ࡱ> _jbjbj*jA\jA\' ~~~~~8D- - - - - - - -$/W2^0-~0-~~-!!!v~~ -! -!!2R*B,t2BW"+.,-0-,.2y2\B,2~B,/h!T0-0-3-2 R D: 1. Identyfikator podatkowy 1) ................................................................................................... ZaBcznik Nr 3 do UchwaBy Nr X/96/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 grudnia 2015 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOZCI na2. Rok ........................................ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opBatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z pzn. zm.). SkBadajcy: Formularz przeznaczony dla osb prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spBek niemajcych osobowo[ci prawnej bdcych wBa[cicielami nieruchomo[ci lub obiektw budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomo[ci lub obiektw budowlanych, u|ytkownikami wieczystymi gruntw, posiadaczami nieruchomo[ci lub ich cz[ci albo obiektw budowlanych lub ich cz[ci, stanowicych wBasno[ Skarbu PaDstwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz dla osb fizycznych bdcych wspBwBa[cicielami lub wspBposiadaczami z osobami prawnymi, bdz z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajcymi osobowo[ci prawnej lub z spBkami nieposiadajcymi osobowo[ci prawnej, z wyjtkiem osb tworzcych wsplnot mieszkaniow. Termin skBadania: Do dnia 31 stycznia ka|dego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno[ci majcych wpByw na powstanie, bdz wyga[nicie obowizku podatkowego lub zaistnienia zdarzeD majcych wpByw na wysoko[ podatku. Miejsce skBadania: Wjt Gminy Olesno wBa[ciwy ze wzgldu na miejsce poBo|enia przedmiotw opodatkowania.A. MIEJSCE SKAADANIA DEKLARACJI3. Wjt Gminy Olesno Adres 33-210 Olesno, ul. WB. JagieBBy 1 B. DANE SKAADAJCEGO DEKLARACJ (niepotrzebne skre[li) * dotyczy skBadajcego deklaracj nie bdcego osob fizyczn ** dotyczy skBadajcego deklaracj bdcego osob fizycznB.1 DANE IDENTYFIKACYJNE4. Rodzaj skBadajcego deklaracj (zaznaczy wBa[ciw kratk) ( 1. osoba fizyczna ( 2. osoba prawna ( 3. jednostka organizacyjna ( 4. spBka niemajca osobowo[ci prawnej 5. Rodzaj wBasno[ci, posiadania (zaznaczy wBa[ciw kratk) ( 1. wBa[ciciel ( 2. wspBwBa[ciciel ( 3. posiadacz samoistny ( 4. wspBposiadacz samoistny ( 5. u|ytkownik wieczysty ( 6. wspBu|ytkownik wieczysty ( 7. posiadacz zale|ny (np. dzier|awca, najemca) ( 8. wspBposiadasz zale|ny (np. dzier|awca, najemca) 6. Miejsce/a (adres/y) poBo|enia przedmiotw opodatkowania oraz identyfikator/y dziaBek, budynkw, lokali ( Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla ka|dej nieruchomo[ci ) 7. