ࡱ> npm_@bjbj.vjA\jA\****$N *4ZZZZZ555$!LCQ55555CZZ5:ZZ5:u,Zp$vABo 0 "o""T5555555CC?d5555555"555555555R : 1. Identyfikator podatkowy 1) .......................................................................................... ZaBcznik Nr 6 do UchwaBy Nr X/96 /15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 grudnia 2015 r. IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEZNEGO na2. Rok ...........................Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o podatku le[nym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.). SkBadajcy: Formularz przeznaczony dla osb fizycznych bdcych wBa[cicielami lasw, posiadaczami samoistnymi lasw, u|ytkownikami wieczystymi lasw, posiadaczami lasw stanowicych wBasno[ Skarbu PaDstwa lub jednostki samorzdu terytorialnego. Termin skBadania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno[ci majcych wpByw na powstanie, bdz wyga[nicie obowizku podatkowego lub zaistnienia zdarzeD majcych wpByw na wysoko[ podatku. Miejsce skBadania: Wjt Gminy Olesno wBa[ciwy ze wzgldu na miejsce poBo|enia lasu.A. MIEJSCE SKAADANIA INFORMACJI3. Wjt Gminy Olesno Adres 33-210 Olesno, ul. WB. JagieBBy 1B. DANE SKAADAJCEGO INFORMACJ B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE4. Rodzaj wBasno[ci, posiadania (zaznaczy wBa[ciw kratk) ( 1. wBa[ciciel ( 2. wspBwBa[ciciel ( 3. posiadacz samoistny ( 4. wspBposiadacz samoistny ( 5. u|ytkownik wieczysty ( 6. wspBu|ytkownik wieczysty ( 7. posiadacz zale|ny (np. dzier|awca) ( 8. wspBposiadacz zale|ny (np. dzier|awca) 5. Miejsce/a (adres/y) poBo|enia lasu oraz identyfikator/y dziaBek (Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla ka|dej nieruchomo[ci) 6. @ D \ ^ $&*. 澹憚 jqh rs h rs5CJ h rsCJ h rsCJh/CJaJhwT#CJaJh rs5CJaJ h rs5h rs h/CJ h`TCJ h9KCJ hM2CJ hCBCJ h,,[CJ h rsCJh rsh rsCJH*aJh rsCJaJ4B ljjjvkd$$IfF460H`'H04 FaFf4 $Ifgd/ $If^gdM2$If 4 6 8 : {o[$$If^`a$gd rs $$Ifa$gd rsvkd$$IfF40,4,0,4 FaFf4$If$a$ vj8"w dh$If^kd$$IfF`'`'04 FaF $$Ifa$gd rs$$If^`a$gd rs"$&PX$Ifqkd$$IfF4`'`' 04 FaFf4p $Iftkd$$IfF40`'{$04 FaFf4*$Ifqkd$$IfF4`'`' 04 FaFf4p *,. dh$If$Ifqkdl$$IfF4`'`' 04 FaFf4p BDhj01111162H2h222303234363f3h3j33344n444\5^555<6>6@66666F7777777777>8D8﷨ hrmCJh rsCJH*aJ h rsCJ jqh rsCJaJ h rs5h rsCJaJmH sH h/CJ h rsCJUh rsCJaJh rs jqh rs h rsCJB$Iftkd/$$IfF40`'`{$04 FaFf411111$Iftkd$$IfF40`'{$04 FaFf4 Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/w dokumentw oraz nazwa sdu, w ktrym prowadzona jest ksiga wieczysta lub zbir dokumentw (Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla ka|dej nieruchomo[ci) 7. Nazwisko, pierwsze imi, drugie imi 8. Imi ojca, imi matki, data urodzenia (Uwaga! Dat urodzenia wykazuje si tylko wwczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL ) 9. Identyfikator REGON B.2 ADRES ZAMIESZKANIA10. Kraj 11. Wojewdztwo12. Powiat13. Gmina 14. Ulica15. Nr domu/Nr lokalu16. Miejscowo[ 17. Kod pocztowy18. PocztaC. OKOLICZNOZCI