Rejestracja podmiotów działających na rynku spożywczym w zakresie prowadzenia produkcji pierwotnej i działalności w zakresie dostaw bezpośrednich

Ogłoszenia i komunikaty

Rejestracja podmiotów działających na rynku spożywczym w zakresie prowadzenia produkcji pierwotnej i działalności w zakresie dostaw bezpośrednich

 

 

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje podmioty prowadzące produkcję pierwotną (rolników) i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich o obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Powyższy obowiązek wynika z art. 61, art. 63 ust.1, ust. 2 pkt 1 i pkt 12 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 149 z późn. zm.). Wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS następuje po złożeniu wniosku. Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2007r. Nr 106, poz. 730). Wniosek o wpis zakładu do rejestru można pobrać ze strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej  lub w siedzibie stacji.

Wróć