ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY OLESNO ZA ROK 2020

Ogłoszenia i komunikaty

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY OLESNO ZA ROK 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Olesno przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Olesno za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Raport jest podsumowaniem działań Wójta Gminy w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Olesnoza rok 2020 zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Olesno. Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia”. Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Olesno odbędzie się 14 czerwca 2021r.o godz. 9.30 w Świetlicy Urzędu Gminy Olesno. W związku z tym, że dzień poprzedzający dzień, na który została zwołana sesja jest dniem wolnym od pracy zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 11 czerwca 2021r. (piątek) do godziny 15.30 w Biurze Obsługi Rady Gminy Olesno lub mogą zostać umieszczone w skrzynce podawczej, która znajduje się przed wejściem do Urzędu Gminy.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olesno, w Sekretariacie Urzędu Gminy oraz w Biurze Obsługi Rady Gminy Olesno.

 

Link do raportu za rok 2020

 

Wróć