ࡱ> y{x_Lbjbj*jA\jA\7 * * 8,.B)jJJJJJ%%%((((((($*b-^(9%%%%%(JJ(www%JJ(w%(wwN&(JpeAB'0()0B)'0-$-`(-(p%%w%%%%%((%%%B)%%%%-%%%%%%%%%* R |: 1. Identyfikator podatkowy 1) ...................................................................................... ZaBcznik Nr 5 do UchwaBy Nr X/96/15 Rady Gminy Olesno z dnia 29 grudnia 2015 r. DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEZNY na2. Rok ................................ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o podatku le[nym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.). SkBadajcy: Formularz przeznaczony dla osb prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spBek niemajcych osobowo[ci prawnej bdcych wBa[cicielami lasw, posiadaczami samoistnymi lasw, u|ytkownikami wieczystymi lasw, posiadaczami lasw stanowicych wBasno[ Skarbu PaDstwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz dla osb fizycznych bdcych wspBwBa[cicielami lub wspBposiadaczami z osobami prawnymi, bdz z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajcymi osobowo[ci prawnej lub z spBkami nieposiadajcymi osobowo[ci prawnej. Termin skBadania: Do dnia 15 stycznia ka|dego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczno[ci majcych wpByw na powstanie, bdz wyga[nicie obowizku podatkowego lub zaistnienia zdarzeD majcych wpByw na wysoko[ podatku. Miejsce skBadania: Wjt Gminy Olesno wBa[ciwy ze wzgldu na miejsce poBo|enia lasu.A. MIEJSCE SKAADANIA DEKLARACJI3. Wjt Gminy Olesno Adres 33-210 Olesno, ul. WB. JagieBBy 1B. DANE SKAADAJCEGO DEKLARACJ (niepotrzebne skre[li) * dotyczy skBadajcego deklaracj nie bdcego osob fizyczn ** dotyczy skBadajcego deklaracj bdcego osob fizycznB.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj skBadajcego deklaracj (zaznaczy wBa[ciw kratk) ( 1. osoba fizyczna ( 2. osoba prawna ( 3. jednostka organizacyjna ( 4. spBka niemajca osobowo[ci prawnej5. Rodzaj wBasno[ci, posiadania ( zaznaczy wBa[ciw kratk) ( 1. wBa[ciciel ( 2. wspBwBa[ciciel ( 3. posiadacz samoistny (4. wspBposiadacz samoistny (5. u|ytkownik wieczysty ( 6. wspBu|ytkownik wieczysty ( 7. posiadacz zale|ny (np. dzier|awca) ( 8. wspBposiadasz zale|ny (np. dzier|awca) 6. Miejsce/a (adres/y) poBo|enia lasu oraz identyfikator/y dziaBek (Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla ka|dej nieruchomo[ci) uv , f l n  ( * , . X ^ t hrP̴̨ƴؒ؊؊؂| hhoYaJh_CJaJh|CJaJhGqCJaJhhoY5CJaJ hhoY5 ho!CJ hv[CJ h|CJ h nCJ h-ECJ h_CJ hhoYCJ hhoYCJhhoYCJaJhWZhWZCJH*aJhWZCJaJhhoY