ࡱ> 8vbjbj8{{ 10='S'g'g'g'{'{'{'8'w({'M_V;)8s+(+++,,,H^J^J^J^J^J^J^$aUdVn^g',,,,,n^g'g'++H_]1]1]1,pg'+g'+H^]1,H^]1]1JQ0T+S-zR$4^_0M_R@dS-HdHTTrdg'PU,,]1,,,,,n^n^.,,,M_,,,,d,,,,,,,,,+ &:ZaBcznik Nr I WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKD POWSTAAYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM Komisja do spraw szacowania szkd w gospodarstwach rolnych i dziaBach specjalnych produkcji rolnej znajdujcych si na obszarach, na ktrych wystpiBy niekorzystne zjawiska atmosferyczne ul Basztowa 22 31-156 Krakw za po[rednictwem Urzdu Gminy w Ole[nie ; 33-210 Olesno, ul. WB. JagieBBy 1 1. Wnioskodawca (imi i nazwisko producenta rolnego) & & & & & & & & & & & ... 2. Adres zamieszkania: ........................................................................................................................... 3. Nazwa siedziby producenta rolnego.... 4. Adres siedziby producenta rolnego. 5. Adres gospodarstwa rolnego... 6. Adres dziaBu specjalnego produkcji rolnej& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 7. PESEL: ((((((((((( 8. Numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisw o krajowym systemie ewidencji producentw, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnioskw o przyznanie pBatno[ci je|eli zostaB nadany& & & & & & & & & & & & & .& & & & & & ..................................... Zwracam si z wnioskiem o szacowanie szkd powstaBych w moim gospodarstwie rolnym wwyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego: w dniu: FORMCHECKBOX suszy . FORMCHECKBOX gradu FORMCHECKBOX deszczu nawalnego FORMCHECKBOX ujemnych skutkw przezimowania FORMCHECKBOX przymrozkw wiosennych FORMCHECKBOX powodzi FORMCHECKBOX huraganu FORMCHECKBOX pioruna FORMCHECKBOX obsunicia si ziemi & & & & & & & & & & & & FORMCHECKBOX lawiny & & & & & & & & & & & & Wysoko[ i zakres szkd zawieraj zaBczniki 2): 1) zaBcznik nr I.1 A i B FORMCHECKBOX 5) zaBcznik nr I.5 FORMCHECKBOX 2) zaBcznik nr I.2 FORMCHECKBOX 6) zaBcznik nr I.6 FORMCHECKBOX 3) zaBcznik nr I.3 FORMCHECKBOX 7) zaBcznik nr I.7 FORMCHECKBOX 4) zaBcznik nr I.4 FORMCHECKBOX 8) zaBcznik nr I.8 FORMCHECKBOX 9) zaBcznik nr I.9 FORMCHECKBOX OZWIADCZENIE ROLNIKA O POSIADANYM GOSPODARSTWIE I WYSTPIENIU SZKD O[wiadczam, |e w bie|cym roku prowadz gospodarstwo rolne o powierzchni & & & ..ha, co stanowi & & & & .ha przeliczeniowych, w tym: a) grunty wBasne o powierzchni& & & & ha: na terenie gminy ................................., .....................ha w ktrej wystpiBy szkody- tak FORMCHECKBOX nie FORMCHECKBOX na terenie gminy ................................., .....................ha w ktrej wystpiBy szkody- tak FORMCHECKBOX nie FORMCHECKBOX na terenie gminy ................................., .....................ha w ktrej wystpiBy szkody- tak FORMCHECKBOX nie FORMCHECKBOX b) grunty dzier|awione o powierzchni .................... ha: na terenie gminy ................................., ....................ha w ktrej wystpiBy szkody- tak FORMCHECKBOX nie FORMCHECKBOX na terenie gminy ................................., .....................ha w ktrej wystpiBy szkody- tak FORMCHECKBOX nie FORMCHECKBOX c) Najwiksza cz[ u|ytkw rolnych gospodarstwa (grunty wBasne i u|ytkowane) spo[rd gmin w ktrych wstpiBy szkody poBo|ona jest w gminie & & & & & & & & & & .. d) prowadziBam/em w bie|cym roku w gospodarstwie: - wyBczne produkcj ro[linn tak FORMCHECKBOX nie FORMCHECKBOX - wyBczne produkcj zwierzc tak FORMCHECKBOX nie FORMCHECKBOX - produkcj ro[linn i zwierzc tak FORMCHECKBOX nie FORMCHECKBOX (dane do pkt e podaj tylko gospodarstwa posiadajce dokumenty po[wiadczajce ilo[ iwarto[ caBkowitej sprzeda|y, ktrych oryginaBy nale|y przedBo|y Komisji) e) Posiadam dokumenty (faktury, rachunki) potwierdzajce caBkowit warto[ uzyskanej produkcji (plony, ceny): FORMCHECKBOX TAK FORMCHECKBOX NIE CaBkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem o pBatno[ci zBo|onym doARiMR) wynosi (dane z kolumny 3, zaB. Nr I.2 + dane z kolumny 3, zaB. Nr I.3) & & & & & & & & & & & & & & & .. ha, w tym powierzchnia: - upraw rolnych w dniu wystpienia szkd z wyBczeniem Bk i pastwisk & & & & & & & ..& ..ha - powierzchnia upraw dotknita klsk (kol.5, zaB. Nr I.2 + kol.5, zaB. Nr I.3) wynosi: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ha, co stanowi & & & & & & & & ..