ࡱ> _Nbjbj4 jA\jA\zbbbbbvvvvT$vj   $"!#F-Eb-bbrGGGbbGGGG@,ABG0G$<$GG$b[G--$R (:1. Identyfikator podatkowy 1) ......................................................................................... ZaBcznik Nr 2 do UchwaBy Nr X/96/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 grudnia 2015 r. IR 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO na2. Rok ........................................ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z pzn. zm.). SkBadajcy: Formularz przeznaczony dla osb fizycznych bdcych wBa[cicielami gruntw, posiadaczami samoistnymi gruntw, u|ytkownikami wieczystymi gruntw, posiadaczami gruntw na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisw o ubezpieczeniu spoBecznym rolnikw lub przepisw dotyczcych uzyskiwania rent strukturalnych oraz posiadaczami gruntw stanowicych wBasno[ Skarbu PaDstwa lub jednostki samorzdu terytorialnego. Termin skBadania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno[ci majcych wpByw na powstanie, bdz wyga[nicie obowizku podatkowego lub zaistnienia zdarzeD majcych wpByw na wysoko[ podatku. Miejsce skBadania: Wjt Gminy Olesno wBa[ciwy ze wzgldu na miejsce poBo|enia gruntw.A. MIEJSCE SKAADANIA INFORMACJI 3. Wjt Gminy Olesno Adres 33-210 Olesno, ul. WB. JagieBBy 1B. DANE SKAADAJCEGO INFORMACJ B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj wBasno[ci, posiadania (zaznaczy wBa[ciw kratk) ( 1. wBa[ciciel ( 2. wspBwBa[ciciel ( 3. posiadacz samoistny ( 4. wspBposiadacz samoistny ( 5. u|ytkownik wieczysty ( 6. wspBu|ytkownik wieczysty ( 7. posiadacz zale|ny (np. dzier|awca) ( 8. wspBposiadacz zale|ny (np. dzier|awca) 5. Miejsce/a (adres/y) poBo|enia przedmiotw opodatkowania oraz identyfikator/y dziaBek (Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla ka|dej nieruchomo[ci) 6. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/w dokumentw oraz nazwa sdu, w ktrym prowadzona jest ksiga wieczysta lub zbir dokumentw (Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla ka|dej nieruchomo[ci) 7. Nazwisko, pierwsze imi, drugie imi 8. Imi ojca, imi matki, data urodzenia (Uwaga! Dat urodzenia wykazuje si tylko wwczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL) 9. Identyfikator REGON B.2 ADRES ZAMIESZKANIA10. Kraj 11. Wojew6:<@ b ~   2 4 @ z ~  രڌڒڒڒ h"CJ h'CJ hFhCJ h*CJ h*5\ h*5h*h*CJaJ h CJ hq;CJ h)$uCJ hR CJ hjCJ hD1CJ h*CJh;1h*CJH*h;1h;1CJH* h;1CJ7<> B O{kd$$IfF02P% t0(44 Fax $IfgdD1n u$If^n `ugdjn $If^n `gdq;$If ~ otkd$$IfF0h t044 Fa$If$&#$/Ifgd* 02Cokdr$$IfF:(( t 6`0(44 Fa$$&`#$/If^`a$gd'`$&`#$/If^``gdFh$$&`#$/Ifa$gdFhrt02rtvx<>@Btvx*,df.0z|4<>@Dlnr|RTVXprtz h;1CJ hD1CJ jqh'CJh' h'CJ h'CJ h'5h'CJaJ hFhCJ hCJ h'CJJ2rtvxnkd $$IfF:(( t 6` 0(44 Fap $&`#$/Ifgd'>@|jj$&`#$/Ifgd'kd$$IfF0B:(% t 6`0(44 Fa@Btn$&`#$/Ifgd'kd$$IfF:(( t 6` 0(44 Fap tvxz&<>nYYYYYdh$&`#$/Ifgd'$&`#$/Ifgd'kdp$$IfF:(( t 6` 0(44 Fap >@BDdfhjl|jjjjjjj$&`#$/Ifgd'kd8$$IfF0B:(% t 6`0(44 Falnpr|jjjjjj$&`#$/Ifgd'kd $$IfF0B:(% t 6`0(44 FaPRT|jjjj$&`#$/Ifgd'kd$$IfF0B:(% t 6`0(44 FaTVXlnp|jjjj$&`#$/Ifgd'kd$$IfF0B:(% t 6`0(44 Faprt|jjj$&`#$/Ifgd'kd$$IfF0B:(% t 6`0(44 Fa|j$&`#$/Ifgd'kdW $$IfF0B:(% t 6`0(44 Fa <"<nnnnn$&`#$/Ifgd'kd8 $$IfF:(( t 6` 0(44 Fap dztwo12. Powiat13. Gmina 14. Ulica15. Numer domu / Numer lokalu16. Miejscowo[ 17. Kod pocztowy18. PocztaC. OKOLICZNOZCI POWODUJCE KONIECZNOZ ZAO{ENIA INFORMACJI19. Okoliczno[ci (zaznaczy wBa[ciw kratk) ( 1. informacja skBadana po raz pierwszy na dany rok ( 2. korekta uprzednio