POWODUJCE KONIECZNOZ ZAO{ENIA INFORMACJI19. Okoliczno[ci (zaznaczy wBa[ciw kratk) ( 1. Informacja skBadana po raz pierwszy na dany rok ( 2. korekta zBo|onej uprzednio informacji D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTW OPODATKOWANIAD.1 Z WYJTKIEM ZWOLNIONYCH WyszczeglnieniePowierzchnia w hektarach fizycznych (Uwaga! Wykazujemy z dokBadno[ci do 1 m2 )121. Lasy wchodzce w skBad rezerwatw przyrody i parkw narodowych2. Lasy pozostaBe (nie wymienione w w. 1)3. Razem (w. 1 2)E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (poda powierzchni lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytuBu wystpuje zwolnienie) F. OZWIADCZENIE I PODPIS SKAADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKAADAJCEGO O[wiadczam, |e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd. 20. Imi 21. Nazwisko22. Data wypeBnienia (dzieD - miesic - rok) 23. Podpis (piecz) skBadajcego / osoby reprezentujcej skBadajcego 2) G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO24. Uwagi organu podatkowego 25. Identyfikator przyjmujcego formularz 26.Data i podpis przyjmujcego formularz 1) Identyfikator podatkowy w pozycji tej nale|y wpisa: - numer PESEL w przypadku podatnikw bdcych osobami fizycznymi objtymi rejestrem PESEL, nieprowadzcych dziaBalno[ci gospodarczej lub niebdcych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarw i usBug, - numer NIP w przypadku pozostaBych podmiotw podlegajcych obowizkowi ewidencyjnemu. 2) Niepotrzebne skre[li. 11111$Iftkd$$IfF40`'{$04 FaFf411122$Iftkd$$IfF40`'{$04 FaFf42332343$Iftkd$$IfF40`'{$04 FaFf44363f3 dh$Iftkd $$IfF40`'{$04 FaFf4f3h3j3|3~333$Ifqkd $$IfF4`'`' 04 FaFf4p 3333334b\\\\\$IfkdV $$IfF4\\ P`'`w 04 FaFf44442444V4l4b\\\\\$Ifkde $$IfF4\\ P`'w 04 FaFf4l4n44bY dh$Ifkdz $$IfF4\\ P`'w 04 FaFf4444B5<6}} dh$If$Ifskd$$IfF4`'`' 04 FaFf4p <6>6B66$IfvkdV$$IfF40`'{$04 FaFf4666$Ifqkd($$IfF4`'`' 04 FaFf4p 66666F777$If $$Ifa$qkd$$IfF4`'`' 04 FaFf4p 777777d^RE^ $$If]a$ $dh$Ifa$$Ifkd$$IfF4\&`'`04 FaFf47777>8@8B8d^^^^^$Ifkd$$IfF4\&`'04 FaFf4B8D8F88888d^^U^^ $Ifgdrm$Ifkd$$IfF4\&`'04 FaFf4D8F8H8888888888&94999:::::&;(;*;Z;\;J<L<P<T<V<<<<<=====>趼zoh rsh rsCJaJh rsh rs>*CJaJh{CJH*aJh rsh rsCJH*aJh/-h/-CJH*aJh/-CJaJh rsCJaJh rs5CJaJhCB5CJaJhy5CJaJ h rs5CJh rsCJaJ h rsCJ h rs5hrmh rs hrmCJ h rsCJ(888888d^U^^ $Ifgdrm$IfkdW$$IfF4\&`'04 FaFf488&999999:b\R\\\\\ $If]$Ifkd$$IfF4\&`'04 FaFf4::~::(; $IfgdCB$If^kd$$IfF`'`'04 FaF(;*;,;>;@;Z;}}*$If^`*$Ifnkd$$IfF`'`' 04 FaFp Z;\;^;;;R<T<ztfftt*$If^`*$IfkdT$$IfFF7`'7q0  4 FaFT<V<<zt$Ifkd*$$IfFF7`'7q0  4 FaF<<<<<<<<$Ifnkd$$IfF`'`' 04 FaFp <<<4=6=8==yyy*$If^`*$Ifqkd$$IfF07`'7)%04 FaF====>?l@@@@@@@zxxlllxxxxxx $5]5a$gd rskd$$IfFF7`'7q0  4 FaF >> > >">>>????l@p@r@@@@ļh rsh/-h rsCJaJh/-CJaJh/-CJH*aJh/-h/-CJH*aJhh-CCJaJh rsh rs5CJaJh rsh rsCJaJh{CJaJ,1h. A!"S#n$n% $$IfF!vh#vH#v:V F4605H5/ / / 44 FaFf4$$IfF!vh#v,#v:V F40,5,5/ / / 44 FaFf4$$IfF!vh#v`':V F05`'/ 44 