INFORMACJA - ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

Ogłoszenia i komunikaty

INFORMACJA - ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Informujemy, że rolnicy, którzy chcą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie 2020 r., zobowiązani są:

  • w terminie od 3 lutego do 2 marca 2020 r. złożyć stosowny wniosek do Wójta Gminy Olesno
  • przedłożyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Producenci rolni, którzy chcą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim terminie 2020r., zobowiązani są:

  • w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020r.złożyć stosowny wniosek do Wójta Gminy Olesno
  • przedłożyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020r.

Ponadto w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020r.

100,00 zł  x  ilość ha użytków rolnych(położonych na terenie Gminy Olesno)

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
(w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła)

Przyznany zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminach:

  • od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • od 1 października do 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

 

Wróć