Informacja - zwrot podatku akcyzowego (sierpień)

Ogłoszenia i komunikaty

Informacja - zwrot podatku akcyzowego

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnicy, którzy chcą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w miesiącu sierpniu zobowiązani są:

  • w terminie od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021r.złożyć stosowny wniosek do Wójta Gminy Olesno oraz potrzebne oświadczenia,
  • przedłożyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021r.

Ponadto w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021r.

100,00 zł  x  ilość ha użytków rolnych (położonych na terenie Gminy Olesno)

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
(w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła)

Przyznany zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie od 1 października do 31 października 2021 r.

 

Wróć