FaF$$IfF!vh#v`':V F4 05`'/ / 44 FaFf4p $$IfF!vh#v#v{$:V F4055{$/ / / / / 44 FaFf4$$IfF!vh#v`':V F4 05`'/ 44 FaFf4p $$IfF!vh#v`':V F4 05`'/ / 44 FaFf4p $$IfF!vh#v#v{$:V F40+55{$/ / / / / 44 FaFf4$$IfF!vh#v#v{$:V F40+,55{$/ / / / / 44 FaFf4$$IfF!vh#v#v{$:V F40+,55{$/ / / / / 44 FaFf4$$IfF!vh#v#v{$:V F40+,55{$/ / / / / 44 FaFf4$$IfF!vh#v#v{$:V F40+,55{$/ / / / / 44 FaFf4$$IfF!vh#v#v{$:V F40+,55{$/ / / / / 44 FaFf4$$IfF!vh#v`':V F4 05`'/ / 44 FaFf4p $$IfF!vh#v#vw #v #v:V F40+55w 5 5/ / / / / / 44 FaFf4$$IfF!vh#v#vw #v #v:V F40+,55w 5 5/ / / / / / 44 FaFf4$$IfF!vh#v#vw #v #v:V F40+,55w 5 5/ / / / / / 44 FaFf4$$IfF!vh#v`':V F4 05`'/ / 44 FaFf4p $$IfF!vh#v#v{$:V F4055{$/ / / / 44 FaFf4$$IfF!vh#v`':V F4 05`'/ 44 FaFf4p $$IfF!vh#v`':V F4 05`'/ / 44 FaFf4p 3$$IfF!vh#v#v#v#v:V F40+5555/ / / / / / / / / 44 FaFf4?$$IfF!vh#v#v#v#v:V F40+,,5555/ / / / / / / / / 44 FaFf4?$$IfF!vh#v#v#v#v:V F40+,,5555/ / / / / / / / / 44 FaFf4?$$IfF!vh#v#v#v#v:V F40+,,5555/ / / / / / / / / 44 FaFf4C$$IfF!vh#v#v#v#v:V F40+,,5555/ / / / / / / / / 44 FaFf4$$IfF!vh#v`':V F05`'/ / / 44 FaF$$IfF!vh#v`':V F 05`'/ / / 44 FaFp $$IfF!vh#v7#v#vq:V F05755q/ / / / 44 FaF$$IfF!vh#v7#v#vq:V F05755q/ / / / / 44 FaF$$IfF!vh#v`':V F 05`'/ / 44 FaFp $$IfF!vh#v7#v)%:V F0575)%/ / / / 44 FaF$$IfF!vh#v7#v#vq:V F05755q/ / / / / / / 44 FaFs2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtHDD NagBwek 1$$@&a$5CJ>> NagBwek 2$@&5CJ:@: NagBwek 3$@&5JA J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy @B@ Tekst podstawowyCJ^C^ Tekst podstawowy wcityB ^B `CJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>mSz%[M5,cܫ{]r/N8aq-_*GlLi˽5Lj?D#}̷P m|È_b3oDHdZ'FX)jub=& ,΍ɄGaXp90@N3}eN3J/-nl5 m_~ |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_"SLX,(eIpO #3/@X*/~/[!0wc&`a*&s|0DDhSb$g@__ ,6#x;a2Z=h%(\sia}dn"td;@|JKl.4) G1!F\(aMs8D!VF;$,l!Fln;Fm# wCL0^Es"!]$B")16 WK5{"2 61eA ; qc?Pgc"CP|jo@l5ʪ[ D2O,Q geUU Q;k2~n].n^Kw/+[tǮY t rР}Ou. i0 D3]d3Sݿx:8}x-j!xCZ}@WlyI@ھ m2DBARO4 w¢iaѐ`ʁ}W=0#xBeT/.3}Z0 IJVnJ.O.-7ȴAB+7jeZ2ApEt /F"Io(,ᢋx\N8q(Z\~+ Q K rA$vmDF: jWe~~dsH ;tDPb~,8&^h ̅lUk)]tYy WRQh߲5C@d`*T]#pj=HFNU4TEvM3,Z,5V>um.nmw x?K}Q[MfP7eXjv6jϠ&MBSZanjah^HC»9\!ړ=prTPjWJ߮ھ_-r۩<"¨2}x#Eٱ8/.XTd갥r8IcX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.Etheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] v D8>@ 0: "*11243f334l44<66677B888:(;Z;T<<<=@!"#$%&'()*+,-./1234567898@0( B S ?]aWZ (]ag Q;q e E K L u B [ "RSYZ\abbdeW\ R=oP}rYhh^h`o(-^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.}r=o{wT#/-M2h-C9K`T,,[rm rsGXCBk'/y@ aaaaLs@ 0UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;WingdingsA$BCambria Math"q"g2@XABec՜.+,0 hp| RIO 11 TytuTitle !"#$%&'()*+,-./0123456789:;=>?@ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZ[\^_`abcdfghijkloRoot Entry F@2vABqData <1TableK$"WordDocument.vSummaryInformation(]DocumentSummaryInformation8eCompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q