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/w dokumentw oraz nazwa sdu, w ktrym prowadzona jest ksiga wieczysta lub zbir dokumentw ( Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla ka|dej nieruchomo[ci ) 8. Nazwa peBna * / Nazwisko, pierwsze imi, drugie imi** 9. Nazwa skrcona* / imi ojca, imi matki, data urodzenia ( Uwaga! Dat urodzenia wykazuje si tylko wwczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL ) ** 10. Identyfikator REGON B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**11. Kraj 12. Wojewdztwo13. Powiat14. Gmina 15. Ulica16. Numer domu / Numer lokalu17. Miejscowo[ 18. Kod pocztowy19. PocztaC. OKOLICZNOZCI POWODUJCE KONIECZNOZ ZAO{ENIA DEKLARACJI20. Okoliczno[ci (zaznaczy wBa[ciw kratk) ( 1. deklaracja na dany rok ( 2. korekta deklaracji rocznej ( miesic rok ) ( 3. wyga[nicie obowizku podatkowego ( 4. powstanie obowizku podatkowego w trakcie roku ( 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTW OPODATKOWANIA (z wyjtkiem zwolnionych)WyszczeglnieniePodstawa opodatkowaniaStawka podatku wynikajca z UchwaBy Rady Gminy Olesno (ogBoszona w Dz. Urzdowym Wojewdztwa MaBopolskiego w roku poprzedzajcym dany rok podatkowy) w zB, gr. Kwota podatku w zB, gr. (nale|y zaokrgli do peBnych dziesitek groszy)D.1 POWIERZCHNIA GRUNTW (Uwaga! Wykazujemy z dokBadno[ci do 1 m2) 1. zwizanych z prowadzeniem dziaBalno[ci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw21. .................... m222. .................,.......23. .................,.......2. pod wodami powierzchniowymi stojcymi lub wodami powierzchniowymi pByncymi jezior i zbiornikw sztucznych 2)24. .................... ha25. .................,.......26. .................,.......3. pozostaBe grunty, w tym zajte na prowadzenie odpBatnej statutowej dziaBalno[ci po|ytku publicznego przez organizacje po|ytku publicznego 27. .................... m228. .................,.......29. .................,.......4. niezabudowanych objtych obszarem rewitalizacji, o ktrym mowa w ustawie z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji, i poBo|onych na terenach, dla ktrych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudow m8<>P   " > F v n p t z ¼°ڪڰΰڥuiuh! CJOJQJaJhCNCJOJQJaJhCN5CJOJQJaJ hCNCJhCNOJQJhCN5CJaJ hCN5 h3CJ h! CJ hDCJ h@`4CJ hCJ h)CJ hCJ h:CJ hCNCJhCNCJaJhhCJH*aJhCJaJhCN)>@ " H n htkd$$IfF0w'$ t04 Fa $Ifgd! $If`gd$If n p r t z bokd$$IfF0h t04 Fa$If$&#$/If "( Px 4 #\'*.25@9 Ltvp$&DF RLNVXVXZ\׿׻צ׻ז׋׋׋׋ׅ hD;CJ jqhCNCJaJhD;CJaJhCNCJaJ h[CJ hCNCJhCN5CJaJhCNhmCJaJh[CJaJhCJaJhCNCJaJhCN5CJaJhCNCJOJQJaJhCJOJQJaJ3 pD$If^`gdm$If^`$$If^`a$gd$$If^`a$ $$Ifa$ DF tkd%$$IfFrR'' t 0'4 Fap ytE$Ifdkd$$IfFrR'' t0'4 FaytEwkd$$IfF0rR'8% t0'4 Fayt(+$If$Iftkd$$IfFrR'' t 0'4 Fap ytELNVX|||s dh$If $IfgdD;$Iftkdo$$IfFrR'' t 0'4 Fap ytEXZ\xxx dh$If$Ifwkd8$$IfF0rR'8% t0'4 Fayt(+*68rt.0PRTXZ\fdhjln F!H!!!!!!"Z"\""hCN5CJaJhCJaJhEiCJaJhCN5CJaJhc7CJaJ hc7CJ hCJhCNCJaJ hEiCJhCN hCNCJ jqhCN@PRTVX$Ifwkd$$IfF0rR'8% t0'4 Fayt(+XZ\$Ifwkd$$IfF0rR'8% t0'4 Fayt(+dfhj$Ifwkd$$IfF0rR'8% t0'4 Fayt(+jln $IfwkdP$$IfF0rR'8% t0'4 Fayt(+ $Ifwkd $$IfF0rR'8% t0'4 Fayt(+ D!