Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Ogłoszenia i komunikaty

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych

w otwartych konkursach ofert

 

W związku z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057) Wójt Gminy Olesno  informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, osób do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022r.

 

W skład komisji konkursowej wejdą maksymalnie dwie osoby, które nie są powiązane z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość. W przypadku więcej niż dwóch zgłoszeń wybór dwóch osób dokonany będzie w drodze losowania.

 

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci (nie muszą być to członkowie organizacji) organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- są obywatelami RP i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości, co do ich bezstronności.

 

Kandydatury należy zgłaszać do dnia 15 grudnia 2021r. do godz. 16.00

 

Zgłoszenia w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego załącznik (pobierz tutaj) można składać w następujący sposób:

- złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Oleśnie ul. Wł. Jagiełły 1, pokój Nr 2,

- przesłać na adres pocztowy Urzędu Gminy w Oleśnie, 33-210 Olesno, ul. Wł. Jagiełły 1,

  w tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu,

- przesłać na adres: sekretarz@gminaolesno.pl.

 

Wójt Gminy Olesno powoła w drodze zarządzenia komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zlecanych w 2022r. przez Gminę Olesno organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie.

 

 

Wójt Gminy Olesno

(-) Witold Morawiec

Wróć