NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Ogłoszenia i komunikaty

NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz znak G6840.7.2019                                                             Olesno, dnia 23.12.2019 r.

WÓJT GMINY OLESNO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntu
Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki ewidencyjnej nr 106 o pow. 1.80 ha położonej w Wielopolu, obręb Wielopole, dla nieruchomości prowadzona jest KW nr TR1D/00048420/9 przez Sąd Rejonowy w Tarnowie – XV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej.    

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

2. Opis nieruchomości        

Szacowana nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 106 o pow. 1,80 ha. Zlokalizowana jest w miejscowości Wielopole, gmina Olesno w jej północno – zachodniej części.  Działka o kształcie bardzo niekorzystnym z punktu widzenia rolniczego wykorzystania – wąska i długa o nieregularnym kształcie.  Działka posiada dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od strony południowej. Otoczenie nieruchomości stanowią grunty rolne. Teren działki o lekkim nachyleniu stoku w kierunku północnym (strona południowa) w pozostałej części teren płaski. Działka w większej części użytkowana rolniczo. Centralna część działki zakrzaczona i zadrzewiona. Nadziałce zlokalizowane są trzy rowy melioracyjne – czynne. Zachodnią stroną działki biegnie droga transportu rolnego. Działka nie jest wyposażona w sieci infrastruktury technicznej.  

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania          
Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2018 r., poz.1945 ze.zm.) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy.  W świetle ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno przedmiotowa działka znajduje się w terenach rolnych. Na działkę nr 106 nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.    

                                                                                                                        

4. Cena nieruchomości       
Wartość rynkowa nieruchomości wynosi:  35 560,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).Ceną nieruchomości będzie cena uzyskana w przetargu.

5. Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 2a, ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r, poz. 1362 t. j.), nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

6. Termin wniesienia opłaty             

Cenę za nieruchomość należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Oleśnie najpóźniej w dniu poprzedzającym spisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży.


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ograniczonego. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olesno na okres 21 dni t. j.  od  dnia 23.12. 2019r. do dnia 16.01.2020 r.        
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy
pok. 12, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod  nr tel. 14 641 24 43.

 

W Ó J T  GMINY OLESNO

mgr inż. Witold Morawiec

Wróć