ࡱ> _bjbj.jA\jA\!((((<d\(%$$$$$$$$M'*L$u$]%.$$r#:$B $$s%0%,$O*)ZO*:$O*:$t-hT$$T%O*R :1. Identyfikator podatkowy 1) ............................................................................................................ ZaBcznik Nr 4 do UchwaBy Nr X/96/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 grudnia 2015 r. IN 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOZCI na2. Rok ........................................ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opBatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z pzn. zm.). SkBadajcy: Formularz przeznaczony dla osb fizycznych bdcych wBa[cicielami nieruchomo[ci lub obiektw budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomo[ci lub obiektw budowlanych, u|ytkownikami wieczystymi gruntw, posiadaczami nieruchomo[ci lub ich cz[ci albo obiektw budowlanych lub ich cz[ci, stanowicych wBasno[ Skarbu PaDstwa lub jednostki samorzdu terytorialnego. Termin skBadania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno[ci majcych wpByw na powstanie, bdz wyga[nicie obowizku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia majcego wpByw na wysoko[ podatku. Miejsce skBadania: Wjt Gminy Olesno wBa[ciwy ze wzgldu na miejsce poBo|enia przedmiotw opodatkowania.A. MIEJSCE SKAADANIA INFORMACJI3. Wjt Gminy Olesno Adres 33-210 Olesno, ul. WB. JagieBBy 1B. DANE SKAADAJCEGO INFORMACJ B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE4. Rodzaj wBasno[ci, posiadania (zaznaczy wBa[ciw kratk) ( 1. wBa[ciciel ( 2. wspBwBa[ciciel ( 3. posiadacz samoistny ( 4. wspBposiadacz samoistny ( 5. u|ytkownik wieczysty ( 6. wspBu|ytkownik wieczysty ( 7. posiadacz zale|ny (np. dzier|awca, najemca) ( 8. wspBposiadasz zale|ny (np. dzier|awca, najemca) 5. Miejsce/a (adres/y) poBo|enia przedmiotw opodatkowania oraz identyfikator/y dziaBek, budynkw, lokali ( Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla ka|dej nieruchomo[ci ) 6. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/w dokumentw oraz nazwa sdu, w ktrym prowadzona jest ksiga wieczysta lub zbir dokumentw (Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla ka|dej nieruchomo[ci) 7. Nazwisko, pierwsze imi, drugie imi 8. Imi ojca, imi matki, data urodzenia ( Uwaga! Dat urodzenia wykazuje si tylko wwczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL ) 9. Identyfikator REGON B.2 ADRES ZAMIESZKANIA10. Kraj 11. Wojewdztwo12. Powiat13. Gmina 14. Ulica15. Numer domu / Numer lokalu16. Miejscowo[ 17. Kod pocztowy18. PocztaC. OKOLICZNOZCI POWODUJCE KONIECZNOZ ZAO{ENIA INFORMACJI19. Okoliczno[ci (zaznaczy wBa[ciw kratk) ( 1. informacja skBadana po raz pierwszy ( 2. korekta uprzednio zBo|onej informacji D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTW OPODATKOWANIA (z wyjtkiem zwolnionych)D.1 POWIERZCHNIA GRUNTW ( Uwaga! Wykazujemy z dokBadno[ci do 1 m2)1. zwizanych z prowadzeniem dziaBalno[ci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw20. ............................................................................ m22. pod wodami powierzchniowymi stojcymi lub wodami powierzchniowymi pByncymi jezior i zbiornikw sztucznych 2)21. ............................................................................ ha3. pozostaBe grunty, w tym zajte na prowadzenie odpBatnej statutowej dziaBalno[ci po|ytku publicznego przez organizacje po|ytku publicznego22. ............................................................................ m24. niezabudowanych objtych obszarem rewitalizacji, o ktrym mowa w ustawie z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji, i poBo|onych na terenach, dla ktrych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudow mieszkaniow, usBugow albo zabudow o przeznaczeniu mieszanym obejmujcym wyBcznie te rodzaje zabudowy, je|eli od dnia wej[cia w |ycie tego planu w odniesieniu do tych gruntw upBynB okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoDczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 23. ............................................................................ m2D.2 POWIERZCHNIA U{YTKOWA BUDYNKW LUB ICH CZZCI (*)1. mieszkalnych - ogBem24. ..............6:<  * 0 2 : > @ B D Z f   . ̴ްްzzh qLCJOJQJaJhJvCJOJQJaJhJv5CJOJQJaJ h CJ hJvCJ hJv5hJv hXCJ h qCJ h qLCJ h CJ hJvCJ h%CJ hnCJ hJvCJhJvCJaJhnhnCJH*aJhnCJaJ.<> D h jhhhtkd$$IfF0`' t04 Fa $Ifgd qL H $If^H gd%$If   xvvvm $$Ifa$okd$$IfF0h t04 Fa$If$&#$/If  * ,j04vxz(.0\^LPR`bf8˾ò˾ˬˬ h qLCJ hJvCJ h%-CJ jqhJvCJ hJvCJhjrCJaJhJv hJv5hnCJaJhJvCJaJhJv5CJaJh qLCJOJQJaJhJvCJOJQJaJhnCJOJQJaJ9 hj}$If\kd$$IfFR'' t04 Fa$If^`$$If^`a$ 2$Iflkd$$$IfFR'' t 04 Fap 24vx$Ifokd$$IfF0R'6% t04 Faxz!lkd\$$IfFR'' t 04 Fap $Iflkd$$IfFR'' t 04 Fap (L^`bdfvpppppp$Ifokd$$IfF0R'6% t04 Fa dh$Ifgd%- dh$If NRTVXokd$$IfF0R'6% t04 Fa$If RVXZ:68LN<>0468:LNRVR !!!äh[ghJvCJH*aJhJvCJaJhJvCJH*aJhJvCJaJ h CJ hJvCJ jqhJvCJaJ hJv5hnCJaJh&CJaJhJvCJaJh qLCJaJ h qLCJhJvCJaJhJv hJvCJ4XZ\$Ifokd$$IfF0R'6% t04 Fa$Ifokd_$$IfF0R'6% t04 Fa$Ifokd$$IfF0R'6% t04 Fa68lkd $$IfFR'' t 04 Fap $Ifokd$$IfF0R'6% t04 Fa8:LNnckdT $$IfF\R'g g h t04 Fa$If 6Liccccc$Ifkd $$IfF\R'g g h t04 FaLNic$Ifkd $$IfF\R'g g h t04 Fa"4x dh$Ifgd qL dh$If$Iflkd $$IfFR'' t 04 Fap 468: dh$Ifokd; $$IfF0R'6% t04 FaR dh$Ifnkd $$IfF`'' 04 Fap RTVR Z \ z*$If^`*gdfv$Ifnkd$$IfF`'' 04 Fap !!!!"ztcttt*$If^`*gdfv$Ifkd%$$IfFF7`'}b0  4 Fa!!>!!!!!!!""""##P$R$T$V$X$^$~$$$$$V&|(~((((((4)6)8):))))))*bʽΣΛwrpU hJv5h8hfvCJaJh8CJH*aJh8CJaJh8CJaJhbXCJaJh>CJaJ hbCJ hfvCJ h[gCJh>hJvCJH*aJhJvhfvCJaJhJvCJaJhnhnCJH* hnCJ h>CJ h qLCJ hJvCJ,"""###T$ztcttV F$Ifgd%-*$If^`*gdfv$Ifkd$$IfFF7`'}b0  4 FaT$V$X$~(((((((((ztctttttttt*$If^`*gdb$IfkdW$$IfFF7`'}b0  4 Fa ((8):))`W dh$Ifkd$$IfFF7`'}b0  4 Fa V$Ifgd8 V$Ifgd%-)))))bb}*$If^`*$Ifnkd$$IfF`'' 04 Fap .............................................................. m2 w tym: - kondygnacji o wysoko[ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - kondygnacji o wysoko[ci powy|ej 2,20 m25. ............................................................................ m2 ............................................................................ m2 * Do powierzchni u|ytkowej budynku lub jego cz[ci nale|y zaliczy powierzchni mierzon, po wewntrznej dBugo[ci [cian na wszystkich kondygnacjach, z wyjtkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybw dzwigowych. Za kondygnacj uwa|a si rwnie| gara|e podziemne, piwnice, sutereny i poddasza u|ytkowe. 2. zwizanych z prowadzeniem dziaBalno[ci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich cz[ci zajtych na prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej ogBem w tym: - kondygnacji o wysoko[ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50%powierzchni) - kondygnacji o wysoko[ci powy|ej 2,20 m26. ............................................................................ m2 ............................................................................ m2 ............................................................................ m23. zajtych na prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaBem siewnym ogBem w tym: - kondygnacji o wysoko[ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - kondygnacji o wysoko[ci powy|ej 2,20 m27. ............................................................................. m2 ............................................................................. m2 ............................................................................. m24. zwizanych z udzielaniem [wiadczeD zdrowotnych w rozumieniu przepisw o dziaBalno[ci leczniczej, zajtych przez podmioty udzielajce tych [wiadczeD ogBem, w tym: - kondygnacji o wysoko[ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - kondygnacji o wysoko[ci powy|ej 2,20 m28. ............................................................................ m2 ............................................................................ m2 ............................................................................ m25. pozostaBych ogBem, w tym zajtych na prowadzenie odpBatnej statutowej dziaBalno[ci po|ytku publicznego przez organizacje po|ytku publicznego w tym: - kondygnacji o wysoko[ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - kondygnacji o wysoko[ci powy|ej 2,20 m29. ............................................................................ m2 ............................................................................ m2 ............................................................................ m2D.3 BUDOWLE1. budowle (warto[, o ktrej mowa w przepisach o podatkach dochodowych)30. .................................................................................E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (poda powierzchni, bdz warto[ budowli przedmiotw zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytuBu wystpuje zwolnienie) F. OZWIADCZENIE I PODPIS SKAADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKAADAJCEGO O[wiadczam, |e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd.31. Imi 32. Nazwisko33. Data wypeBnienia (dzieD - miesic - rok) 34. Podpis (piecz) skBadajcego / osoby reprezentujcej skBadajcego 3) G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO35. Uwagi organu podatkowego 36. Identyfikator przyjmujcego formularz 37. Data i podpis przyjmujcego formularz 1) Identyfikator podatkowy w pozycji tej nale|y wpisa: - numer PESEL w przypadku podatnikw bdcych osobami fizycznymi objtymi rejestrem PESEL, nieprowadzcych dziaBalno[ci gospodarczej lub niebdcych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarw i usBug, - numer NIP w przypadku pozostaBych podmiotw podlegajcych obowizkowi ewidencyjnemu. 2) Nale|y poda z dokBadno[ci do czterech miejsc po przecinku. 3) Niepotrzebne skre[li. bbbbbbccc\d`ddeejgngh6hhjjjjjjjjjj^kbkllll lmPnRnTnVnnnooDpFpHpLpRp`php*q2qqrrrrrϳϨhKCJaJhbCJaJhnhnCJaJ hbCJhmCJaJhbXCJaJ hKCJ hJvCJhfvCJaJhJvCJaJ hJvCJhJvhJvCJH*aJhJvCJaJ;bbbbb"cRcccc`dbdztffffftttt*$If^`*$Ifkd%$$IfFF7`'}b0  4 Fa bdeeehgjgtkkk $$Ifa$kd$$IfFF7`'}b0  4 Fa$IfjglgnghhRiijjjjjjbkdk dh$If*$If^`*$If^kdW$$IfF`''04 Fadkllllm"mmmgYYYO w$If^w*$If^`*$Ifkd$$IfFF7`'}b0  4 Fa ;$IfgdbXmmRnZn\nnooooHp$If dh$If wdh$If^w HpJpLppqq0rjrztccUK> wdh$If^w w$If^w*$If^`**$If^`*gdn$Ifkdm$$IfFF7`'}b0  4 Fajrrrrsss0t2ttttkkd$$IfFF7`'}b0  4 Fa$If dh$If rrss,t0ttttttu"uv>w@wBwDwHwJwwwxx*y,y.y0yHyLy`yyyzzzz{{{{{{{{|||ɮ㴥ɞ㴉}hnhJv5CJaJ hJv5CJ hm5CJ hn5CJ hJv5CJhJv5CJaJ hfvCJ hJv5hKCJaJhfvCJaJhJvCJaJ hKCJ hJvCJ hHPCJhJvhJvCJH*aJhJvCJaJhnCJaJ/tvvvv@wHwJwwwxx.y$If dh$If^ wdh$If^w w$If^w$*$If^`*a$*$If^`*gdHP .y0yHyzq dh$Ifkd$$IfFF7`'}b0  4 FaHyJyLyyyz}*$If^`*$Ifnkd8$$IfF`'' 04 Fap zzz{{{{{{{{{{zttttttttttt$Ifkd$$IfFF7`'}b0  4 Fa {{|} $Ifgdm$If^kd$$IfF`''04 Fa|}}}}} }2}4}J}N}P}R}}}6~8~<~@~B~~~~~~~$&z~ \`܂緫h$lyCJaJhnhnCJaJhnhn>*CJaJhnhn5CJaJhnhnCJH*aJhnhnCJH*aJhnCJaJhfvCJaJhJvCJaJ hJvCJhJv hJv5hm5CJaJ.}}}.}0}J}}}t $Ifgdfv*$If^`*$Ifnkd$$IfF`'' 04 Fap J}L}N}}}>~@~ztfftt*$If^`*$Ifkd$$IfFF7`'}q0  4 Fa@~B~~zt$Ifkds$$IfFF7`'}q0  4 Fa~~~~~~~$Ifnkd($$IfF`'' 04 Fap ~~~ "vyyyp $Ifgdfv*$If^`*$Ifqkd$$IfF07`'})%04 Favxz|~\܂zxxxdXXK ^`gdn $5]5a$gdn$x]x^`a$gdnkd$$IfFF7`'}q0  4 Fa܂ ^`gdn,1h. A!"S#n$n% $$If!vh#v#v:V F t055/ / / / 44 Fa$$If!vh#v#v:V F t055/ / / 44 Fa$$If!vh#v':V F t05'/ 44 Fa$$If!vh#v':V F t 05'/ / 44 Fap $$If!vh#v#v6%:V F t0556%/ / / 44 Fa$$If!vh#v':V F t 05'/ 44 Fap $$If!vh#v':V F t 05'/ / 44 Fap $$If!vh#v#v6%:V F t0556%/ / / 44 Fa$$If!vh#v#v6%:V F t0556%/ / / 44 Fa$$If!vh#v#v6%:V