Rekrutacja do projektu "Z POWER-em w życie"

Ogłoszenia i komunikaty

Rekrutacja do projektu "Z POWER-em w życie"

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do projektu pn. „Z POWER –em w życie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Osi priorytetowej Osoby Młode na Rynku Pracy 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe 1.2.1 Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu muszą spełniać poniższe warunki tj.:

 • Osoby od 15 do 29 r.ż,
 • bierne zawodowo (w tym również osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą  tzw. młodzież NEET* (osoby nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy), 
 • zamieszkujące  subregion tarnowski w województwie małopolskim (m. Tarnów, powiat dąbrowski ,tarnowski, brzeski) – dotyczy osób niepełnosprawnych.
 • zamieszkujące obszary wiejskie w subregionie tarnowskim – dotyczy pozostałych osób bez  orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 54 osoby spełniające powyższe kryteria.

Zakres działań oraz formy wsparci przewidziane w ramach realizacji projektu:

 • identyfikacja potrzeb Uczestników projektu- opracowanie IPD (indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika projektu,
 • poradnictwo psychologiczne/poradnictwo zawodowe/ pośrednictwo pracy
 • doradztwo grupowe –warsztaty aktywnego poszukiwani pracy
 • wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego
 • coaching indywidualny
 • bony szkoleniowe
 • staże śr. od 3 do 6 m-cy
 • zwroty kosztów dojazdu na staże oraz szkolenia zawodowe
 • stypendium stażowe/szkoleniowe

Okres realizacji projektu:

01.11.2019 r. -  30.04.2021r

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne w Biurze Projektów:

 ul. Krakowska 13,33-100 Tarnów,  tel. 513 066 421, www.zpoweremwzycie.pl

 Najbliższa  rekrutacja do projektu- grudzień 2019r

ZAPRASZAMY!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

*Osoba młoda z kategorii NEET jest to osoba w wieku 15‐29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:nie pracuje (tj. jest bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliła się ze środków finansowanych ze źródeł publicznych (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Wróć