Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Olesno zwołanej na 20 grudnia 2017 roku godz. 10.00

Ogłoszenia i komunikaty

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Olesno zwołanej na 20 grudnia 2017 roku godz. 10.00

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie

Na podstawie postanowień Statutu Gminy Olesno Przewodniczący Rady Gminy Olesno zawiadamia mieszkańców Gminy Olesno ,że w dniu:

20 grudnia 2017r. godz. 10-ta/środa/

w świetlicy Urzędu Gminy w Oleśnie odbędzie się Sesja Rady Gminy Olesno.

Proponowany porządek Sesji:


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku dziennego Sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady.

4. Interpelacje i wnioski Radnych.

5. Informacja z między sesyjnej działalności Wójta Gminy Olesno.

6. Zmiany w budżecie gminy Olesno.

7. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Olesno na lata 2018-2020.

12. odjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Gminie Olesno na lata 2017-2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2017-2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi G.1510.1.17 z dnia 13 listopada 2017r. na działalność Wójta Gminy Olesno, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie Planu pracy Rady Gminy Olesno na rok 2018.

16. Przedstawienie planów pracy przez Przewodniczących Komisji Rady na rok 2018.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości, składającej się z działek nr 327/2, 1218/2, 1232/2, 1233/7, 1233/9, 1233/11 zabudowanych budynkami, budowlami i urządzeniami wchodzącymi w skład stacji uzdatniania wody położonej w Gorzycach, stanowiącej współwłasność w ½ części Gminy Olesno w ½ części Gminy Żabno, ujawnionej w KW TR1D/00065383/2 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej spółka z.o.o.

18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

19. Sprawy bieżące.

20. Zakończenie sesji.


Zainteresowani mieszkańcy Gminy mogą wziąć udział w Sesji.

Wróć