zBo|onej informacji D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTW OPODATKOWANIA (wBcznie ze zwolnionymi)Klasy u|ytkw wynikajce z ewidencji gruntw i budynkwPowierzchnia gruntu w hektarach fizycznych Uwaga! Wykazujemy z dokBadno[ci do 1 m2Grunty orneIIIIIIaIIIbIVaIVbVVIVIzSadyIIIIII, IIIaIIIbIV, IVaIVbVVIVIzAki i pastwiska trwaBe IIIIIIIVVVIVIzGrunty rolne zabudowane IIIIIIIIIaIIIbIVIVaIVbVVIVIzGrunty pod stawamia) zarybione Bososiem, troci, gBowacic, pali i pstrgiemb) zarybione innymi gatunkami ryb ni| w poz. a) oraz grunty pod stawami niezarybionymi Grunty pod rowamiIIIIIIIIIaIIIbIVIVaIVbVVIVIzRowy bez oznaczenia klasy gleboznawczejGrunty zadrzewione i zakrzewione na u|ytkach rolnychIIIIIIIIIaIIIbIVIVaIVbVVIVIzGrunty rolne dla ktrych nie mo|na ustali przelicznika Razem E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (poda rodzaj, klas i powierzchni gruntw zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytuBu wystpuje zwolnienie) F. OZWIADCZENIE I PODPIS SKAADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKAADAJCEGO O[wiadczam, |e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd. 20. Imi 21. Nazwisko22. Data wypeBnienia (dzieD - miesic - rok) 23. Podpis (piecz) skBadajcego / osoby reprezentujcej skBadajcego 2) G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO24. Uwagi organu podatkowego 25. Identyfikator przyjmujcego formularz 26. Data i podpis przyjmujcego formularz 1) Identyfikator podatkowy w pozycji tej nale|y wpisa: - numer PESEL w przypadku podatnikw bdcych osobami fizycznymi objtymi rejestrem PESEL, nieprowadzcych dziaBalno[ci gospodarczej lub niebdcych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarw i usBug, - numer NIP w przypadku pozostaBych podmiotw podlegajcych obowizkowi ewidencyjnemu. 2) Niepotrzebne skre[li. <"<$<&<<<<<<b=d=f====^>`>>>?F?H?J?? @n@p@r@t@v@x@z@|@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ҾүүүүҤh'mH sH h'CJ\mH sH h'CJ\ *hEh' h"h' h'CJH* h'CJh' h'5 jqh'CJ h'\ h'CJh'CJaJ h'CJU="<$<&<:<<<P<<VDDDDD$&`#$/Ifgd'kd $$IfF\B:(g g * t 6`0(44 Fa<<<<<<<VDDDDD$&`#$/Ifgd'kd $$IfF\B:(g g * t 6`0(44 Fa<<b=VD$&`#$/Ifgd'kd $$IfF\B:(g g * t 6`0(44 Fab=d=f==>>nYYYdh$&`#$/Ifgd'$&`#$/Ifgd'kd $$IfF:(( t 6` 0(44 Fap >>F?|j$&`#$/Ifgd'kdy$$IfF0B:(% t 6`0(44 FaF?H?J??? @r@nnnYY$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kdZ$$IfF:(( t 6` 0(44 Fap r@t@v@x@fTT$&`#$/Ifgd'kd$$IfF4F :(`F` t 6`0(  44 Faf4x@z@|@@@weSe$&`#$/Ifgd'$&`#$/Ifgd'kd$$IfF40 F t 6`0(44 Faf4@@@@@iWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd$$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa@@@@@iWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kdU$$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa@@@@@iWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd $$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa@@@@@iWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd$$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa@@@@@iWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kdz$$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa@@@@@iWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd1$$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa@@@@@iWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd$$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa@@@@@@@@AA A AAAAAAA A$A&A(A*A0A2A4A6A@AJALANAPAZA\A^A`AhApArAtAvA~AAAAAAAAAAAAAAAAAĹҲ宲宧ҕ h"h h)_CJ\mH sH h)_CJ\h' h'CJ\h'5CJmHsHh"h'5CJmHsHh'mHsHh'CJ\mHsHh'CJaJh'CJ\mH