hhoY5CJ/v X Z ^ ` kigtkd$$IfF40$04 Faf4 $Ifgd| _$If^_gd n$If@& ` t wiii$If^`tkd$$IfF40,4r0f 4 Faf4$If $$Ifa$ J:>NP$If^kd>$$IfF$$04 Fa$If$If^` $Ifqkd$$IfF4$$ 04 Faf4p TVRT:<(,24prFHLN899:ؾؤؤؤ؜U h|CJ jqhhoYh|CJaJ jqhhoYCJaJhhoY5CJaJhhoYCJaJhhoY5CJaJhhoYhhoYCJaJ hhoYCJh_CJaJhhoYCJaJ hhoYCJ=~$If$Iftkdk$$IfF40$+!04 Faf4$Ifqkd $$IfF4$$ 04 Faf4p 8 ( $IfgdL$Ifqkd$$IfF4$$ 04 Faf4p (*,{{o dh$Ifgd| dh$If$Iftkd\$$IfF40$`+!04 Faf4$Iftkd$$IfF40$ +!04 Faf49999$Iftkd$$IfF40$ +!04 Faf47. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/w dokumentw oraz nazwa sdu, w ktrym prowadzona jest ksiga wieczysta lub zbir dokumentw (Uwaga! Wykazuje si odrbnie dla ka|dej nieruchomo[ci) 8. Nazwa peBna* / Nazwisko, pierwsze imi, drugie imi** 9. Nazwa skrcona* /Imi ojca, imi matki, data urodzenia (Uwaga! Dat urodzenia wykazuje si tylko wwczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL) ** 10. Identyfikator REGON B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**11. Kraj 12. Wojewdztwo13. Powiat14. Gmina 15. Ulica16. Nr domu/Nr lokalu17. Miejscowo[ 18. Kod pocztowy19. PocztaC. OKOLICZNOZCI POWODUJCE KONIECZNOZ ZAO{ENIA DEKLARACJI20. Okoliczno[ci (zaznaczy wBa[ciw kratk) ( 1. deklaracja roczna ( 2. korekta deklaracji rocznej (miesic rok ) D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTW OPODATKOWANIA (Uwaga! Wykazujemy z dokBadno[ci do 1 m2)D.1 Z WYJTKIEM ZWOLNIONYCH WyszczeglnieniePowierzchnia w hektarach fizycznych Stawka podatku (0,220 m3 drewna x cena drewna) w zB, gr.Podatek w zB, gr. - nale|y zaokrgli do peBnych dziesitek groszy (rubr. 2 x rubr.3)12341. Lasy wchodzce w skBad rezerwatw przyrody i parkw narodowych2. Lasy pozostaBe (nie wymienione w w. 1)3. Razem (w. 1 2 w peBnych zBotych) ***) E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (poda powierzchni zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytuBu wystpuje zwolnienie) F. OZWIADCZENIE I PODPIS SKAADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKAADAJCEGO O[wiadczam, |e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd.21. Imi 22. Nazwisko23. Data wypeBnienia (dzieD - miesic - rok) 24. Podpis (piecz) skBadajcego / osoby reprezentujcej skBadajcego 2) G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO25. Uwagi organu podatkowego 26. Identyfikator przyjmujcego formularz 27. Data i podpis przyjmujcego formularz ***) Pouczenie Niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytuBu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z