ࡱ> ed T8\pUserytkownik systemu Windows Ba= =ZxCzcionka tekstu podstawowego1H?Czcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H4Czcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1H,8Czcionka tekstu podstawowego1H8Czcionka tekstu podstawowego1H8Czcionka tekstu podstawowego1H<Czcionka tekstu podstawowego1H4Czcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1HCzcionka tekstu podstawowego1H Czcionka tekstu podstawowego1h8Cambria1HCzcionka tekstu podstawowego1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-!#,##0.00\ "zB"!#,##0.00\ _z_B"Tak";"Tak";"Nie"7"Prawda";"Prawda";"FaBsz"G!"WBczone";"WBczone";"WyBczone"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)                                    + )  ` ff P P      a>    , *   (@ @ # 8@ @ 8@ @  8@ @ 8@ @  (@ @ "8@ @ "8@ @     8@@ 8@ 8 @ 8@@ 8@ @ 8@ @ 8@ @ "8@@ "8 @ " "  8@ @ 8@ @ 8@ 8 @ ||b)7^}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}(} 00_)}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef\([$}<} 00_)ef \([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L\([$}<} 00_)L \([$}<} 00_)23\([$}<} 00_)23\([$}<} 00_)23\([$}<} 00_)23\([$}<} 00_)23\([$}<}! 00_)23 \([$}<}" 00_)\([$}<}# 00_)\([$}<}$ 00_)\([$}<}% 00_)\([$}<}& 00_)\([$}<}' 00_) \([$}}( ??v00_)̙\([$#,##* "- z_B_ -}}) ???00_)\([$???#,##???* "- ???z_B_ ???-}<}* a00_)\([$}(}+ 00_)}(}, 00_)}(}- 00_)}<}. }00_)\([$}}/ 00_)\([$???#,##???* "- ???z_B_ ???-}<}0 00_)\([$}<}1 00_)?\([$}<}2 00_)23\([$}(}3 00_)}<}4 e00_)\([$}}5 }00_)\([$#,##* "- z_B_ -}(}6 00_)}(}7 00_)}P}8 00_)\([$#,##}(}9 00_)}(}: 00_)}-}; 00_)}}< 00_)\([$#,##* "- z_B_ -}(}= 00_)}(}> 00_)}<}? 00_)\([$}(}@ 00_)}(}A 00_)}(}B 00_)}(}C 00_)}(}D 00_)}(}E 00_)}(}F 00_)}(}G 00_)}(}H 00_)}(}I 00_)}(}J 00_)}(}K 00_)}(}L 00_)}(}M 00_)}(}N 00_)}(}O 00_)}(}P 00_)}(}Q 00_)}(}R 00_)}(}S 00_)}(}T 00_)}(}V 00_)}(}W 00_)}(}X 00_)}(}Y 00_)}(}Z 00_)}(}[ 00_)}(}\ 00_)}(}] 00_)}(}^ 00_)}(}_ 00_)}(}` 00_)}(}a 00_)!20% akcent 1J20% akcent 1 ef !20% akcent 2J"20% akcent 2 ef !20% akcent 3J&20% akcent 3 ef !20% akcent 4J*20% akcent 4 ef !20% akcent 5J.20% akcent 5 ef !20% akcent 6J220% akcent 6 ef !40% akcent 1J40% akcent 1 L !40% akcent 2J#40% akcent 2 L渷 !40% akcent 3J'40% akcent 3 L !40% akcent 4J+40% akcent 4 L !40% akcent 5J/40% akcent 5 L !40% akcent 6J340% akcent 6 Lմ !60% akcent 1J 60% akcent 1 23 !60% akcent 2J$60% akcent 2 23ږ !60% akcent 3J(60% akcent 3 23כ !60% akcent 4J,60% akcent 4 23 ! 60% akcent 5J060% akcent 5 23 !!60% akcent 6J460% akcent 6 23 "Akcent 1>Akcent 1 O #Akcent 2>!Akcent 2 PM $Akcent 3>%Akcent 3 Y %Akcent 4>)Akcent 4 d &Akcent 5>-Akcent 5 K 'Akcent 6>1Akcent 6 F !(Dane wej[cioweDane wej[ciowe ̙ ??v !)Dane wyj[cioweDane wyj[ciowe ???????????? ??? *Dobry8Dobry a+* Dziesitny,2Dziesitny [0]-6 HiperBcze '.Komrka poBczonaRKomrka poBczona }/Komrka zaznaczonaKomrka zaznaczona ????????? ???0 NagBwek 1D NagBwek 1 I}O1 NagBwek 2D NagBwek 2 I}?2 NagBwek 3D NagBwek 3 I}233 NagBwek 46 NagBwek 4 I}4 Neutralny@ Neutralny e2Normalny 5 Obliczeniaz Obliczenia } 6 L Odwiedzone hiperBcze 7* Procentowy 8SumaFSuma OO'9Tekst obja[nieniaD5Tekst obja[nienia ':Tekst ostrze|eniaD Tekst ostrze|enia ;TytuB1TytuB I}% <Uwagad Uwaga =&Walutowy>. Walutowy [0] ?ZBy4ZBy XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`BTZaB. I.1a zest. z kilku gminB~ZaB. I.1b zest z kilku gmin. 00 ;&  ;a|_8XLp.[ha][%][szt.][zB.]TIMI I NAZWISKO ROLNIKA: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..9Nazwa uprawy (uprawy kwalifikowane do [rodkw obrotowych)[~ Powierzchnia upraw w roku wystpienia klski w gminie (uprawy uszkodzone i nieuszkodzone):t ~ Powierzchnia zebranych upraw do dnia wystpienia klski (dane zgodne z wnioskiem o pBatnosci w ramach wsparcia bezpo[redniego skBadanym do ARiMR) PRODUKCJA ROZLINNAENazwa gatunku zwierzcia gospodarskiego z okre[leniem grupy wiekowej Podpis rolnika:41)Kolumna Nr 3,7,11 - nale|y poda caB struktur upraw w wyniku wystpienia klski w danej gminie z uwzgldnieniem zarwno upraw uszkodzonych jak i nie uszkodzonych. Dane dotyczce struktury upraw podajemy rwnie| w przypadku braku wystpienia szkd w danej gminie. 