$Ifwkd $$IfF0rR'8% t0'4 Fayt(+D!F!H!Z!\!|!!$Iftkd $$IfFrR'' t 0'4 Fap ytE!!!!!!!a[[[[[$Ifkd] $$IfF\rR'8 g h t0'4 Fayt(+!!" """D"Z"a[[[[[$Ifkd1 $$IfF\rR'8 g h t0'4 Fayt(+Z"\""a[$Ifkd $$IfF\rR'8 g h t0'4 Fayt(+"""0#H%|p d$IfgdEi dh$If$Iftkd $$IfFrR'' t 0'4 Fap ytE"""0#2#j#v#x######$l$n$v$$$F%H%L%%%%%h&&&&&&'l''''((F(H((((ļױש򊄊򥀥꥜whCNCJH*aJhEi hc7CJ hCJhhCNCJaJhCN5CJaJhCNhEiCJaJ jqhc7CJaJhr4CJaJ jqhCJaJhCJaJhc7CJaJ jqhCNCJaJhCNCJaJ hCNCJhCNCJaJ+H%J%%$Ifwkd$$IfF0rR'8% t0'4 Fayt(+%%%%,&b&l'''''($Ifskd>$$IfFr`'' 0'4 Fap ytE ((((QKK$Ifkd$$IfFrr "9!`'8a'0'4 Fayt(+((())))`*6+:+Z+\+6-8-H-J--T.V.....//pFpHpqqPrRrhrjrsrstsvsssssss"t$t^t`tputuvuxuuuuuuuuuuuuubv߻쬤hCNCJaJ hCNCJhEi5CJaJhCN5CJaJ hEH*hUh(+hvhnhEH*hE hCNH*hU0hCNhCNCJaJhEiCJaJ@((())))))* *"*V*z*$If^`*$Ifqkd$$IfFr`'' 0'4 Fap ytE V*X*Z*<+D+F+v+QK:KKK*$If^`*gdE$IfkdB$$IfFrr "9!`'8a'0'4 Fayt(+v+~++++++++Kkd$$IfFrr "9!`'8a'0'4 Fayt(+$If+----L-T-V-----$If*$If^`**$If^`*gdE ---$r,r.rQK:11 $Ifgd5*$If^`*gd$Ifkd$$IfFrr "9!`'8a'0'4 Fayt(+ieszkaniow, usBugow albo zabudow o przeznaczeniu mieszanym obejmujcym wyBcznie te rodzaje zabudowy, je|eli od dnia wej[cia w |ycie tego planu w odniesieniu do tych gruntw upBynB okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoDczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego30. .................... m231. .................,.......32. .................,.......D.2 POWIERZCHNIA U{YTKOWA BUDYNKW LUB ICH CZZCI (*) 1. mieszkalnych - ogBem33. .................... m234. ..................,.......35. .................,....... w tym: - kondygnacji o wysoko[ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - kondygnacji o wysoko[ci powy|ej 2,20 m 36. ......................m2 ......................m2 37. ..................,....... ..................,........38. .................,........ .................,........* Do powierzchni u|ytkowej budynku lub jego cz[ci nale|y zaliczy powierzchni mierzon, po wewntrznej dBugo[ci [cian na wszystkich kondygnacjach, z wyjtkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybw dzwigowych. Za kondygnacj uwa|a si rwnie| gara|e podziemne, piwnice, sutereny i poddasza u|ytkowe.2. zwizanych z prowadzeniem dziaBalno[ci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich cz[ci zajtych na prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej ogBem, w tym: - kondygnacji o wysoko[ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - kondygnacji o wysoko[ci powy|ej 2,20 m39. .................... m2 .................... m2 .................... m240. ....................,...... ....................,...... ....................,& .41. .................,....... .................,........ .................,........3. zajtych na prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaBem siewnym ogBem, w tym: - kondygnacji o wysoko[ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - kondygnacji o wysoko[ci powy|ej 2,20 m42. ..................... m2 .................... m2 .................... m243. ...................,....... ...................,...... ...................,......44. .................,....... .................,........ .................,.........4. zwizanych z udzielaniem [wiadczeD zdrowotnych w rozumieniu przepisw o dziaBalno[ci leczniczej, zajtych przez podmioty udzielajce tych [wiadczeD ogBem, w tym: - kondygnacji o wysoko[ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - kondygnacji o wysoko[ci powy|ej 2,20 m45. ......................m2 ..................... m2 ..................... m246. ...................,....... ...................,....... ...................,.......47. ................,........ .................,........ .................,.......5. pozostaBych ogBem, w tym zajtych na prowadzenie odpBatnej statutowej dziaBalno[ci po|ytku publicznego przez organizacje po|ytku publicznego w tym: - kondygnacji o wysoko[ci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - kondygnacji o wysoko[ci powy|ej 2,20 m 48. ..................... m2 ..................... m2 ..................... m2 49. ...................,....... ...................,...... ...................,...... 50. .................,....... .................,........ .................,........D.3 BUDOWLE1. budowle (warto[, o ktrej mowa w przepisach o podatkach dochodowych)51. .................,.......52. ...............,.....53. .................,.......E. ACZNA KWOTA PODATKUKwota podatku Suma kwot z kol. D ( w peBnych zBotych ) ***)54. ......................... F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (poda powierzchni, bdz warto[ budowli przedmiotw zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytuBu wystpuje zwolnienie) G. OZWIADCZENIE I PODPIS SKAADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKAADAJCEGO O[wiadczam, |e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd.55. Imi 56. Nazwisko57. Data wypeBnienia (dzieD - miesic - rok) 58. Podpis (piecz) skBadajcego / osoby reprezentujcej skBadajcego 3) H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO59. Uwagi