III nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0"

Ogłoszenia i komunikaty

III nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0"

 

 

 

 

 

 

 

 

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza TRZECI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”. Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.


Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

O wsparcie w ramach Projektu może ubiegać się zamieszkujący w województwie małopolskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym):
a) Rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem Dziecka do lat 3/opieką nad Dzieckiem do lat 3 lub Rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad Dzieckiem do lat 3, tj. Rodzic pozostający bez pracy lub przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym,
b) Rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad Dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Informacje o Projekcie:
Szczegółowe informacje dotyczące Projektu oraz prowadzonego naboru Wniosków można uzyskać:

  • pisząc na adres e-mail Działu ds. projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl),
  • dzwoniąc pod nr telefonu 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23.

Dyżur telefoniczny dot. ogłoszonego naboru prowadzony jest w godzinach 12:00-16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

  • kontaktując się przez komunikator Skype: https://join.skype.com/invite/jwnpSVzD4UH7
  • kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/


Projekt „Małopolska Niania 2.0” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje o całym projekcie znajdują się tutaj.

Wróć