% oglnej powierzchni upraw w roku wystpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. - powierzchnia z ktrej nie uzyskiwany plon w danym roku & & & & & & & & . ha. Czy zostaBa zawarta umowa obowizkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia: FORMCHECKBOX TAK FORMCHECKBOX40 2 " $ ( : < ~ zpzizibVFh0hgCJ\aJmHsHh0h8CJ\aJ h5\ hcc5\h0h5\h0hu5\h0hr%\CJ\aJh0hr%\CJaJh0h{CJaJh0hCJaJjh0h01[0J<5Uh0hQ5h0hr%\OJQJh0hr%\5CJaJh0hr%\5h0hS5h0hu1'5h0hr,W5"$40 2 $ |0$ xdhxxa$gd01[ x dh^ gd;:{ x ^ gd01[ xX ^ gd01[ ^ gd01[ xx`xgd+Zh^hgd $$ $h^ha$gd $$ h^hgdk $h^ha$gd"Oj w % VhzÌtÛth\P\h0h01[CJ\aJh0haSCJ\aJh0hqCJ\aJh0h{CJ\aJhFhr%\CJ,\aJ, jfhFhr%\CJ,\aJ,h0h0HICJ\aJh0h8CJ\aJh0hr%\CJ\aJmHsHh0hr%\CJ\aJh0h01[CJ\aJmHsHh0hkCJ\aJmHsHh0h8CJ\aJmHsH Y .W,U}F gd&F hgdr dhxxgd01[0 xdhxx]gd01[0 xdhxxgd01[*˸m^mSL>S7 h0h01[jh0h3U h0h3jh0h3Uh)5CJ\aJmHsH"h0h\G5CJ\aJmHsHh0h\G5CJ\aJ$jh0h30J<CJU\aJh0h&:CJ\aJh0h&:CJ]aJ%h0h356CJ]aJmHsH*jh0h30J<56CJU]aJh0hr%\56CJ]aJh0hr%\56CJ\aJ*+-./=>?@ESTVWXfghiz,-;<=>Uؼخؠؒ؄jph0h01[Ujh0h01[Ujh0h01[Uj8h0h01[Ujh0h01[Ujhh0h01[U h0h01[jh0h01[Uh0h\GCJaJh0h&:CJaJ4UVdefg}~FHdfh".46RTԭ{peZLjh0h01[Uh0h01[CJaJh0hU|CJaJh0hr%\CJaJh0h}VCJ\aJh0hU|CJH*\aJh0hU|CJ\aJh0h&:CJ\aJh0h&:CJaJjh0h01[Uj@h0h01[Uh0h\GCJaJjh0h01[U h0h01[jh0h01[UFlnnp.0fgd01[gd\f 0 xgdW 0 xgd5! hgdB hgd"Oj $ xxgd01[ xx7$8$H$gd01[ dh7$8$H$gd}VTVZ\ ">@BDnp *,.\^z|~׻׭ןב׃ujh0h01[Ujh0h01[Ujh0h01[Ujh0h01[UjHh0h01[Ujh0h01[Ujxh0h01[U h0h01[h0h01[CJaJh0hr%\CJaJjh0h01[U*nʾthXH8h0hU|CJ\aJmHsHh0hpCJ\aJmHsHh0h3%CJ\aJmHsHh0h3%CJ\aJh0hU|CJ\aJh0h|}CJ\aJh0h51ZCJ\aJh0hr%\CJ\aJh0hr%\5CJ\aJh0hr%\5CJaJh0hg5CJaJh0hr%\CJaJjPh0h01[U h0h01[jh0h01[Uh0h#CJaJ8`p`zohZohzohLoAh0hr%\CJaJj h0h01[Ujh0h01[U h0h01[jh0h01[Uh0hr%\56CJ\aJh0hr%\CJ\aJh0hr%\CJ\aJmHsHh0h3%CJ\aJmHsHh0h3%CJ\aJh0h3%>*CJ\aJh0hU|CJ\aJmHsHh0hpCJ\aJmHsHh0h`CJ\aJmHsH` (*,. *,.0BD`bdfhnҶ٫ґ҃٫ucSh0hpCJ\aJmHsH"h0hp>*CJ\aJmHsHh0hr%\>*CJ\aJj h0h01[UjX h0h01[Uh0hr%\CJ\aJh0h01[CJaJjh0h01[Ujh0h01[U h0h01[jh0h01[Uh0h01[56CJ\aJh0h01[CJ\aJfhT V X !!!!!""J#L###:%<%& hgdg$ ha$gdB gd5!gdU|gdo 0 xgd5!gd01[P  0 2 N P R T X Z ^ zlah0h8FCJaJj` h0h01[Uj h0h01[Uh0hr%\CJaJh0h01[CJaJj h0h01[Uj( h0h01[U h0h01[jh0h01[Uh0h01[56CJ\aJh0h01[CJ\aJh0hr%\CJ\aJh0hpCJ\aJ!^ ~ !!!!!!!!!!"6":"B"F"J"·odYM>2>hS56CJ\aJh0hr%\56CJ\aJh0hr%\CJ\aJh0h01[CJaJh0hr%\CJaJh0h'J5CJaJmHsHh0hr%\5CJaJmHsHh0hr%\5CJaJh0h3%5CJaJmHsHh0h|}5CJaJh0h|}CJaJh0hpCJaJh0hr%\5CJ\aJh0h#CJ\aJh0h`CJ\aJh0hU|CJ\aJJ"L"h"j"l"~""""""""""###&#(#D#F#H#J############ugjh h0h01[Uj h0h01[Uj h0h01[Uh0h01[56CJ\aJh0hr%\CJ\aJh0hr%\CJaJh0h01[CJaJj0 h0h01[Uh0hr%\56CJ\aJj h0h01[U h0h01[jh0h01[U"#####$$$$$:%<%>%B%%&&&&8&:&<&>&ĸЍ~o`oXTIX>h0hf(CJaJj8h ;Uh ;jh ;Uh0h(CJaJmHsHh0hf(CJaJmHsHh0h3%CJaJmHsHh0hpCJaJh0hO/5CJaJmHsHh0hg5CJaJmHsHh0hr%\5CJaJh0hp5CJaJh0hr%\CJaJh0h01[CJaJjh0h01[Uj h0h01[U&&F&H&v&x&(.