"Zgnilec amerykański pszczół"

Ogłoszenia i komunikaty

"Zgnilec amerykański pszczół"

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 5 maja 2020 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
na terenie powiatu dąbrowskiego i tarnowskiego ziemskiego


Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r. poz. 1123) zarządza się co następuje: § 1. 1. Za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół, zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”, uznaje się teren ograniczony:

1) od strony zachodniej: rzeką Żabnica – od drogi nr drogi gminnej nr 203466 K w miejscowości
Żabno (gm. Żabno) do wschodniej granicy miejscowości Ćwików (gm. Olesno);
2) od strony północnej: wschodnią granicą miejscowości Ćwików, północną i północno-zachodnią
granicą miejscowości Podborze (gm. Olesno) – do drogi powiatowej nr 1320 K;
3) od strony wschodniej: drogą powiatową nr 1320 K w miejscowości Smęgorzów (gm. Dabrowa
Tarnowska), północną i wschodnią granicą miejscowości Gruszów Wielki (gm. Dąbrowa
Tarnowska), wschodnią granicą miejscowości Dąbrowa Tarnowska do Dzikiego Potoku;
4) od strony południowej: Dzikim Potokiem w miejscowości Szarwark (gm. Dąbrowa Tarnowska),
drogą lokalną w tej miejscowości i dalej drogą gminną nr 180051 K w miejscowościach: Szarwark
i Brnik (gm. Dąbrowa Tarnowska) do rzeki Breń, następnie tą rzeką do południowej granicy
miejscowości Żelazówka (gm. Dąbrowa Tarnowska), południowymi granicami miejscowości:
Żelazówka, Sieradza (gm. Żabno) i drogą gminną nr 203466 K w Żabnie do rzeki Żabnica.
2. Mapa obszaru zapowietrzonego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. 1. Nakazuje się oznakować obszar zapowietrzony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych
z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony.”
2. Tablice, o których mowa w ust. 1, umieszcza się na zewnętrznej granicy tego obszaru
na wszystkich drogach wjazdowych.
§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1, właściwy miejscowo Powiatowy Lekarz
Weterynarii przeprowadzi przegląd rodzin pszczelich w pasiekach.
§ 4. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów
pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece – bez zgody właściwego
miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.
§ 5. Do realizacji niniejszego rozporządzenia zobowiązuje się posiadaczy pszczół z obszaru
określonego w § 1, Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Burmistrza Żabna, Wójta Gminy Olesno oraz
właściwych miejscowo Powiatowych Lekarzy Weterynarii - do czasu uchylenia rozporządzenia.
§ 6. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Wróć