sH h'mH sH 9@@@@@iWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd$$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa@AA A AiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kdV$$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa AAAAAiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd $$IfFF :(F t 6`0(  44 FaAA A$A&AiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd$$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa&A(A*A0A2AiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd{$$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa2A4A6AJALAiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd2$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaLANAPAZA\AiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd$$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa\A^A`ApArAiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd$$IfFF :(F t 6`0(  44 FarAtAvA~AAiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kdW$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaAAAAAiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaAAAAAiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaAAAAAiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd|$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaAAAAAiWEW$&`#$/Ifgd'$&`#$/Ifgd'kd3$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaAAAAAAAAAAAAAABBB B BBBBBBB B"B$B&B.B0B2B4BbBdBhBjBlBpBrBtBvB|B~BBBBBBBBBBBBBBBĽĵ𭢭hEAomH sH h'CJ\mH sH h'mH sH hEAoCJaJ hEAoCJ\hEAo h"h)_ h"h'h'mHsHh'CJ\mHsH h'CJ\h'CJaJh'hD19AAAAAiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaAAAAAiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd $$IfFF :(F t 6`0(  44 FaAAAABiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kdX!$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaBBB B BiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd"$$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa BBBBBiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd"$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaBBB B"BiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd}#$$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa"B$B&B.B0BiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd4$$$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa0B2B4BfBhBiWEW$&`#$/IfgdEAo$&`#$/Ifgd'kd$$$IfFF :(F t 6`0(  44 FahBjBlBpBrBiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd%$$IfFF :(F t 6`0(  44 FarBtBvB|B~BiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kdY&$$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa~BBBBBiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd'$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaBBBBBiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd'$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaBBBBBiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd~($$IfFF :(F t 6`0(  44 FaBBBBBiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd5)$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C$C&C(CCCCCDTDVDXDZD\DtDxDDDDDDDDDDDDɫɫɫɫɫ h'CJ\h"h'5CJ hEAo5CJ hD1CJ h'CJh' h"h'h'CJ\mHsHh'mHsHh'CJaJh'CJ\mH sH h'mH sH hEAoCJaJhEAomH sH hEAoCJ\mH sH 3BBBBBiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd)$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaBBBBBiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd*$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaBBBBBiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kdZ+$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaBBBBBiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd,$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaBBBBBiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd,$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaBBB"C$CiWEW$&`#$/Ifgd'$&`#$/Ifgd'kd-$$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa$C&C(CCCiWEW$&`#$/Ifgd $&`#$/Ifgd'kd6.