NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Ogłoszenia i komunikaty

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz znak G 6840.6.2019                                                                    Olesno, dnia 23.12.2019 r.

 

WÓJT GMINY OLESNO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntu

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek ewidencyjnych nr 425 o pow. 0.98 ha: (RIVa – 0,70 ha, RIVb – 0,28 ha)  i  nr 426 o pow. 0.48 ha: (RIVb – 0,27 ha, PsIV – 0,18 ha W – 0,01 ha, LzIV – 0,02 ha) położonych w Wielopolu, obręb Wielopole, dla nieruchomości prowadzona jestKW nr TR1D/00038655/2 przez Sąd Rejonowy w Tarnowie – XV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

2. Opis nieruchomości        

Szacowane nieruchomości składają się z działek ewidencyjnych nr 425 o pow. 0,98 ha  i nr 426 o pow. 0,48 ha.  Działki położone są w miejscowości Wielopole, gmina Olesno w jej północno – wschodniej części. Działka nr 425 jest  o kształcie wydłużonego prostokąta.  Działka nie  posiada dostępu do drogi gminnej.  Otoczenie nieruchomości stanowią grunty rolne. Teren działki płaski.  Działka użytkowana rolniczo. Północną i południową granicę wyznaczają czynne rowy melioracyjne. Działka nie posiada ustabilizowanych punktów granicznych.  Działka nie jest wyposażona w sieci infrastruktury technicznej.          

Działka nr  426 jest o kształcie wydłużonego  prostokąta  .  Znajduje się w sąsiedztwie terenów rolnych, niezabudowanych, użytkowanych rolniczo.  Działka posiada dostęp do drogi gminnej od strony południowej.  Otoczenie nieruchomości stanowią grunty rolne w dalszym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa.  Teren działki płaski. Działka nieużytkowana rolniczo, porośnięta trawą, zachwaszczona i zakrzaczona. W południowej części działki ( przy drodze gminnej) zlokalizowana jest w części stacja transformatorowa. W południowej części działki zlokalizowana jest sieć gazowa, sieć energetyczna oraz sieć wodna. Centralną częścią działki biegnie rów melioracyjny dzieląc ją na dwie części. Północną granice działki wyznacza czynny rów melioracyjny.  Działka nie posiada ustabilizowanych punktów granicznych. 

                                                                                                                                              

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania      
Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze.zm.) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy.  W świetle ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno przedmiotowe działki znajdują się w terenach rolnych. Na działki  nr 425 i nr 426  nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.    

                                                                                                                        

4. Cena nieruchomości       
Wartość rynkowa  dz. nr 425 wynosi:  19 360,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

Wartość rynkowa dz. nr 426 wynosi: 13 300,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta złotych 00/100).
Ceną nieruchomości będzie cena uzyskana w przetargu.

 

 

5. Dodatkowe informacje                                                                                                                                                                          

Zgodnie z art. 2a, ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1362 t. j.), nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

6. Termin wniesienia opłaty             

Cenę za nieruchomość należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Oleśnie najpóźniej w dniu    poprzedzającym spisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży.

               
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)  nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. W przypadku  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ograniczonego. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olesno na okres 21 dni t. j. od dnia 23.12.2019 r. do 16.01.2020 r.

              
Dodatkowe  informacje  dotyczące nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy Olesno
pok. 12, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod  nr tel. 14 641 24 43.

 

W Ó J T  GMINY OLESNO

mgr inż. Witold Morawiec

Wróć