((*&++++VVVVV$ hdha$gdmA$ hdha$gd n>$ ha$gd01[ hdhgdggd01[$ ha$gd3%>&D&F&H&J&f&h&j&l&r&v&x&&&&"'4'6'8'<'x'''''((ǹ٪}n}_Pnh0h~vCJaJmHsHh0h]uCJaJmHsHh0h n>CJaJmHsHh0hU|CJaJmHsHh0h&:CJaJmHsHh0hbQCJaJmHsHh0h(CJaJmHsHjh0h01[U h0h01[jh0h01[Uh0hf(CJaJmHsHh0hf(CJaJh0hf(5CJaJ(((*(,(.(((((2)L)v)))*$+&+++++++++ĵyngYnNBNh0h01[5CJaJh0h01[CJaJjh0h01[U h0h01[jh0h01[Uh0hmACJaJmHsHh0hpCJaJmHsHh0hU|CJaJmHsHh0hO/CJaJmHsHh0h~vCJaJmHsHh0h]uCJaJmHsHh0h&:CJaJmHsHh0h n>CJaJmHsHh0hr%\CJaJmHsH+++,VVVVVVVVVVXVtVvVxVzV~VVVVVVVVVVVVVVVVWWWW W&Wøߛߩ~ssssssssdh0h4CJaJmHsHh0hFCJaJhmA5CJaJmHsHh0hmA5CJaJmHsHjh0h01[Uh0hmACJaJmHsHh0h01[CJaJh0h01[5CJaJjph0h01[UU h0h01[jh0h01[Uh0h01[CJaJmHsH' NIE Je|eli TAK to w jakim zakresie: FORMCHECKBOX UPRAWY NAZWA UPRAWYPOWIERZCHNIA UBEZPIECZONA FORMCHECKBOX ZWIERZTA RODZAJ ZWIERZTILOZ SZTUK FORMCHECKBOX BUDYNKI FORMCHECKBOX MASZYNY Kwota uzyskanego odszkodowania z tytuBu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierzt gospodarskich, ryb, [rodkw trwaBych wynosi ogBem& & & & & & zB, w tym z: FORMCHECKBOX upraw rolnych & & & & & & & & & & & & ..& & & & .zB FORMCHECKBOX zwierzt gospodarskich & & & & & & & & & & & & & .zB FORMCHECKBOX ryb & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & .zB FORMCHECKBOX [rodkw trwaBych & & & & & & & & & & .& & & .& & .zB Wniosek nale|y wypeBni czytelnie (drukowanymi literami), poniewa| nieczytelne dane mog uniemo|liwi uzyskanie pomocy. Brak wypeBnienia wszystkich danych (Bczne z danymi w tabelach) lub brak przedBo|enia kopii wniosku opBatno[ci w ramach wsparcia bezpo[redniego skBadanego do ARiMR w roku klski lub wydruku z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierzt, na dzieD wystpienia klski, bdzie skutkowaB pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia (dotyczy rolnikw korzystajcych z ww. formy pomocy lub utrzymujcych bydBo, owce, kozy lub [winie). PrzedkBadam poni|sze zaBczniki: Kopia wniosku o pBatno[ci w ramach wsparcia bezpo[redniego zBo|onego do ARiMR w roku wystpienia klski, Wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierzt (IRZ) na dzieD wystpienia n.z.a., 3) Mapka zawierajca numery ewidencyjne