$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaCCCVDXDiWEW$&`#$/Ifgd $&`#$/Ifgd'kd.$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaXDZD\DDDiWBW$$&`#$/Ifa$gdEAo$&`#$/Ifgd'kd/$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaDDDDDiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd[0$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaDDDDDiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd1$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaDDDDDiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd1$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEfEhEjElEEEEEEEEEEEEEEڵ隓 hEAo5CJ h/5CJ h'5CJh;1CJaJh h;15CJ\h;1h'CJ\mHsHhEAoCJ\mH sH h'CJ\mH sH h'CJaJ h'CJ\h'hEAoCJaJ hEAoCJ\hEAo7DDDDDiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd2$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaDDDDDiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd73$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaDDDDDiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd3$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaDDDDDiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd4$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaDDDDDiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd\5$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaDDDDDiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd6$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaDDDEEiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd6$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaEEEEEiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd7$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaEEEfEhEiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd88$$IfFF :(F t 6`0(  44 FahEjElEEEEiWB-W$$&`#$/Ifa$gdEAo$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd8$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaEEEEEiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd9$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaEEEEEiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kdc:$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaEEEEEEFF FFFFFF F"F(F*F,F.F6F8F:F$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaFFHFJFNFPFiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kdd?$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaPFRFTFZF\FiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd@$$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa\F^F`FhFjFiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kd@$$IfFF :(F t 6`0(  44 FajFlFnFFFiWBW$$&`#$/Ifa$gd'$&`#$/Ifgd'kdA$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaFFFFFiWEW$&`#$/IfgdEAo$&`#$/Ifgd'kd@B$$IfFF :(F t 6`0(  44 FaFFFJG>H@HBHDHFHHHid^UUUUUU $IfgdEAo$Ifgd$#kdB$$IfFF :(F t 6`0(  44 Fa FHGJGTGHTHVHXHHHHII$IzI|I~IIIIIJJJJJJJJJJJ,K2Kzpkc[WWh*hEAoCJaJh"hEAo5 h*5hghgCJH* hgCJh"hs5CJ hs5CJ h|5CJ h5CJh;1h*5CJ hg5CJh;1h*5CJ hg5CJhgh*5CJh*CJaJhs hsCJ hCJ h*CJ h*CJh|h*5h"h*5"HHJHLHNHPHRHTHVHXHHH|I~II $Ifgd$IfekdC$$IfF I%(0(44 Fa $IfgdEAo IIIIIIss*$If^`*$Ifwkd9D$$IfFI%( 0(44 Fap yt IIIJJJJqk]]kk*$If^`*$IfkdD$$IfFFI%O0(  44 FaytEAoJJJqk$IfkdE$$IfFFI%O0(  44 FaytEAoJJJ$IfwkdF$$IfFI%( 0(44 Fap yt JJJ,K.K0K2K$IfwkdqG$$IfFI%( 0(44 Fap yt 2K4K6KKKKKKss*$If^`*$Ifxkd/H$$IfF0I%+&0(44 Fa2K4KKKKKKKK L`LbLfL|LMM N NN"NNNNNNNƺƲƦƞƲƦƒ݊h/-hgCJaJhgCJaJh/-hgCJH*aJhOCJaJh rshg5CJaJhACJaJh rshg>*CJaJh rshgCJaJh rshgCJH*aJhgCJH*aJ hgCJ h*CJ h*CJh*CJaJKKKKK`L NNNNqll``T`OOgdg $5]5a$gdA $5]5a$gdggd*kdH$$IfFtFI%O0(  44 FaytEAo 21h:p'. A!"