Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Olesno zwołanej na 22 listopada 2023 r.

Ogłoszenia i komunikaty

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Olesno zwołanej na 22 listopada 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2023r. poz. 40), a także planu pracy Rady Gminy Olesno na rok 2023, Przewodniczący Rady Gminy zwołuje sesje Rady Gminy Olesno w dniu:

22 listopada 2023r. (środa) o godz. 10.00

Sesja Rady Gminy odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy Olesno.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku dziennego Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady.
 4. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Olesno.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały budżetowej Gminy Olesno na 2023r. Nr XXXIII/284/22 z dnia 29 grudnia 2022r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w roku 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnej, mającej charakter cywilnoprawny, przypadającej Gminie Olesno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Olesno w zakresie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Olesno oraz Wójta Gminy Olesno o analizowanych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników gminy wydających decyzje administracyjne złożonych za rok 2022r.
 14. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
 15. Przedstawienie opinii Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie wykonywania prac przez skazanych.
 16. Przedstawienie raportu z konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2023-2030”.
 17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 18. Zakończenie Sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Andrzej Szczebak

 

 

LINK DO TRANSMISJI NA ŻYWO

Wróć