pzn. zm.) 1) Identyfikator podatkowy w pozycji tej nale|y wpisa: - numer PESEL w przypadku podatnikw bdcych osobami fizycznymi objtymi rejestrem PESEL, nieprowadzcych dziaBalno[ci gospodarczej lub niebdcych zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarw i usBug, - numer NIP w przypadku pozostaBych podmiotw podlegajcych obowizkowi ewidencyjnemu. 2) Niepotrzebne skre[li.   99999:$IftkdH$$IfF40$ +!04 Faf4:::@;B;$Iftkd$$IfF40$ +!04 Faf4::::B;F;V;t;x;z;;;<"<x<|<<<N=P=R=====X>Z>>>>>>>4???????r@t@fAhAxAzA|A~Aýýxh|CJaJ hhoYH* hhoYCJhhoY5CJH*aJhhoY5CJaJ hhoY5 jqhhoYCJaJh"CJaJ hhoYaJ hhoYCJhhoY5CJaJhhoYmH sH h_CJaJmH sH hhoYCJaJmH sH ht4CJaJhhoYCJaJhhoY/B;D;F;v;x;$Iftkd$$IfF40$ +!04 Faf4x;z;;$Iftkd4$$IfF40$ +!04 Faf4;;;;;<<$Ifqkd$$IfF4$$ 04 Faf4p < <"<6<8<L<x<b\\\\\$Ifkd $$IfF4\ $`+  04 Faf4x<z<|<<<<<b\\\\\$IfkdZ $$IfF4\ $ +  04 Faf4<<N=b\$Ifkd, $$IfF4\ y$ +  04 Faf4N=P=R==>}} dh$If$Ifskd $$IfF4$$ 04 Faf4p >>>4??$Ifvkd $$IfF40$+!04 Faf4???$IfqkdU $$IfF4$$ 04 Faf4p ?????@B@D@b@@@@>AdA$If $$Ifa$qkd $$IfF4$$ 04 Faf4p dAfAhAlApAtAxAQHHHHH $$Ifa$kd$$IfF4rs$`+x04 Faf4xAzA|AAB B BBQHBBBBB$If $$Ifa$kdu$$IfF4rs$ +x04 Faf4~ABBBVBjBnBxBzB~BBBBBBBBBBB,C:CCDDDDDDD&E*E,E.E\E`EHFJFNFTFVFFFFGGGýñÃhhoYCJaJhIOhIOCJH*aJhIOCJaJhhoYCJaJ h|5 hq`?5 hhoY5CJ hhoY5 hhoYCJhhoY5CJaJ hq`?hq`?hq`?CJaJhhoY5CJaJh|CJaJh,CJaJhhoYhhoYCJaJ.BBBVBnBpBrBQHB9BB $Ifgd|$If $$Ifa$kdC$$IfF4rs$ +x04 Faf4rBtBvBxBBBBBKB $$Ifa$kd$$IfF4rs$ +x04 Faf4$IfBBB,CCCDDDKkd$$IfF4rs$ +x04 Faf4$IfDDDD*E $Ifgd|$If^kd$$IfF$$04 Fa*E,E.E@EBE\E}}*$If^`*$Ifnkd8$$IfF$$ 04 Fap \E^E`EEEPFRFTFztffttt*$If^`*$Ifkd$$IfFF7$}0  4 FaTFVFFzt$Ifkd$$IfFF7$}0  4 FaFFFFFFFF$Ifnkd0$$IfF$$ 04 Fap FFF4G6GGGGyy*$If^`*$Ifqkd$$IfF07$}U"04 FaGGGGGIIIJKjLzxldlxxXXX $5]5a$gdWZ$a$gdq`? $5]5a$gdq`?kd$$IfFF7$}0  4 Fa GGG,I6ILIPITIZIdIlIIIIIIIJJJKKKKKKhLjLLLLLLLLLLLLLº¶š΢h^|_jh^|_UhIOhKhhoYhWZhWZ5h_h_5h_hq`?h_>*hWZhWZhWZH*hq`?h|CJaJh,CJaJhq`?CJaJhq`?5CJaJhhq`?5CJaJ'jLLLLLLLLLLLLLLLw]w $5]5a$gdWZ ^`gdIO(. A!n"S#S$S% $$If!vh#v#v:V F4055/ 44 Ff4$$If!vh#vr#v:V F40f 5r5/ 44 Ff4{$$If!vh#v$:V F05$44 F$$If!vh#v$:V F4 05$/ 44 Ff4p $$If!vh#v+#v!:V F405+5!/ 44 Ff4$$If!vh#v$:V F4 05$44 Ff4p $$If!vh#v$:V F4 05$/ 44 Ff4p $$If!vh#v+#v!:V F40+5+5!/ 44 Ff4$$If!vh#v+#v!:V F40+5+5!/ 44 Ff4$$If!vh#v+#v!:V F40+5+5!/ 44 Ff4$$If!vh#v+#v!:V F40+5+5!/ 44 Ff4$$If!vh#v+#v!:V F40+5+5!/ 44 Ff4$$If!vh#v+#v!:V F40+5+5!/ 44 Ff4$$If!vh#v+#v!:V F40+5+5!