$U&U(U*U $$Ifa$$If*U,UkdL$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3,U.U6U8U:UU@UBU $$Ifa$$IfBUDUkdG$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3DUFUPURUTUVUXUZU\U $$Ifa$$If\U^UkdB$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3^U`UdUfUhUjUlUnUpU $$Ifa$$IfpUrUkd= $$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3rUtUzU|U~UUUUU $$Ifa$$IfUUkd8!$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3UUUUUUUUU $$Ifa$$IfUUkd3"$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3UUUUUUUUU $$Ifa$$IfUUkd.#$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3UUUUUUUUU $$Ifa$$IfUUkd)$$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3UUUUUUUUU $$Ifa$$IfUUkd$%$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3UVVVV V VVV $$Ifa$$IfVVkd&$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3VVVVV V"V$V&V $$Ifa$$If&V(Vkd'$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3(V*V2V4V6V8V:VV $$Ifa$$If>V@Vkd($$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3@VBVrVtVvVxVzV|V~V $$Ifa$$If~VVkd)$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3VVVVVVVVV $$Ifa$$IfVVkd *$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3VVVVVVVVV $$Ifa$$IfVVkd+$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3VVVVVVVVV $$Ifa$$IfVVkd,$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3VVVVVVVVV $$Ifa$$IfVVkd,$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3VVVVVVVVV $$Ifa$$IfVVkd-$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3VVVVVVVVW $$Ifa$$IfWWkd.$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3WW WWWWWWW $$Ifa$$IfWWkd/$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3WWPWRWTWVWXWZW\W $$Ifa$gd `$If\W^Wkd0$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3^W`WdWfWhWjWlWnWpW $$Ifa$$IfpWrWkd1$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3rWtWzW|W~WWWWW $$Ifa$$IfWWkd2$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3WWWWWWWWW $$Ifa$$IfWWWWWWWWWWWWWWX XX X0X6XFXNX^XXXXYY~YYYYZZZZZ*Z,Z:ZRZ\Z^ZvZxZZZZZZZZZZZZZZZ[[[`[n[p[[̾̾񺲺hh#h-5h2h25h2 hBh- hBhBhB h `5h-CJaJhn[CJaJ h-5 h ah-h- h ah `h `AWWkd3$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3WWWWWWWWW $$Ifa$$IfWWkd4$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3WWWWWWWWW $$Ifa$$IfWWkd5$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3WWWWWWWWW $$Ifa$$IfWWkd6$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3WWWWWWWWX $$Ifa$$IfXXkd7$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3XX XXXXXXX $$Ifa$$IfXXkd8$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3XX X"X$X&X(X*X,X $$Ifa$$If,X.Xkd9$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3.X0X6X8X:XX@XBX $$Ifa$$IfBXDXkd:$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3DXFXNXPXRXTXVXXXZX $$Ifa$$IfZX\Xkd;$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3\X^XXXXXXXX $$Ifa$$IfXXkd<$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3XXXYYYYYYY $Ifgdn[ $Ifgd-$If YYkd=$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3YYlYYYYYYYY $Ifgdn[ $$Ifa$$If YYkd>$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3YYZZZZ Z ZZ $$Ifa$gd `$IfZZkd?$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3ZZZZZZZ Z"Z $$Ifa$$If"Z$Zkd@$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3$Z&Z,Z.Z0Z2Z4Z6Z8Z $$Ifa$$If8Z:ZkdA$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3:Z\@\B\D\F\ $$Ifa$$IfF\H\kdHP$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3H\J\T\V\X\Z\\\^\`\ $$Ifa$$If`\b\kdCQ$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3b\d\j\l\n\p\r\t\v\ $$Ifa$$Ifv\x\kd>R$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3x\z\\\\\\\\ $$Ifa$$If\\kd9S$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3\\\\\\\\\ $$Ifa$$If\\kd4T$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3\\\\\\\\\ $$Ifa$$If\\kd/U$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3\\\\\\\\\ $$Ifa$$If\\kd*V$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3\\\\\\\\\ $$Ifa$$If\\kd%W$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3\\^]`]b]d]f]h]j] $$Ifa$$Ifj]l]kd X$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3l]n]z]]]]]]]] $$Ifa$$If ]]kdY$$IfF4ִni |lX 4&q t0)  44 Faf4yt3]]]^^^^^^_____ _R_ dh$IfikdZ$$IfF4&) t0)44 Fayt3$IfR_T_V_X____Y$IfkdZ$$IfF0b 4&# t0)44 Fapyt3 dh$IfR_T_X_____``&`,`8`<`j`p````````````aabbbbbDbFbHb0c2c4c6c:c$&`#$/Ifgdm $Ifgdm$&`#$/IfgdBgd-kd_$$IfFFVb 4& ! t0)  44 Fayt3bbb(b*bDboUUo*$&`#$/If^`*gdB$&`#$/IfgdB~kdK`$$IfF() 6` 0)44 Fap DbFbHbbb8c:cjX>>XX*$&`#$/If^`*gdB$&`#$/IfgdBkda$$IfFFeq( W 6`0)  44 Fa:c*hmhmH* hmH*hm5CJaJhmCJaJhn[CJaJhCJaJh5CJaJhh5CJaJh-hBh. A!"