#$% $$Ifx!vh#v#v:V F t0(55/ / / 4 Fax$$If!vh#v#v:V F t055/ / / 4 Fa$$If!vh#v(:V F t 6`0(5(/ 4 F$$If!vh#v(:V F t 6` 0(5(/ / 4 Fp $$If!vh#v#v%:V F t 6`0(55%/ / / / / 4 F$$If!vh#v(:V F t 6` 0(5(/ 4 Fp $$If!vh#v(:V F t 6` 0(5(/ / 4 Fp $$If!vh#v#v%:V F t 6`0(55%/ / / / 4 F$$If!vh#v#v%:V F t 6`0(55%/ / / / 4 F$$If!vh#v#v%:V F t 6`0(55%/ / / / 4 F$$If!vh#v#v%:V F t 6`0(55%/ / / / 4 F$$If!vh#v#v%:V F t 6`0(55%/ / / / 4 F$$If!vh#v#v%:V F t 6`0(55%/ / / / / 4 F$$If!vh#v(:V F t 6` 0(5(/ / 4 Fp $$If!vh#v#vg #v* :V F t 6`0(55g 5* / / / / 4 F$$If!vh#v#vg #v* :V F t 6`0(55g 5* / / / / 4 F$$If!vh#v#vg #v* :V F t 6`0(55g 5* / / / / / 4 F$$If!vh#v(:V F t 6` 0(5(/ / 4 Fp $$If!vh#v#v%:V F t 6`0(55%/ / / / / 4 F$$If!vh#v(:V F t 6` 0(5(/ 4 Fp $$If!vh#vF#v #v:V F4 t 6`0(++5F5 5/ 4 Ff4$$If!vh#vF#v :V F4 t 6`0(++,5F5 / 4 Ff4$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(,5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#vF#v #v:V F t 6`0(5F5 5/ 4 F$$If!vh#v(:V F 0(5(/ 4 Fa$$If!vh#v(:V F 0(5(/ / 4 Fap yt $$If!vh#v#v#vO:V F0(555O/ / / / 4 FaytEAo$$If!vh#v#v#vO:V F0(555O/ / / / / 4 FaytEAo$$If!vh#v(:V F 0(5(/ / 4 Fap yt $$If!vh#v(:V F 0(5(/ / 4 Fap yt $$If!vh#v#v+&:V F0(55+&/ / / / 4 Fa$$If!vh#v#v#vO:V Ft0(555O/ / / / / / / 4 FaytEAos2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtHD`D *NormalnyCJ_HaJmHsHtH<@< * NagBwek 2$@&5\D@D * NagBwek 3$$@&a$5CJ@@@ * NagBwek 4$$@&a$5JA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy @B@@ *Tekst podstawowyCJbR@b *Tekst podstawowy wcity 2^`CJFF " Tekst dymkaCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>mSz%[M5,cܫ{]r/N8aq-_*GlLi˽5Lj?D#}̷P m|È_b3oDHdZ'FX)jub=& ,΍ɄGaXp90@N3}eN3J/-nl5 m_~ |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_"SLX,(eIpO #3/@X*/~/[!0wc&`a*&s|0DDhSb$g@__ ,6#x;a2Z=h%(\sia}dn"td;@|JKl.4) G1!F\(aMs8D!VF;$,l!Fln;Fm# wCL0^Es"!]$B")16 WK5{"2 61eA ; qc?Pgc"CP|jo@l5ʪ[ D2O,Q geUU Q;k2~n].n^Kw/+[tǮY t rР}Ou. i0 D3]d3Sݿx:8}x-j!xCZ}@WlyI@ھ m2DBARO4 w¢iaѐ`ʁ}W=0#xBeT/.3}Z0 IJVnJ.O.-7ȴAB+7jeZ2ApEt /F"Io(,ᢋx\N8q(Z\~+ Q K rA$vmDF: jWe~~dsH ;tDPb~,8&^h ̅lUk)]tYy WRQh߲5C@d`*T]#pj=HFNU4TEvM3,Z,5V>um.nmw x?K}Q[MfP7eXjv6jϠ&MBSZanjah^HC»9\!ړ=prTPjWJ߮ھ_-r۩<"¨2}x#Eٱ8/.XTd갥r8IcX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.Etheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] z @ABDEF2KN(8FUbo| 2@t>lTp"<<<b=>F?r@x@@@@@@@@@@ AA&A2ALA\ArAAAAAAAAB BB"B0BhBrB~BBBBBBBBBB$CCXDDDDDDDDDDDEEhEEEEEFF*F8FFFPF\FjFFFHHIIJJJ2KKN)*+,-./012345679:;<=>?@ABCDEGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnpqrstuvwxyz{}~8@0( B S ?imX \ ` d h k o r  H L P T ^ a e h w z UY]aknru !037=>CDGHOTYZabn|y Ku<9, v > @ A W X } ~ .?CMNde6sx{Uvy_y| {{*++UUuuvx|nO D1R */{NP)_M$dFhjEAo)$u$#A"O|p'sq;;1 C2gEz|@   @ z <UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;Wingdings5. .[`)TahomaA$BCambria Math"q"g?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F-ABData I1Table$WordDocument4 SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q