/ 44 Ff4$$If!vh#v$:V F4 05$/ 44 Ff4p $$If!vh#v+#v #v #v :V F40+5+5 5 5 / / 44 Ff4$$If!vh#v+#v #v #v :V F40+5+5 5 5 / / 44 Ff4$$If!vh#v+#v #v #v :V F40+5+5 5 5 / / 44 Ff4$$If!vh#v$:V F4 05$/ 44 Ff4p $$If!vh#v+#v!:V F405+5!/ 44 Ff4$$If!vh#v$:V F4 05$44 Ff4p $$If!vh#v$:V F4 05$/ 44 Ff4p $$If!vh#v+#v#v#vx#v:V F40+5+555x5/ 44 Ff4$$If!vh#v+#v#v#vx#v:V F40+5+555x5/ 44 Ff4$$If!vh#v+#v#v#vx#v:V F40+5+555x5/ 44 Ff4$$If!vh#v+#v#v#vx#v:V F40+5+555x5/ 44 Ff4$$If!vh#v+#v#v#vx#v:V F40+5+555x5/ 44 Ff4$$If!vh#v$:V F05$/ 44 F$$If!vh#v$:V F 05$/ 44 Fp $$If!vh#v}#v#v:V F05}55/ 44 F$$If!vh#v}#v#v:V F05}55/ 44 F$$If!vh#v$:V F 05$/ 44 Fp $$If!vh#v}#vU":V F05}5U"/ / / 44 F$$If!vh#v}#v#v:V F05}55/ / 44 Fs2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH:@: NagBwek 1$@&CJ>@> NagBwek 2$@&5CJD@D NagBwek 3$@&5CJtHu>> NagBwek 4$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy F/F FR11$CJ(OJQJ_HhmHsHtHJ/J FR4 1$CJOJQJ_HhmHsHtHR/R FR5P1$^PCJ OJQJ_HhmHsHtHHB"H Tekst podstawowy5CJHP2H Tekst podstawowy 2CJH*DYBD Plan dokumentu-D OJQJHQRH Tekst podstawowy 35CJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>mSz%[M5,cܫ{]r/N8aq-_*GlLi˽5Lj?D#}̷P m|È_b3oDHdZ'FX)jub=& ,΍ɄGaXp90@N3}eN3J/-nl5 m_~ |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_"SLX,(eIpO #3/@X*/~/[!0wc&`a*&s|0DDhSb$g@__ ,6#x;a2Z=h%(\sia}dn"td;@|JKl.4) G1!F\(aMs8D!VF;$,l!Fln;Fm# wCL0^Es"!]$B")16 WK5{"2 61eA ; qc?Pgc"CP|jo@l5ʪ[ D2O,Q geUU Q;k2~n].n^Kw/+[tǮY t rР}Ou. i0 D3]d3Sݿx:8}x-j!xCZ}@WlyI@ھ m2DBARO4 w¢iaѐ`ʁ}W=0#xBeT/.3}Z0 IJVnJ.O.-7ȴAB+7jeZ2ApEt /F"Io(,ᢋx\N8q(Z\~+ Q K rA$vmDF: jWe~~dsH ;tDPb~,8&^h ̅lUk)]tYy WRQh߲5C@d`*T]#pj=HFNU4TEvM3,Z,5V>um.nmw x?K}Q[MfP7eXjv6jϠ&MBSZanjah^HC»9\!ړ=prTPjWJ߮ھ_-r۩<"¨2}x#Eٱ8/.XTd갥r8IcX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.Etheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] E :~AGL)6A` (9:B;x;;<x<<N=>??dAxABrBBD*E\ETFFFGjLL'(*+,-./012345789:;<=>?@B8@0( B S ?RYDG {~79:<=?@BFRVZl # u Q6@!|679:<=?@BFFGRVDI ) 9 !"fx{FgBr4D3<,$:xV>!:@}S)f[.|]'`@aM,c|}$hh^h`o(- hh^h`OJQJo(hh^h`.hh^h`o(.hh^h`. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(hh^h`o(. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(^`o(-hh^h`o(-^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hh^h`o(. hh^h`OJQJo(^`o(-gxV>r'`D3B)f[}SM,c@a!:@.|]$:<,:->|&|}r?@ABCEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgijklmnoqrstuvwzRoot Entry F0?*eAB|Data DD1TableP .WordDocument*SummaryInformation(hDocumentSummaryInformation8pCompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q