organu podatkowego 60. Identyfikator przyjmujcego formularz 61. Data i podpis przyjmujcego formularz ***) Pouczenie Niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytuBu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z pzn. zm.) 1) Identyfikator podatkowy w pozycji tej nale|y wpisa: - numer PESEL w przypadku podatnikw bdcych osobami fizycznymi objtymi rejestrem PESEL, nieprowadzcych dziaBalno[ci gospodarczej lub niebdcych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarw i usBug, - numer NIP w przypadku pozostaBych podmiotw podlegajcych obowizkowi ewidencyjnemu. 2) Nale|y poda z dokBadno[ci do czterech miejsc po przecinku. 3) Niepotrzebne skre[li.   .r0r2r4r6r8r:ryyzz{{{{{| |N|P|R|V|}}}}"~,~~~BFtvz|.0Ȃ.6\`bfj΄҄ …ąȅ̅̈Έ46<>h7 hc7hv hCNH*hc YhCNCJaJ hCNCJhCNhETvvy@y~zzz{N{{{{{{{ |"|*$If^`*$Ifakd$$IfFr`''0'4 FaytE"|R|Z|\||||||} } }@}B}D}z}|}}$If}}}$~~~~QK====*$If^`*$Ifkd$$IfFrr "!`'8aM0'4 Fayt(+~:rFHx,46jlnށ$If*$If^`*ށJ,.DQK====*$If^`*$Ifkd]$$IfFrr "!`'8aM0'4 Fayt(+Dƒ^fhj҄ԄJLNȅʅ̅$If*$If^`*:<prtK:*$If^`*gdEikd$$IfFrr "!`'8aM0'4 Fayt(+$If:Ј҈8:Bz|(*`b$If w$If^w $If^QK$Ifkd$$IfFrr "!`'8aM0'4 Fayt(+NR‹.0L<FHJNRTVX$z|~(*04ִִִִִִִִ֢֑֮֮hEi5CJaJhCNCJaJhCNhCNCJH*aJ hCNCJhEiCJaJ hCN5CJ hEi5 hCN5hCN5CJaJhCNCJaJhCNhCN5hCNCJaJhEhCNhCN5CJaJ9̊NVƋzzq $$Ifa$*$If^`*$Ifqkd$$IfFr`'' 0'4 Fap ytE ,QK$IfkdR$$IfFrr "!`'8aM0'4 Fayt(+,.0Lz*$If^`*$Ifqkd $$IfFr`'' 0'4 Fap ytE<FHJLNPRTVwuoooooooooo$Ifkd$$IfFFr!`'8iM0'  4 Fayt(+ VXԎ| $IfgdEi$Ifakd$$IfFr`''0'4 Fayt(+|~zzq $IfgdEi*$If^`*$Ifqkd$$IfFr`'' 0'4 Fap yt(+ wqccqq*$If^`*$Ifkd$$IfFFr`'8Eq0'  4 Fayt(+wq$Ifkd$$IfFFr`'8Eq0'  4 Fayt(+$&(*,$IfqkdR$$IfFr`'' 0'4 Fap yt(+,.0ڑܑޑvv*$If^`*$Iftkd $$IfF0r`'8%0'4 Fayt(+ޑwummmmaQ$x]x^a$gdCN $p]pa$gdCN$a$gdCNkd $$IfFFr`'8Eq0'  4 Fayt(+`j“ē0268L LNPTVZ\`bhjՙՙhAjhAU hCN5CJ hhCNhhCNH*hFBhWZhCN5h_hCN5hmhCN5CJaJhCNhq`?hCN>*hmhCNH* hCNH*hCJaJhCNCJaJhCN5CJaJhhCN5CJaJ+2NRTXZ^`dfhj ^`gdl%Q ^`gdCN $5]5a$gdCN$x]x^`a$gdCN(. A!n"S#S$S% $$If!vh#v$#v:V F t05$5/ / / / 44 F$$If!vh#v#v:V F t055/ / / 44 Fa$$If!vh#v':V F t0'5'/ 44 FaytE$$If!vh#v':V F t 0'5'/ / 44 Fap ytE$$If!vh#v8#v%:V F t0'585%/ / / 44 Fayt(+$$If!vh#v':V F t 0'5'/ 44 Fap ytE$$If!vh#v':V F t 0'5'/ / 44 Fap ytE$$If!vh#v8#v%:V F t0'585%/ / / 44 Fayt(+$$If!vh#v8#v%:V F t0'585%/ / / 44 Fayt(+$$If!vh#v8#v%:V F t0'585%/ / / 44 Fayt(+$$If!vh#v8#v%:V F t0'585%/ / / 44 Fayt(+$$If!vh#v8#v%:V F t0'585%/ / / 44 Fayt(+$$If!vh#v8#v%:V F t0'585%/ / / 44 Fayt(+$$If!vh#v8#v%:V F t0'585%/ / / 44 Fayt(+$$If!vh#v':V F t 0'5'/ 44 Fap ytE$$If!vh#v8#v #vg #vh :V F t0'585 5g 5h / / 44 Fayt(+$$If!vh#v8#v #vg #vh :V F t0'585 5g 5h / 44 Fayt(+$$If!vh#v8#v #vg #vh :V F t0'585 5g 5h / / 44 Fayt(+$$If!vh#v':V