dziaBek rolnym wraz z zaznaczonym obszarem igatunkiem uszkodzonych upraw. Niniejszym, w celu sporzdzenia protokoBu oszacowania wysoko[ci i zakresu szkd, wyra|am zgod na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, wyszczeglnionych w punktach 1 do 8 niniejszego wniosku, zgodnie z przepisami rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27.04.2016 r. wsprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL 119). Podajc numer telefonu wyra|am rwnie| zgod na przetwarzanie w ww. celu tego numeru: ((((((((((( (numer telefonu) Przyjmuj do wiadomo[ci, |e znane mi s skutki skBadania faBszywych o[wiadczeD wynikajce z art. 297 1ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077), cyt.: Art. 297 1 Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzcej podobn dziaBalno[ gospodarcz na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujcych [rodkami publicznymi - kredytu, po|yczki pieni|nej, porczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowizania wynikajcego z porczenia lub z gwarancji lub podobnego [wiadczenia pieni|nego na okre[lony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu pBatniczego lub zamwienia publicznego, przedkBada podrobiony, przerobiony, po[wiadczajcy nieprawd albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne o[wiadczenie dotyczce okoliczno[ci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu pBatniczego lub zamwienia, podlega karze pozbawienia wolno[ci od 3 miesicy do lat 5. Miejscowo[& & & & & & & & & & & & Podpis rolnika: .................................. Data: .............................................................. UWAGA: Powy|szy wniosek przekazywany jest przez przedstawicieli urzdu gminy (miasta), do Wojewody MaBopolskiego po oszacowania szkd wraz z protokoBami Komisji. zwana dalej w niniejszym wniosku Komisj , w celu uBatwienia procedowania wniosku nale|y ten dokument zBo|y w urzdzie gminy wBa[ciwym ze wzgldu na poBo|enie uszkodzonych upraw wterminie do 10 dni od dnia wystpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego lub stwierdzenia szkd w przypadku suszy (potwierdzonej warto[ci KBW) lub ujemnych skutkw przezimowania. Wprzypadku wystpienia szkd w gospodarstwie poBo|onym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek nale|y zBo|y do ka|dej z gmin na terenie, ktrych wystpiBy szkody, wBa[ciwe zaznaczy.   