Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – pismo w sprawie inwestycji szerokopasmowych

Ogłoszenia i komunikaty

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – pismo w sprawie inwestycji szerokopasmowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
okres pandemii szczególnie uwypuklił znaczenie upowszechnienia szerokopasmowego dostępu do szybkiego internetu, a także potrzeby kontynuowania działań, które umożliwiają wszystkim Polkom i Polakom, mimo licznych ograniczeń, funkcjonowanie zbliżone do normalnego, świadczenie pracy zdalnej, możliwość załatwienia bieżących spraw życiowych, w tym także urzędowych, a szkołom i dzieciom umożliwiają wypełnianie obowiązku szkolnego i nauki.
W Państwa samorządach obecnie realizowane są złożone inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, finansowane ze środków własnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) na lata 2014-2020. Tylko w ramach I osi priorytetowej PO PC dofinansowano łącznie ok. 180 projektów, o łącznej wartości blisko 7 MLD PLN, które zapewnią dostęp do szybkiego i bardzo szybkiego internetu m.in. dla 2 mln gospodarstw domowych na obszarze całego kraju, w tym w ok. 70% na terenie miejscowości wiejskich lub liczących do 5 tys. mieszkańców, które bez wsparcia publicznego są długotrwale nieopłacalne z punktu widzenia inwestycji komercyjnych.


Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby i oczekiwania społeczne i gospodarcze w zakresie dostępu do szybkiego internetu są większe, aniżeli środki publiczne na ten obszar, będące do tej pory w naszej dyspozycji. Dlatego planujemy kontynuację pomocy publicznej na budowę nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych, celem zagwarantowania wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce możliwości korzystania z szybkiego internetu.

W najbliższym czasie uruchomimy kolejne interwencje na dofinansowanie projektów szerokopasmowych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy”, będącego kontynuacją PO PC. W ramach tych źródeł na wskazane cele dysponować będziemy kwotą ok. 3,4 MLD EUR.
Uzupełniającym źródłem wsparcia państwa będzie tez Fundusz Szerokopasmowy – państwowy fundusz celowy, którego celem jest wspieranie rozwoju podaży i popytu na nowoczesne usługi łączności elektronicznej oraz rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa.
Kierując do Państwa powyższe informacje chcę podkreślić, że do osiągnięcia powyższych celów potrzebna jest współpraca i zaangażowanie wszystkich stron procesu inwestycyjnego, w tym Państwa jako lokalnych gospodarzy inwestycji oraz reprezentantów mieszkańców i przedsiębiorców. Pragnę przypomnieć o ogromnej roli samorządów w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, a także o różnych formach wsparcia inwestorów w sprawnej realizacji inwestycji, np. poprzez szybkie procedowanie ewentualnych postępowań administracyjnych, prowadzonych na poziomie samorządu, albo poprzez rozwój świadomości mieszkańców danego obszaru o realizowanych inwestycjach i identyfikację popytu na usługi. Ważna jest także gotowość samorządów do udostępniania zasobów własnych inwestorowi telekomunikacyjnemu, np. w postaci infrastruktury technicznej – w tym kanałów technologicznych, będących elementami dróg publicznych – oraz nieruchomości, a także podejmowanie działań zmniejszających kosztochłonność inwestycji.

Rozumiemy też, że wystąpienie pandemii miało negatywne konsekwencje dla funkcjonowania samorządów, jednakże podkreślam, że Państwa indywidualne okoliczności ekonomiczne czy organizacyjne nie powinny być przenoszone na relacje z inwestorami telekomunikacyjnymi. Inwestycje szerokopasmowe to inwestycje celu publicznego, które powinny być postrzegane przez samorządy lokalne przede wszystkim jako zapewniające dostęp do niezbędnych usług dla ich mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Wszelka pomoc udzielona inwestorom będzie skutkować szybszym objęciem zasięgiem sieci szerokopasmowej punktów adresowych na danym terenie i może przekonać inwestorów do dalszych inwestycji ze środków własnych.


W końcu proszę też o przywiązanie równej uwagi do inwestycji w infrastrukturę zapewniającą zasięg nowoczesnych mobilnych usług telekomunikacyjnych. Tego rodzaju inwestycje wywołują często nieuzasadnione kontrowersje i protesty części lokalnej społeczności, przekonanej o rzekomym negatywnym wpływie łączności mobilnej na zdrowie. Wywołują one presję na organy samorządowe do działania na granicach lub bez oparcia w prawie – w szczególności w postaci odmów zgód na lokalizację inwestycji. Takie działania w konsekwencji pozbawiają wszystkich mieszkańców dostępu do dobrej jakości usług mobilnych, które nie służą przecież wyłącznie celom osobistym, ale np. są gwarancją łączności w sytuacjach nagłych zagrożeń. W tym kontekście ponownie informuję, że uruchomiliśmy publiczną bazę danych o poziomach pola elektromagnetycznego, emitowanego przez instalacje łączności mobilnej. Na stronie internetowej https://si2pem.gov.pl/ mogą Państwo m.in. sprawdzić symulację bieżącego poziomu emisji pola elektromagnetycznego dla dowolnie wybranego punktu na mapie Polski.

Wróć