2) Kolumna 4,8,12 nale|y poda powierzchni uszkodzonych upraw w dniu wystpienia klski w danej gminie. 3)Kolumna nr 5,9,13 - nale|y poda % uszkodzeD upraw wyszczeglnionych w kolumnach nr 4,8,12. 4)Kolumna nr 6,10,14- nale|y poda powierzchnie upraw zebranych do dnia wystpienia klski. Gmina & & & & & & & & & & & & & ZaBcznik I.1A ZaBcznik wypeBniaj wyBcznie gospodarstwa posiadajce grunty na obszrze kilku gmin i przekazuj tylko do gminy wBa[ciwej ze wzgldu na poBo|enie najwikszej cze[ci gospodarstwa (grunty wBasne i u|ytkowane), sposrd gmin w ktrych wystpiBy szkody, w celu zbilansowania produkcji w caBym gospodarstwie i sporzdzenia protokoBu Komisji z szacunku szkd. Przekazanie powy|szego zaBcznika nie zwalnia z obowizku wypeBnienia zaBcznika Nr I.2 i I.5, ktre przekazywane s do wszystkich wBa[ciwych gmin na obszrze ktrych wystpiBy szkody.T Gmina & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & " Gmina & ...& & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & ; ~ Powierzchnia uszkodzonych upraw w wyniku klski w gminie./ % ~ uszkodzenia uprawy (w odniesieniu do kol.4)[ ~ Powierzchnia upraw w roku wystpienia klski w gminie (uprawy uszkodzone i nieuszkodzone)/ % ~ uszkodzenia uprawy (w odniesieniu do kol.8)0 % ~ uszkodzenia uprawy (w odniesieniu do kol.12)$ Gmina & & ...& & & & .& & & & & & & & & & ....& & & & .& & & & & & & & .* ZaB.I.1B"F Ilo[ i warto[ padBych zwierzt (wg.warto[ci rynkowej) w roku klski?IMI I NAZWISKO ROLNIKA: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..x(dane zgodne z wnioskiem o pBatnosci w ramach wsparcia bezpo[redniego skBadanym do ARiMR) PRODUKCJA ZWIERZCA& & & & & & & & ...& & & & & & & "@ &BYI 7QjccB T8 #0t}>~ dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?Mb\\c01-srv-v-print\prt0863AD15F 4A4xSPLXx423PCLXL(' 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}HddXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#ivK4 EXCEL.EXEn{a(" D333333?333333?&<3U} @} @} @} @} @} ` @} @} @} @ @} @} @} @} @} @} @#@,@,@,@@ @ @ , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,, O O P PPPPPPPPPP FFFFFFFFFFF M MMMMMMMMMMMMM "MMMMMMMMMMMMMM "MMMMMMMMMMMMMM N NNNNNNNNNNNNN V X R SST R SST U SST WW C C C C C C C C C C C C Z G?G@G@G@G@G@G@G @G"@G$@G&@G(@G*@G,@ A K D D D D D D D D D D D D" HIAAAAAAAAAAAA "AAAAAAAAAAAAAA "AAAAAAAAAAAAAA "AAAAAAAAAAAAAA "AAAAAAAAAAAAAA "AAAAAAAAAAAAAA "AAAAAAAAAAAAAA "AAAAAAAAAAAAAA "AAAAAAAAAAAAAA "AAAAAAAAAAAAAA "AAAAAAAAAAAAAA "AAAAAAAAAAAAAA "AAAAAAAAAAAAAA "AAAAAAAAAAAAAA "AAAAAAAAAAAAAA "AAAAAAAAAAAAAA "AAAAAAAAAAAAAA "AAAAAAAAAAAAAA >N0, 2&&2v^&&&&&&&&&&&&&&&&& E@", Q QQQQQQQQQQQQQ "B "@v2>@<dQR R   ggD T8 x0 dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?Mb\\c01-srv-v-print\prt0863AD15F 4A4xSPLXx423PCLXL\N 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}HddXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#ivK4 EXCEL.EXED3a(" G333333?333333?&<3U} } } } } } } @} @,@,@,@q@@ , , , , ,,,,,,,X@,,w@,,@@@@@@@ E@@@@@@@@ PPPPPPPP@@@@@@@@ ]]]]]]]]@@@@@@@@ V ^ `a `a `a W_ RT RT RTAJ?Y@Z~ Y@Z~ Y@Z AA H H H H H H AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA@@@@@@@@FFFFFFFFF L MMFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF@@@@@@@@@@@@@@[[ \\: &&&dVZb:>@<d\ZggD Oh+'0HP` slitUytkownik systemu WindowsMicrosoft Excel@q#/@s@QE ՜.+,0 PXd lt| >muw Za. I.1a zest. z kilku gminZa. I.1b zest z kilku gmin. /'Za. I.1a zest. z kilku gmin'!Obszar_wydruku/'Za. I.1b zest z kilku gmin. '!Obszar_wydruku ArkuszeZakresy nazwane !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ[]^_`abcRoot Entry FMWorkbookPSummaryInformation(TDocumentSummaryInformation8\