Strona PAGE1 z NUMPAGES4 VVVVVVXBB$ hdh$Ifa$gdg}kd@$$IfF0# t0644 laytg$ hdh$Ifa$gdg$ dh$Ifa$gdgVVVVkk$ hdh$Ifa$gdg}kd$$IfF0# t0644 laytgVVVVkk$ hdh$Ifa$gdg}kdV$$IfF0# t0644 laytgVVVVkk$ hdh$Ifa$gdg}kd$$IfF0# t0644 laytgVVVVkk$ hdh$Ifa$gdg}kdf$$IfF0# t0644 laytgVVVVkk$ hdh$Ifa$gdg}kd$$IfF0# t0644 laytgVWWWkk$ hdh$Ifa$gdg}kdv$$IfF0# t0644 laytgWWW@W`WxWr`M7$ hdh$Ifa$gd4$ dh$Ifa$gd4$ hdha$gd4$ dha$gd4}kd$$IfF0# t0644 laytg&W(W*W,W>WxWzW~WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW XXXY"Y.Y4Y6Y8Yߧߙϊ{l{lh0hf(CJaJmHsHh0hO/CJaJmHsHh0h~vCJaJmHsHjh0h01[Uj4h0h01[Uh0hFCJaJh0h4CJaJmHsHh0h45CJaJmHsH h0h01[jh0h01[Ujh0h01[U*xWzW|W~Wkk$ hdh$Ifa$gd4}kd$$IfF0# t0644 layt4~WWWWkk$ hdh$Ifa$gd4}kd|$$IfF0# t0644 layt4WWWWkk$ hdh$Ifa$gd4}kd$$IfF0# t0644 layt4WWWWkk$ hdh$Ifa$gd4}kd$$IfF0# t0644 layt4WWWWkk$ hdh$Ifa$gd4}kd$$IfF0# t0644 layt4WWWWkk$ hdh$Ifa$gd4}kd$$IfF0# t0644 layt4WWWWkk$ hdh$Ifa$gd4}kd$$$IfF0# t0644 layt4WWWWX6YYZ|ZZr```````$ hdha$gd4$ dha$gd4}kd$$IfF0# t0644 layt4 8YTYVYXYZY^YYYYYYYYYZZ8Z:ZZnZpZ|Z~ZZZZZZZZZ\b\\¶¶¶}n`h0hX6CJ]aJh0hX56CJ]aJh0hr%\56CJ]aJj<h0h01[Ujh0h01[Ujlh0h01[Uh2CJaJmHsHh0h4CJaJmHsHh0hU|CJaJmHsHjh0h01[Ujh0h01[U h0h01[!Z[2_4_x_J``aae^fvfffn} -DM gdF7$8$H$^`gd@ 7$8$H$^@ `gd $7$8$H$a$gd dh7$8$H$gdQbgdQb ^`gd01[ & F^gd01[gd4C gdX gd4C\\$]@]]]^^2_4_^_`_t_v_x___ ` ``F`H`乧}k_S_G_;Gh0h7:CJ\aJh0hXCJ\aJh0h|ECJ\aJh0h3CJ\aJ"h0h#5CJ\aJmHsHh0h 5CJ\aJh0hX5CJ\aJh0h?e5CJ\aJ"h0h?e5CJ\aJmHsHh0hO,6CJ]aJh0hr%\56CJ]aJh0hr%\6CJ]aJh0hX6CJ]aJh0h 6CJ]aJH`J`f```````aaaaaaabbbc4cccneϿۧۧsdsdUdFdh0h01[CJaJmHsHh0h]uCJaJmHsHh0hem?CJaJmHsHh0hQbCJaJmHsHh0hr%\5CJ\aJh0h51ZCJ\aJh0hOCJaJh0h CJ\aJh0h|ECJ\aJh0h01[CJ\aJmHsHh0hkCJ\aJh0hXCJ\aJh0hO,CJ\aJh0hr%\CJ\aJneeee4f@fBfLfXfZf\f^ftfvffff$gdgfghgjglggȹȪȟti^SHS=SHShwhCJaJhwh#JCJaJhwhr%\CJaJhwhFCJaJhwh]RCJaJh0hCJ\aJmHsHh0hem?CJ,\aJ, jfh0hCJ,\aJ,h0hCJaJh0hkCJaJmHsHh0hQbCJaJmHsHh0h_ICJaJh0hem?CJaJh0hQbCJaJh0hI1CJaJhFCJaJmHsHggghhhh(h:hhnnnnnoo:o,p.p:p@BL 2h0TytuBa$"5CJ KHOJQJ\aJ mHsHNoQN [q0 TytuB Znak"5CJ KHOJQJ\^JaJ tH nObn 2h0xl43Cdd9DNOPQ[$\$a$CJaJnOrn 2h0xl44Cdd9DNOPQ[$\$a$CJaJhOh 2h0xl458dd9DNPQ[$\$a$5CJ\aJtOt 2h0xl46Cdd9DNOPQ[$\$a$5CJ\aJpOp 2h0xl47@dd9DNOPQ[$\$5CJ\aJtOt 2h0xl48Cdd9DNOPQ[$\$a$5CJ\aJtOt 2h0xl49Cdd9DNOPQ[$\$a$5CJ\aJtOt 2h0xl50Cdd9DNOPQ[$\$a$5CJ\aJtOt 