F t0556%/ / / 44 Fa$$If!vh#v#v6%:V F t0556%/ / / 44 Fa$$If!vh#v#v6%:V F t0556%/ / / 44 Fa$$If!vh#v#v6%:V F t0556%/ / / 44 Fa$$If!vh#v':V F t 05'/ 44 Fap $$If!vh#v#vg #vh :V F t055g 5h / / 44 Fa$$If!vh#v#vg #vh :V F t055g 5h / 44 Fa$$If!vh#v#vg #vh :V F t055g 5h / / 44 Fa$$If!vh#v':V F t 05'/ 44 Fap $$If!vh#v#v6%:V F t0556%/ / 44 Fa$$If!vh#v':V F 05'44 Fp $$If!vh#v':V F 05'44 Fp $$If!vh#v}#vb#v:V F05}5b544 F$$If!vh#v}#vb#v:V F05}5b544 F$$If!vh#v}#vb#v:V F05}5b544 F$$If!vh#v}#vb#v:V F05}5b544 F$$If!vh#v':V F 05'44 Fp $$If!vh#v}#vb#v:V F05}5b544 F$$If!vh#v}#vb#v:V F05}5b544 F{$$If!vh#v':V F05'44 F$$If!vh#v}#vb#v:V F05}5b544 F$$If!vh#v}#vb#v:V F05}5b544 F$$If!vh#v}#vb#v:V F05}5b544 F$$If!vh#v}#vb#v:V F05}5b544 F$$If!vh#v':V F 05'/ 44 Fp $$If!vh#v}#vb#v:V F05}5b5/ 44 F$$If!vh#v':V F05'/ 44 F$$If!vh#v':V F 05'/ 44 Fp $$If!vh#v}#v#vq:V F05}55q/ / 44 F$$If!vh#v}#v#vq:V F05}55q/ / 44 F$$If!vh#v':V F 05'/ / 44 Fp $$If!vh#v}#v)%:V F05}5)%/ / / 44 F$$If!vh#v}#v#vq:V F05}55q/ / / 44 Fs2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtH>> NagBwek 1$@&5CJ>> NagBwek 2$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy e@ HTML - wstpnie sformatowany7 2( Px 4 #\'*.25@9 CJOJQJFF jr Tekst dymkaCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>mSz%[M5,cܫ{]r/N8aq-_*GlLi˽5Lj?D#}̷P m|È_b3oDHdZ'FX)jub=& ,΍ɄGaXp90@N3}eN3J/-nl5 m_~ |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_"SLX,(eIpO #3/@X*/~/[!0wc&`a*&s|0DDhSb$g@__ ,6#x;a2Z=h%(\sia}dn"td;@|JKl.4) G1!F\(aMs8D!VF;$,l!Fln;Fm# wCL0^Es"!]$B")16 WK5{"2 61eA ; qc?Pgc"CP|jo@l5ʪ[ D2O,Q geUU Q;k2~n].n^Kw/+[tǮY t rР}Ou. i0 D3]d3Sݿx:8}x-j!xCZ}@WlyI@ھ m2DBARO4 w¢iaѐ`ʁ}W=0#xBeT/.3}Z0 IJVnJ.O.-7ȴAB+7jeZ2ApEt /F"Io(,ᢋx\N8q(Z\~+ Q K rA$vmDF: jWe~~dsH ;tDPb~,8&^h ̅lUk)]tYy WRQh߲5C@d`*T]#pj=HFNU4TEvM3,Z,5V>um.nmw x?K}Q[MfP7eXjv6jϠ&MBSZanjah^HC»9\!ړ=prTPjWJ߮ھ_-r۩<"¨2}x#Eٱ8/.XTd갥r8IcX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.Etheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ! !br|,BJP 2xX8L4R "T$()bbdjgdkmHpjrt.yHyz{}J}@~~~v܂ !"#$%&'()*+-./0CDEFGHIKLMNOQRSTUVW8@0( B S ? D) D) D) D) D) D) D) D) D) D) |"j<! ( pB! C *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter 2,20 m ProductID      \_~!!!"5Wwk ' ) C q +?CKF )&qkH!n!!! `iprJ TT[\`a 04mn`DEfg.!!4R TC_J]^!G.d}rYhh^h`o(- ^`hH.) ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`o(-^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.}rG.4R J]^! {0"&U"&;41%- X % qL^PbX[gojrJv$lyHPK>m q8b&fvn!!@ p ! "$bUnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;Wingdings?= *Cx Courier New5. .[`)TahomaA$BCambria Math"q"g?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ[\]^_`abcdefgijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry FpBData YX1Tablehk*WordDocument.SummaryInformation(~DocumentSummaryInformation8CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q