#$% $$IfL!vh#v$#v:V F t0(5$5/ / / 4 FaL$$If!vh#v#v:V F t055/ / / 4 Fa$$If!vh#vt):V F t0)5t)/ 4 Fayt3$$If!vh#vt):V F t 0)5t)/ / 4 Fap yt3$$If!vh#v#v&:V F t0)55&/ / / / / 4 Fayt3$$If!vh#vt):V F t 0)5t)/ 4 Fap yt3$$If!vh#vt):V F t 0)5t)/ / 4 Fap yt3$$If!vh#v#v&:V F t0)55&/ / / / 4 Fayt3$$If!vh#v#v&:V F t0)55&/ / / / 4 Fayt3$$If!vh#v#v&:V F t0)55&/ / / / 4 Fayt3$$If!vh#v#v&:V F t0)55&/ / / / 4 Fayt3$$If!vh#v#v&:V F t0)55&/ / / / 4 Fayt3$$If!vh#v#v&:V F t0)55&/ / / / 4 Fayt3$$If!vh#v#v&:V F t0)55&/ / / / / 4 Fayt3$$If!vh#vt):V F t 0)5t)/ / 4 Fap yt3$$If!vh#v#vg #v:V F t0)55g 5/ / / / 4 Fayt3$$If!vh#v#vg #v:V F t0)55g 5/ / / / 4 Fayt3$$If!vh#v#vg #v:V F t0)55g 5/ / / / / 4 Fayt3$$If!vh#vt):V F t 0)5t)/ / 4 Fap yt3$$If!vh#v#v&:V F t0)55&/ / / / / 4 Fayt3$$If!vh#v):V F t 0)5)/ 4 Fap yt3<$$If!vh#v#vq#v#v#v#v:V F4 t0)+++++55q5555/ / / / / / 4 Faf4yt31$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4m t0)++++++++,,55q555555/ 4 Faf4yt3+$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)++++++++,55q555555/ 4 Faf4yt3+$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)++++++++,55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v#vq#v#v#v#v#v#v:V F4 t0)55q555555/ 4 Faf4yt3$$If!vh#v):V F t0)5)/ 4 Fayt3$$If!vh#v##v:V F t0)5#5/ 4 Fapyt3$$If!vh#v#v !#v:V F t0)55 !5/ 4 Fayt3$$If!vh#v#v !#v:V F t0)55 !5/ 4 Fayt3$$If!vh#v#v !#v:V F t0)55 !5/ 4 Fayt3$$If!vh#v#v !#v:V F t0)55 !5/ 4 Fayt3$$If!vh#v#v !#v:V F t0)55 !5/ 4 Fayt3$$If!vh#v):V F t 0)5)/ 4 Fap yt3$$If!vh#v#v !#v:V F t0)55 !5/ 4 Fayt3$$If!vh#v):V F 6` 0)5)/ / 4 Fp $$If!vh#v#v #vW:V F 6`0)55 5W/ / / / 4 F$$If!vh#v#v #vW:V Fr 6`0)55 5W/ / / / / 4 F$$If!vh#v):V F  6` 0)5)/ / 4 Fp $$If!vh#v#vc%:V F~ 6`0)55c%/ / / / 4 F$$If!vh#v#v #vW:V Fc 6`0)55 5W/ / / / / / / 4 Fs2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH<`< -Normalny_HmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy HB@H -Tekst podstawowy5CJFF ) Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ88 n[NagBwek p#2!2 n[ NagBwek Znak4 24 n[Stopka p#.A. n[ Stopka ZnakPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>mSz%[M5,cܫ{]r/N8aq-_*GlLi˽5Lj?D#}̷P m|È_b3oDHdZ'FX)jub=& ,΍ɄGaXp90@N3}eN3J/-nl5 m_~ |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_"SLX,(eIpO #3/@X*/~/[!0wc&`a*&s|0DDhSb$g@__ ,6#x;a2Z=h%(\sia}dn"td;@|JKl.4) G1!F\(aMs8D!VF;$,l!Fln;Fm# wCL0^Es"!]$B")16 WK5{"2 61eA ; qc?Pgc"CP|jo@l5ʪ[ D2O,Q geUU Q;k2~n].n^Kw/+[tǮY t rР}Ou. i0 D3]d3Sݿx:8}x-j!xCZ}@WlyI@ھ m2DBARO4 w¢iaѐ`ʁ}W=0#xBeT/.3}Z0 IJVnJ.O.-7ȴAB+7jeZ2ApEt /F"Io(,ᢋx\N8q(Z\~+ Q K rA$vmDF: jWe~~dsH ;tDPb~,8&^h ̅lUk)]tYy WRQh߲5C@d`*T]#pj=HFNU4TEvM3,Z,5V>um.nmw x?K}Q[MfP7eXjv6jϠ&MBSZanjah^HC»9\!ړ=prTPjWJ߮ھ_-r۩<"¨2}x#Eٱ8/.XTd갥r8IcX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.Etheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] b !W[R_c"ii"~f j d$V !d!!"z""rPQlR:SBS&T(T8T:TJTLTrTtTTTTTTTTTTTUUUU*U,UBUDU\U^UpUrUUUUUUUUUUUVV&V(V>V@V~VVVVVVVVVVVVWWWW\W^WpWrWWWWWWWWWWWXXXX,X.XBXDXZX\XXXYYYYZZ"Z$Z8Z:ZPZRZjZlZZZZZZZZZZZZZ [[l[n[[[[\\\,\.\F\H\`\b\v\x\\\\\\\\\\\j]l]]]R___`(`:`l``bDb:c|ccndJfi !#$%&'56789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}8@0( B S ?*% HLC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter 1ha ProductID5<N_PT]ajmvy#&*.7;OR[^|%)=@ILjm5959?Q#3 W m > 7pz'./J{CD 12u8 $ 9H59::18..)CN 1<u 99 DuB#"h#{'$) E*:+A:7v>?BCzD[FP ` aM$dH(h'`i- j=j?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'(*+,-./02345678=Root Entry FN@B?Data }e1Table(WordDocument8SummaryInformation()DocumentSummaryInformation81CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q