2h0xl51Cdd9DNOPQ[$\$a$5CJ\aJ:: 2h0xl52dd9D[$\$a$fOf 2h0xl535 dd9DNOP[$\$5CJ\aJfOf 2h0xl545!dd9DNPQ[$\$5CJ\aJ:O": 2h0xl55"dd[$\$CJaJHO2H 2h0xl56#dd[$\$a$5OJQJ\^JbOBb 2h0xl578$dd9DNOQ[$\$a$CJaJbORb 2h0xl588%dd9DOPQ[$\$a$CJaJbObb 2h0xl598&dd9DOPQ[$\$a$CJaJnOrn 2h0xl60C'dd9DNOPQ[$\$a$CJaJbOb 2h0xl618(dd9DNOP[$\$a$CJaJZZ 2h0xl628)dd9DNPQ[$\$a$`O` 2h0xl635*dd9DNOQ[$\$CJaJXX 2h0xl645+dd9DOPQ[$\$\O\ 2h0xl651,ddOPQ[$\$CJaJbb 2h0xl66@-dd9DNOPQ[$\$jOj 2h0xl67@.dd9DNOPQ[$\$CJaJ`O` 2h0xl685/dd9DNOQ[$\$CJaJPP@P 12h0Tekst podstawowy 2 0mHsHVoV 0[q0Tekst podstawowy 2 ZnakCJ^JaJtH 4)`!4 2h0 Numer strony^J< @2< 42h0Stopka 3p#mHsH>oA> 3[q0 Stopka ZnakCJ^JaJtH PQ@RP 62h0Tekst podstawowy 35CJaJmHsHVoaV 5[q0Tekst podstawowy 3 ZnakCJ^JaJtH \+@r\ 8Jm0Tekst przypisu koDcowego7CJaJmHsHbob 7[q0Tekst przypisu koDcowego ZnakCJ^JaJtH X*`X Jm0OdwoBanie przypisu koDcowegoH*^JX@X ;Jm0Tekst przypisu dolnego:CJaJmHsH^o^ :[q0Tekst przypisu dolnego ZnakCJ^JaJtH T&`T Jm0OdwoBanie przypisu dolnegoH*^J@@@ >[0NagBwek =p#mHsHBoB =[q0 NagBwek ZnakCJ^JaJtH |@| j20Tabela - Siatka7:V?0?CJaJF@F APS0 Tekst dymka@CJOJQJ^JaJPoP @PS0Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJtH ^@"^ em? Akapit z listB$^a$m$CJOJPJQJaJ8U`18 ]R0 HiperBcze >*B*phcVoBV wDefault D7$8$H$!B*CJ_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VFMG.|H" rxx5aKFXKS1,G-TNz b1UB8;^e9nNӨZ=dwqŷ7͠iލ.éIB'º;z~ݡOCQJ ˦96M .*!ޞovngUVo UYC<7^S*C0ױDzRA#8ꍉU47U6K|Ptu̹'Yv@~ !E1 ۰Nh4Of**byp/36Ĵ^NhwQV5nhϿ~Tڲ7ac$bL.Xܢ5w97[ Cֳ6|O(c5c4-h܇EMnUD !~`ϘJ0A?My71e1ۭ.Ѣ-4RUn{uSLɟ)nL \BuB7Ji\Cbw@m/k_֜aΒjFHP؏T,مdf|,Yd̬#r@PU(T7$ow<缂Frz:Y'[`߇@ST滪7_ǬFQ Zyٿ ڎ`rPh1,QWIDANT~AoE)C3`]dm2iVֵ褽Vl SH#.03# ///2 UT`^ J"#>&(+&W8Y\H`neg?@ABCEFGHIJKLNSV`p)9`p "2JZq9 I T d q L \ g w  *:dt~&o)9#G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$G$ )+2!T # @H 0( 0( B S ? """""""""""""###UdS8 '01XoU """""""""""""""####]^`q9 9 J J ~~01XY[\^_abdeghjkmn"#Z[aabb$788ST PTN W Y Y """""""""""""""###^W _,xDD_%Q.2x,0_a93`"g$?ZZ| t?"KsB8z\\G2rK+{@N~a,]ocy0#zi|9yPxIT yx\qh^h`56)8^8`.L^`L. ^ `. ^ `.xL^x`L.H^H`.^`.L^`L.,^,`o()^`. L^ `L. ^ `.l^l`.<L^<`L. ^ `.^`.L^`L.^`6)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. ^`5^Jo(.^`^J.$ $ ^$ `^Jo()@ @ ^@ `^Jo()^`^J.L^`L^J.0^`0^Jo(.^`^J.PLP^P`L^J.