Kwalifikacja Wojskowa w 2019 roku

Ogłoszenia i komunikaty

Kwalifikacja Wojskowa w 2019 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

Stosownie do postanowień rozporządzenia ministrów: spraw wewnętrznych i amdministracji oraz obrony narodowej z dnia 04 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1982), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 04 lutego do 26 kwietnia 2019 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu - po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej - przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast założenie ewidencji i wydanie wojskowych dokumentów osobistych należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku podlegają mężczyźni:

 • urodzeni w 2000 roku;
 • urodzeni w latach 1995-1999 - jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1998 - 1999, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej słuzby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej słuzby wojskowej ze względuy na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety:

 • kobiety urodzone w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w  przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochotnicy:

 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochtoniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalenarzowego, w którym kończą 24 lata życia,   jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

 DOKUMENTY WYMAGANE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Osoby po raz pierwszy stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki  oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

Osoby po raz kolejny stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
 • książeczkę wojskową;

OZNACZENIE KATEGORII ZDROWIA
Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

 •  kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;
 • kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
 • kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

 

Siedziba PKLek. dla Powiatu/Miasta Czas pracy komisji
Powiatu Dąbrowskiego
ul.Piłsudskiego 33
Dąbrowa Tarnowska
   18.02-05.03.2019r.

 

Gręboszów: 18 luty 2019 r.
Dąbrowa Tarnowska: 18-21 luty 2019 r.
Bolesław: 22 luty 2019 r.
Olesno: 22-25 luty 2019 r.
Mędrzechów: 26 luty 2019 r.
Szczucin: 26-28 luty 2019 r.
Radgoszcz: 1 marzec 2019 r.

Kobiety: 4 marzec 2019 r.

Dzień rezerwowy: 5 marzec 2019 r.

Wróć