Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra­cyjnego (Dz.U.2021.735 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2021.1836 ze zmianami),

 

Wojewoda Małopolski

 

zawiadamia o wydaniu 4 sierpnia 2022 r. decyzji nr 55/B/2022 znak: WI-II.7840.8.2.2022.JF zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.:

 

Budowa stacji pomiarowej gazu Swarzów Q = 80 000 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jej obsługi. Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych): województwo małopolskie, powiat dąbrowski, gmina Olesno, miejscowość Swarzów, identyfikatory działek ewidencyjnych: 120405_5.0010.372/4, 120405_2.0010.370/4, 120405_2.0010.367, 120405_2.0010.370/5.

 

Obszar oddziaływania obiektu, a którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 ze zmianami), nie wykracza poza teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę.

 

Na podstawie przepisów zawartych w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stroniealbo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z wydaną decyzją (powołując znak sprawy: WI-II.7840.8.2.2022.JF) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 67 (telefon kontraktowy 12 39 21 621), w dniach i godzinach pracy urzędu: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30.

 

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim zapewniony jest za pośrednictwem platformy ePUAP: /ag9300lhke/skrytka, adres e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl oraz telefonicznie.Bezpośredni  kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę: 12 39 21 621.

Kontakt osobisty z pracownikami jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 

Obwieszczenie w niniejszej sprawie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego; na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie podmiotowej Urzędu Gminy Olesno; w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 12 ust. 1, 1a i 2, w związku z art. 15 ust. 4 ww. ustawy).

 

 

Wróć