^`OJPJQJo( ^`OJQJo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o P^P`OJQJo(^`OJPJQJo( ^`OJQJo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o P^P`OJQJo(^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`^Jo()^`^J.pL^p`L^J.@ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J.^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`OJPJQJo( ^`OJQJo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o P^P`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHh ^^^`hH)h .^.`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^`hH.h nL^n`LhH.h >^>`hH.h ^`hH.h L^`LhH.80^8`0^Jo(.^`^J.pL^p`L^J.@ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J.^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h ,^,`o(hH)^`. L^ `L. ^ `.l^l`.<L^<`L. ^ `.^`.L^`L.,0sB#zi$?rKa93\G t? _,@N y]ocyPx^%Q.+6AΌ0Z 21 ,. *:65;65<65=65>65?65@65A653?.nh|_cCv@[1[1&i1@OQl\[ $ } ~ S H =+'H'>=JrV`uKn$*ctlN!/)04bQMmGWM 7JX2!!0%N[q3</cr Av 5!j!qm! v#Kv#$ $$$ $$H?$QI$v$3%&2'u1'A'2d'.+(S(a(3)q0)#W+t+x ,O,n-H-h4-I-.M.w.G/O/P/^[//Il0I1w_1O2)X2ad2j2Ik2@3V3_4^4k4#5w5/6 77r8\9&:1:'2:O; ;g;i;t;<$< n>?? ?,?em? q@kAA,BHBBzBDvCAE1LE`E|E&F8FG\G~G=I0HIRI_I#JU^JMhJl1KLEM3M&P[PUaP]RpR:RARSnS%T"T\2TM5T~T UU?UV$V/MVRV|Vr,W>WWWDoWDXXXYK,YRY+Z/Z0Z51Z:[01[I[][b\r%\{=\]I^\Q^D_R1`HaXataS}aQb:bdd9dGkdmd?eae(fO-f\fZ#g)g8g~gOhnh@rhb/ibi j"OjpjkVl;FlnlJmn+n>nRngoCpQqpir~BrFrOsusqxs1 t2tJtYt<uuru]u?*v IwGxx/xAxJMyz+{;:{a{U|z|x6}.{}|}n{ *doIMyb; n{W#gFcaK3iP+-7x{l:C)B~T=goY~!#I MGSr-3Y*k/xo!4GUm}ERWG[|*1dkNDCtcx9~Hjku(3B|Dcc:~p iR\r~$iW[&{00[^_z(&N ]t R *PKs {bc>werkx]T{4hC= W@=+>S3 /[MP ?c3)),?\n~v{7:e_T$M-}IdEyw(k ' :mAIPp EuSU~ C/G7S $f(S74C-PIq'/g! d![b9&CcET3vQkVJ{]pH}V6aS^ x\B !g@~a8Qk] PUegm; R %4A'J|J]p;PS[*ljz uq/8aK| ]"}%d5uDXn,=+k-Q"|YJ"!ccKjC9.=:7$g2hO DJoqz @\\ #@$@ $&(VUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7Marlett7.@Calibri7@Cambria9. ")Segoe UI?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1ugugu;;4 ?qHP ?2! xx ZaBcznik nr 1iwolUserH     Oh+'0L  ,4<DZacznik nr 1iwolNormalUser2Microsoft Office Word@@@~@~՜.+,0 hp| muw; Zacznik nr 1 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ[\]^_`abcdeghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F@Data X1TablefdWordDocument 8SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore,PCSBLUZESJE==2,Item PropertiesUCompObj {  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q