F t 0'5'/ 44 Fap ytE$$If!vh#v8#v%:V F t0'585%/ / 44 Fayt(+$$If!vh#v':V F 0'5'44 Fap ytE$$If!vh#v8#va#v#v':V F0'585a55'44 Fayt(+$$If!vh#v':V F 0'5'44 Fap ytE$$If!vh#v8#va#v#v':V F0'585a55'44 Fayt(+$$If!vh#v8#va#v#v':V F0'585a55'44 Fayt(+$$If!vh#v8#va#v#v':V F0'585a55'44 Fayt(+$$If!vh#v8#va#v#v':V F0'585a55'44 Fayt(+$$If!vh#v':V F 0'5'44 Fap ytE$$If!vh#v8#va#v#v':V F0'585a55'44 Fayt(+$$If!vh#v8#va#v#v':V F0'585a55'44 Fayt(+$$If!vh#v':V F0'5'44 FaytE$$If!vh#v8#va#v#v#vM:V F0'585a555M44 Fayt(+$$If!vh#v8#va#v#v#vM:V F0'585a555M44 Fayt(+$$If!vh#v8#va#v#v#vM:V F0'585a555M44 Fayt(+$$If!vh#v8#va#v#v#vM:V F0'585a555M44 Fayt(+$$If!vh#v':V F 0'5'/ 44 Fap ytE$$If!vh#v8#va#v#v#vM:V F0'585a555M/ 44 Fayt(+$$If!vh#v':V F 0'5'/ 44 Fap ytE$$If!vh#v8#vi#vM:V F0'585i5M/ 44 Fayt(+$$If!vh#v':V F0'5'/ 44 Fayt(+$$If!vh#v':V F 0'5'/ 44 Fap yt(+$$If!vh#v8#vE#vq:V F0'585E5q/ / 44 Fayt(+$$If!vh#v8#vE#vq:V F0'585E5q/ / 44 Fayt(+$$If!vh#v':V F 0'5'/ / 44 Fap yt(+$$If!vh#v8#v%:V F0'585%/ / / 44 Fayt(+$$If!vh#v8#vE#vq:V F0'585E5q/ / / 44 Fayt(+s2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH:: NagBwek 1$@&CJ>> NagBwek 2$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy F/F FR11$CJ(OJQJ_HhmHsHtHJ/J FR4 1$CJOJQJ_HhmHsHtHR/R FR5P1$^PCJ OJQJ_HhmHsHtHHB"H Tekst podstawowy5CJHP2H Tekst podstawowy 2CJH*DYBD Plan dokumentu-D OJQJe@R HTML - wstpnie sformatowany7 2( Px 4 #\'*.25@9OJQJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>mSz%[M5,cܫ{]r/N8aq-_*GlLi˽5Lj?D#}̷P m|È_b3oDHdZ'FX)jub=& ,΍ɄGaXp90@N3}eN3J/-nl5 m_~ |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_"SLX,(eIpO #3/@X*/~/[!0wc&`a*&s|0DDhSb$g@__ ,6#x;a2Z=h%(\sia}dn"td;@|JKl.4) G1!F\(aMs8D!VF;$,l!Fln;Fm# wCL0^Es"!]$B")16 WK5{"2 61eA ; qc?Pgc"CP|jo@l5ʪ[ D2O,Q geUU Q;k2~n].n^Kw/+[tǮY t rР}Ou. i0 D3]d3Sݿx:8}x-j!xCZ}@WlyI@ھ m2DBARO4 w¢iaѐ`ʁ}W=0#xBeT/.3}Z0 IJVnJ.O.-7ȴAB+7jeZ2ApEt /F"Io(,ᢋx\N8q(Z\~+ Q K rA$vmDF: jWe~~dsH ;tDPb~,8&^h ̅lUk)]tYy WRQh߲5C@d`*T]#pj=HFNU4TEvM3,Z,5V>um.nmw x?K}Q[MfP7eXjv6jϠ&MBSZanjah^HC»9\!ړ=prTPjWJ߮ھ_-r۩<"¨2}x#Eٱ8/.XTd갥r8IcX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.Etheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ' "(bvj".2Q\hn DXXj D!!!Z""H%%((V*v++-.rsts\tuv!:@}S)f[.|]'`@aM,c|}$hh^h`o(- hh^h`OJQJo(hh^h`.hh^h`. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(hh^h`o(. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(^`o(-hh^h`o(-^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hh^h`o(. hh^h`OJQJo(^`o(-gxV>r'`D3B)f[}SM,c@a!:@.|]$:<,:->|&|}r?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijlmnopqrstuvwxyz{}~Root Entry FZBData k!1Table|3WordDocument*SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q