ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Ogłoszenia i komunikaty

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

 

 

 

 

 

G 6830.1.2018                                                                                  Olesno 8 marca 2018 r.

 

                                                                                            

ZAPROSZENIE   DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Rozgraniczenie nieruchomości – działki nr 369/4 i nr 369/3położonych w obrębie Olesno oznaczona w ewidencji gruntów jako grunt rolny od strony działki nr 400 w obrębie Olesno.

 

  1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA OLESNO, ul. Jagiełły 1 , 33 – 210 Olesno

TEL 014 6411 070; FAX  014 6412 439

NIP 871-17-71-227

 

  1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone będzie do wartości szacunkowej  mniejszej niż 30 000 EURO zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielenia  zamówień publicznych o wartości  nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO w  Urzędzie Gminy Olesno.

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Rozgraniczenie nieruchomości – działka 369/4 i nr 369/3 położona w obrębie Olesno oznaczona w ewidencji gruntów jako grunt rolny od strony działki nr 400 w obrębie Olesnow trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2) W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:

– analiza stanu prawnego nieruchomości

– wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie

– sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej

  1. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy do dnia 30.08.2018 r.

  1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy składać do dnia 31 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Olesno pokój nr 2w zamkniętych kopertach z opisem nazwy zamówienia.

Ofertę należy opisać:

Rozgraniczenie nieruchomości – działki nr 396/4 i nr 396/3 położonej w obrębie Olesno oznaczona w ewidencji gruntów jako grunt rolny od strony działki nr 400 w obrębie Olesno.

  1. KRYTERIA OCENY OFERT SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO :

cena – 100 % , sposób oceny: minimalizacja 100 %

najniższa cena – maksymalna ilość punktów

  1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu  zamówienia i przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom, korektom, chyba, że potrzeba zmiany lub korekty wynikać będzie ze zmiany przepisów prawa.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego przetargu ofertowego, przesunięcia terminu, unieważnienia lub niedokonania wyboru propozycji cenowej bez  podania przyczyny i  w szczególności w przypadku gdy do Zamawiającego nie wpłynie  żadna propozycja cenowa o  cenie netto niższej lub równej wyrażonej w złotych kwocie 30.000 Euro (kurs jaki zostanie przyjęty do przeliczeń to: 4,2986).

W załączeniu

Wróć